Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0060119

1.3 Site name

Kõrvemaa

1.4 First Compilation date

2004-02

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2004-05
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 5. mai 2004. a määrus nr 183 Kõrvemaa maastikukaitseala kaitse-eeskiri nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.549300
Latitude:59.164100

2.2 Area [ha]

20653.4000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3110  info      10  0.00 
3140  info      0.00 
3160  info      63  0.00 
6270  info  X     0.3  0.00 
6450  info      38  0.00 
7110  info  X     3516  0.00 
7140  info      365  0.00 
7150  info      0.00 
7160  info      16  0.00 
7220  info  X     0.001  0.00 
9010  info  X     9592  0.00 
9020  info  X     38  0.00 
9050  info      1014  0.00 
9080  info  X     215  0.00 
91D0  info  X     3619  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1902Cypripedium calceolus    600  600   
I1082Graphoderus bilineatus         
P1477Pulsatilla patens         
P4086Saussurea alpina subsp. esthonica         
P1528Saxifraga hirculus         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Chiroptera sp.                     
Corallorhiza trifida                     
Corydalis intermedia                     
Dactylorhiza fuchsii                     
Dactylorhiza maculata                     
Dactylorhiza russowii                     
Diphasiastrum complanatum                     
Epipactis atrorubens                     
Epipactis helleborine                     
Epipactis palustris                     
Goodyera repens                     
Listera cordata                     
Listera ovata                     
Malaxis monophyllos                     
Neottia nidus-avis                     
Platanthera bifolia                     
A108Tetrao urogallus                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.99
N0732.82
N090.99
N150.99
N164.97
N1735.35
N1923.87

Total Habitat Cover

99.97999999999997

Other Site Characteristics

Kõrvemaa loodusala (kattub Kõrvemaa linnualaga) asub Harju ja Järvamaal ning selle pindala on ca 20 500 ha. Kõrvemaa loodusala eesmärgiks on säilitada looduslikult kauneid, maastikuliselt ja teaduslikult väärtuslikke jää-aja servakuhjatiste, vallseljakute, allikaliste jõgede ja järvede süsteeme, omapäraseid metsatüüpe (uhtlammimets) ja rabasid voorjate rabasaarte ja laugastega. Loodusala väärtuslikumad alad on allikasood ja ürgmetsailmelised (puistu vanus 130-150 aastat) rabasaared - Iiripilli ja Plaamanni- Kõrvemaa põhjaosas. Loodusala on põhiliselt tasandikuline, ulatudes üle merepinna 60-80 m. Kõrgemaks punktiks on Valgehobusemägi Mägede mõhnastikus (106,9 m). Rohkesti leidub loodusalal oose. Mõhnastikke on kaks - Mägede ja Taganurga. Ulatuslikult esineb sandureid, Jägala jõe ääres ka rannikuluiteid. Peale Jägala jõe asuvad siin tema lisajõed Mustjõgi, Jänijõgi koos Liivoja ja Tarvasjõega. Järvi on loodusalal 12 - Nikerjärv, Vahejärv, Urbukse, Sisaliku, Ahvena, Linajärv, Purgatsi, Jäneda, Kalijärv, Kreo Linajärv, Suur Kalajärv ja Väike Kalajärv. Suurim järv on Urbukse (4,6 ha), sügavaim on Purgatsi (13 m).

4.2 Quality and importance

Kõrvemaa loodusalal esinevad elupaigad on liiva-alade vähetoitelised järved (3110), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lamminiidud (6450), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), allikad ja allikasood (7160), nõrglubja-allikad (*7220), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0). Elupaikade esinduslikkus on üldjuhul väga hea ja hea. Loodusalal kaitstavad liigid on tõmmuujur (Graphoderus bilineatus), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), palu-karukell (Pulsatilla patens), eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica) ja kollane kivirik (Saxifraga hirculus).Ülejõe rändrahnudMõõtmed: 2 kivi. üm 13,0 ja 12,0 m (H. Viiding, 1986) Asukoht: Jõesaare küla. Jägala jões.Vetepere tamm; Tammsaare tammMõõtmed: Arvatav vanus 160 a. Heas seisus. Võra löbimõõt 20 m. Puul Ü= 353 cm (1,3); H= 17 m. (80 a metsakorr. andmed, Relve projekt); Rahuldavas seisus. Ü= 392 cm (0,7); H= 16 m. (Eesti põlispuud. 1998 a andmed). Asukoht: Tammsaare-Lõuna maaüksusel. Tammsaare muuseumi territooriumist 100 m lõunas.Rehesaare rändrahn; Saunasaare kiviHiidrahn Mõõtmed: Graniit. 10,0 x 6,0 x 4,9 m, üm 26,0 m. (H. Viiding, 1986) 6,586,2*4,4m, ü=24,8m Kivi olevat visanud KalevipoegKõrvemaa maastikukaitsealaKõrvemaa maastikukaitseala asub Järva-, Harju- ja Lääne-Virumaal. Praeguse Kõrvemaa maastikukaitseala koosseisu kuuluvatest loodusobjektidest võeti esimesena 1957. aastal kaitse alla Aegviidu-Nelijärve piirkond. 1971. aastal laiendati kaitseala piire ning nimetati ümber Kõrvemaa maastikukaitsealaks. Kaitseala põhieesmärk on sealsete vahelduvate pinnavormide, soo-, lammi- ja metsakoosluste ning kaitstavate liikide elupaikade kaitse. Kaitsealal on rohkesti oose ja sandureid, samuti kaks mõhnastikku. Aegviidu ümbruses leidub mitmeid järvi, neist tuntumad on Aegviidu Nelijärved. Kaitseala ulatuslikud soo- ja metsaalad pakuvad turvalist elupaika inimpelglikele loomadele sealhulgas kaljukotkastele. Kõrvemaa on tihedalt seotud ka A. H. Tammsaare elu ja tegevusega. Kõrvemaa Riikliku Maastikukaitseala ülesandeks on säilitada looduslikult kauneid, maastikuliselt ja teaduslikult väärtuslikke jää-aja servakuhjatiste, vallseljakute, allikaliste jõgede ja järvede süsteeme, omapäraseid metsatüüpe (uhtlammimets), rabasid voorjate rabasaarte ja laugastega. Maastikukaitseala on põhiliselt tasandikuline, ulatudes üle merepinna 60-80 m. Kõrgemaks punktiks on Valgehobuse mägi Mägede mõhnastikus (106,9 m). Rohkesti leidub kaitsealal oose. Mõhnastikke on kaks - Mägede ja Taganurga. Ulatuslikult esineb sandureid, Jägala jõe ääres ka rannikuluiteid. Peale Jägala jõe asuvad siin tema lisajõed Mustjõgi, Jänijõgi koos Liivoja ja Tarvasjõega. Järvi on 12 - Nikerjärv, Vahejärv, Urbukse, Sisaliku, Ahvena, Linajärv, Purgatsi, Jäneda, Kalijärv, Kreo Linajärv, Suur Kalajärv ja Väike Kalajärv. Suurim järv on Urbukse (4,6 ha), sügavaim on Purgatsi (13 m). (Metsakorralduse materjalid)

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HB02.02i
MG01i
HHi
HJ02.07i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal85.7
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum85.7

4.5 Documentation

Kasutatud kirjandus: Adder, E. 1969. Metsajõgi, lammimets ja neist, kes seal elavad. Eesti Loodus 10, lk 612-613; Heinsalu, Ü. 1987. Matk Pandivere loodenõlva allikaile. Eesti Loodus 5, lk 304-309; Karofeld, E. 1997. Tuhkatriinu Põhja-Kõrvemaalt. Eesti Loodus 5, lk 183-186; Kalamees, K. 1970. Pildikesi Kõrvemaa seenekevadest. Eesti Loodus 4 lk 239; Kohava, P. 1978. Kõrvemaa maastikukaitseala. Eesti Loodus 1, lk 46-50; Kokk, A., Parksepp, K. 1993. See on turba- ja liivamaa. Eesti Loodus1, lk 7-8; Kukk, Ü. 1997. Põhja-Kõrvemaa taimerõõmud. Eesti Loodus 6, lk 258-259; Ling, H. 1969. Suurimetajate pelgupaik. Eesti Loodus 10, lk 622-623; Lunts, J. 1938. Uhtlamm-mets Jänijõel. Eesti Loodus 3, lk 124-128; Marvet, A. 1963. Aegviidu-Nelijärve maastikulise keeluala edaafilistest tingimustest ja taimkattest. Looduskaitsealaseid töid I. TRÜ. Tartu, lk 30-42; Marvet, A. 1967. Jänijõe uhtlammimetsa taimkattest. ELUS Aastaraamat 58 kd. Valgus. Tallinn, lk 51-69; Marvet, A. 1969. Metsade ja soode maa. Eesti Loodus 10, lk 608-611; Marvet, A. 2001. Kolm aastakümmet samal rajal. Eesti Loodus 7-8, lk 276-278; Marvet, A. 1978. Looduserajad Tammsaare-retkedeks. Eesti Loodus 4, lk 242-248; Mäemets, A. 1984. Metstoa Umerikjärv, Põhja-Eesti sügavaim veekogu. Eesti Loodus 3, lk 182-183; Nestor, H., Rähni, E. 1969. Oosid, voored, mõhnastikud… Eesti Loodus 10, lk 594-598; Randla, T. 1969. Kaljukotkaste kodu. Eesti Loodus10, lk 627; Remmel, J. 1969. Vete kuningriik. Eesti Loodus, 10, lk 600-606; Tõnisson, A. 1995. Metstoa metsajärvede vaikelu Eesti Loodus 1, lk 11-13; Tõnisson, A. 1984. Üks vana piirikivi. Eesti Loodus 2, lk 99-107; Tõnisson, A. 1987. Kivi keset raba. Eesti Loodus, 10, lk 671-672. Tõnisson, A. 1993. Looduskaitseala Põhja-Kõrvemaal. Eesti Loodus 1, lk 4-6; Tõnisson, A. 2000. Jussi nõmm ja järved säilitavad ajalugu. Loodus 10, lk 38-41; Tõnisson, A. 2001. Pakasjärved ja ujuva saare legend. Eesti Loodus 2-3, lk 108-109; Varep, E. 1969.Kõrvemaa - Põhja-Eesti metsanurk. Eesti Loodus 69/10, lk 583-590; Varep, E. 1960. Aegviidu-Nelijärve. Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus. Tallinn, lk 77-81. Õigusaktid: Kõrvemaa MKA (VV 05.05.2004. a määrus nr 183, muudetud 22.12.2005. a nr 321).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
EE14100.00
EE160.00
EE180.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE18Rehesaare rändrahn; Saunasaare kivi+0.00
EE18Vetepere tamm; Tammsaare tamm+0.00
EE14Kõrvemaa maastikukaitseala=100.00
EE16Mägede must-toonekure püsielupaik+0.00
EE16Voose väike-konnakotka püsielupaik+0.00
EE16Voose väike-konnakotka püsielupaik+0.00
EE16Voose väike-konnakotka püsielupaik+0.00
EE14Jäneda mõisa park*0.00
EE18Ülejõe rändrahnud*0.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Rehesaare rändrahn; Saunasaare kivi+0.00
Vetepere tamm; Tammsaare tamm+0.00
Kõrvemaa maastikukaitseala=100.00
Mägede must-toonekure püsielupaik+0.00
Voose väike-konnakotka püsielupaik+0.00
Voose väike-konnakotka püsielupaik+0.00
Voose väike-konnakotka püsielupaik+0.00
Jäneda mõisa park*0.00
Ülejõe rändrahnud*0.00

5.3 Site designation (optional)

2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst) 2003.04.02 Keskkonnaministri 2. aprilli 2003. a määrus nr 27 Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri 2004.05.05 Kõrvemaa maastikukaitseala kaitse-eeskiri (terviktekst) 2006.03.03 Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2006. a määrus nr 64 Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY