Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

EE0060171

1.3 Site name

Kõrvemaa

1.4 First Compilation date

2004-04

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-04
National legal reference of SPA designationVabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.546800
Latitude:59.158700

2.2 Area [ha]

22896.1000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA085Accipiter gentilis     
BA052Anas crecca    31  39   
BA053Anas platyrhynchos    38  46   
BA104Bonasa bonasia    41  53   
BA067Bucephala clangula    24  28   
BA224Caprimulgus europaeus    45  62   
BA038Cygnus cygnus     
BA236Dryocopus martius    48  59   
BA320Ficedula parva    40  50   
BA340Lanius excubitor     
BA140Pluvialis apricaria    25  34   
BA007Podiceps auritus     
BA409Tetrao tetrix tetrix    110  110   
BA108Tetrao urogallus           
BA166Tringa glareola    26  36   
BA164Tringa nebularia     
BA142Vanellus vanellus    22  28   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A085Accipiter gentilis                     
A240Dendrocopos minor                     
A340Lanius excubitor                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.99
N0729.84
N090.99
N150.99
N165.97
N1736.34
N1924.87

Total Habitat Cover

99.99

Other Site Characteristics

Kõrvemaa linnuala pindalaga 22 770 ha jääb Harjumaa, Lääne-Virumaa ja Järvamaa piirile ning see moodustab nn ökoloogilise koridori lähedal asuvate linnualadega (Lahemaa, Ohepalu, Põhja-Kõrvemaa ja Kõnnumaa-Väätsa). See on suur soode ja loodusmetsade kompleks, mida läbib osaliselt Jägala jõgi. Suurem osa sookooslustest asub ala lõunaosas. Rabad on laukarohked ning piirkonnas leidub ka arvukalt väiksemaid järvi. Kõrvemaa pinnamood on mitmekesine - siin leidub mandrijää tekitatud oosistikke, mõhnastikke jm.

4.2 Quality and importance

Kõrvemaa linnuala kuulub viie olulisema ala hulka regioonis, mis on moodustatud sarvikpüti (Podiceps auritus), kaljukotka (Aquila chrysaetos), tedre (Tetrao tetrix), metsise (Tetrao urogallus) ja musträhni (Dryocopus martius) kaitseks. Teised olulised liigid (liigid, kelle arvukus tähtsal linnualal moodustab vähemalt 1% Eesti minimaalsest arvukusest, kelle arvukus on linnualal vähemalt 20 paari või kes omavad alal olulisi koondumiskohti) alal on must-toonekurg (Ciconia nigra), laululuik (Cygnus cygnus), piilpart (Anas crecca), sinikaelpart (Anas platyrhynchos), sõtkas (Bucephala clangula), kanakull (Accipiter gentilis), väikepistrik (Falco columbarius), laanepüü (Bonasa bonasia), rüüt (Pluvalis apricaria), kiivitaja (Vanellus vanellus), mudatilder (Tringa glareola), heletilder (Tringa nebularia), öösorr (Caprimulgus europaeus), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva) ja hallõgija (Lanius excubitor). Ala on muuhulgas oluline ka väike-konnakotkale (Aquila pomarina), rukkiräägule (Crex crex), sookurele (Grus grus), händkakule (Strix uralensis) ja paljudele teistele kaitsealustele liikidele.Ülejõe rändrahnudMõõtmed: 2 kivi. üm 13,0 ja 12,0 m (H. Viiding, 1986) Asukoht: Jõesaare küla. Jägala jões.Vetepere tamm; Tammsaare tammMõõtmed: Arvatav vanus 160 a. Heas seisus. Võra löbimõõt 20 m. Puul Ü= 353 cm (1,3); H= 17 m. (80 a metsakorr. andmed, Relve projekt); Rahuldavas seisus. Ü= 392 cm (0,7); H= 16 m. (Eesti põlispuud. 1998 a andmed). Asukoht: Tammsaare-Lõuna maaüksusel. Tammsaare muuseumi territooriumist 100 m lõunas.Rehesaare rändrahn; Saunasaare kiviHiidrahn Mõõtmed: Graniit. 10,0 x 6,0 x 4,9 m, üm 26,0 m. (H. Viiding, 1986) 6,586,2*4,4m, ü=24,8m Kivi olevat visanud KalevipoegKiigumõisa maastikukaitsealaKiigumõisa maastikukaitseala on moodustatud ENSV Paide Rajooni RSN Täitevkomitee 26. jaanuari 1981. a otsusega nr 15 «Uute looduskaitseobjektide arvele võtmise kohta» kaitse alla võetud Kiigumõisa allikate ja Määrasmäe allikajärve ning Järva Maakonnavalitsuse 13. novembri 1991. a määrusega nr 217 «Pandivere Riikliku Veekaitseala veesäilitusalade nimekirja ja kasutuseeskirjade kinnitamine» moodustatud Kiigumõisa veesäilitusala baasil.Kõrvemaa maastikukaitsealaKõrvemaa maastikukaitseala asub Järva-, Harju- ja Lääne-Virumaal. Praeguse Kõrvemaa maastikukaitseala koosseisu kuuluvatest loodusobjektidest võeti esimesena 1957. aastal kaitse alla Aegviidu-Nelijärve piirkond. 1971. aastal laiendati kaitseala piire ning nimetati ümber Kõrvemaa maastikukaitsealaks. Kaitseala põhieesmärk on sealsete vahelduvate pinnavormide, soo-, lammi- ja metsakoosluste ning kaitstavate liikide elupaikade kaitse. Kaitsealal on rohkesti oose ja sandureid, samuti kaks mõhnastikku. Aegviidu ümbruses leidub mitmeid järvi, neist tuntumad on Aegviidu Nelijärved. Kaitseala ulatuslikud soo- ja metsaalad pakuvad turvalist elupaika inimpelglikele loomadele sealhulgas kaljukotkastele. Kõrvemaa on tihedalt seotud ka A. H. Tammsaare elu ja tegevusega. Kõrvemaa Riikliku Maastikukaitseala ülesandeks on säilitada looduslikult kauneid, maastikuliselt ja teaduslikult väärtuslikke jää-aja servakuhjatiste, vallseljakute, allikaliste jõgede ja järvede süsteeme, omapäraseid metsatüüpe (uhtlammimets), rabasid voorjate rabasaarte ja laugastega. Maastikukaitseala on põhiliselt tasandikuline, ulatudes üle merepinna 60-80 m. Kõrgemaks punktiks on Valgehobuse mägi Mägede mõhnastikus (106,9 m). Rohkesti leidub kaitsealal oose. Mõhnastikke on kaks - Mägede ja Taganurga. Ulatuslikult esineb sandureid, Jägala jõe ääres ka rannikuluiteid. Peale Jägala jõe asuvad siin tema lisajõed Mustjõgi, Jänijõgi koos Liivoja ja Tarvasjõega. Järvi on 12 - Nikerjärv, Vahejärv, Urbukse, Sisaliku, Ahvena, Linajärv, Purgatsi, Jäneda, Kalijärv, Kreo Linajärv, Suur Kalajärv ja Väike Kalajärv. Suurim järv on Urbukse (4,6 ha), sügavaim on Purgatsi (13 m). (Metsakorralduse materjalid)

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04.03o
MA07o
MA08o
LB02.01i
MB02.02i
LB03i
MD02.01i
LE03i
MF02.03i
HF03.01i
LF03.02i
LF03.02.01i
LF03.02.03i
HG01.02i
MG01.03i
MG02i
LG02.04i
MG02.08i
MG04.01o
LG05.01i
LHi
LH01i
LH06.01o
LK01.02i
MK01.03i
LK03.01i
MK04.05i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA01o
LA02o
LA03o
LA04o
LA05.01i
LA05.02i
HBi
MB01i
MB01.02i
LB02.04i
LC01.01i
LC01.01.01i
LDi
MD01.01i
MD01.02i
MD05i
LE01.03i
MG01.06i
LG02.05o
LJ02.01i
MJ02.07i
LK03i
MK03.04i
LL07i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal85
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum85

4.5 Documentation (optional)

Kasutatud kirjandus: Andmed: E.Viht; S.Aun, M.Salumäe; T.Randla,F.Jüssi,E.Adder,A.Lõhmus. Õigusaktid: Kõrvemaa MKA; Jõevärava, Kõrvemaa, Rihma metsise PEP-d (VV 05.05.2004. a määrus nr 183, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; KKM 13.01.2005. a määrus nr 1, muudetud 21.01.2009. a määrusega nr 8).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE1491.00
EE169.00
EE180.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE18Vetepere tamm; Tammsaare tamm+0.00
EE18Rehesaare rändrahn; Saunasaare kivi+0.00
EE18Ülejõe rändrahnud*0.00
EE16Jõevärava metsise püsielupaik+1.00
EE14Kiigumõisa maastikukaitseala+1.00
EE14Kõrvemaa maastikukaitseala+90.00
EE16Kõrvemaa metsise püsielupaik+7.00
EE16Loibu metsise püsielupaik+0.00
EE16Mägede must-toonekure püsielupaik+0.00
EE16Rihma metsise püsielupaik+1.00
EE16Voose väike-konnakotka püsielupaik+0.00
EE16Voose väike-konnakotka püsielupaik+0.00
EE16Voose väike-konnakotka püsielupaik+0.00
EE14Jäneda mõisa park*0.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Vetepere tamm; Tammsaare tamm+0.00
Rehesaare rändrahn; Saunasaare kivi+0.00
Ülejõe rändrahnud*0.00
Jõevärava metsise püsielupaik+1.00
Kiigumõisa maastikukaitseala+1.00
Kõrvemaa maastikukaitseala+90.00
Kõrvemaa metsise püsielupaik+7.00
Loibu metsise püsielupaik+0.00
Mägede must-toonekure püsielupaik+0.00
Rihma metsise püsielupaik+1.00
Voose väike-konnakotka püsielupaik+0.00
Voose väike-konnakotka püsielupaik+0.00
Voose väike-konnakotka püsielupaik+0.00
Jäneda mõisa park*0.00

5.3 Site designation (optional)

2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst) 2005.12.12 Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2005. a määrus nr 294 Kiigumõisa maastikukaitseala kaitse-eeskiri 2003.04.02 Keskkonnaministri 2. aprilli 2003. a määrus nr 27 Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri 2004.05.05 Kõrvemaa maastikukaitseala kaitse-eeskiri (terviktekst) 2006.03.03 Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2006. a määrus nr 64 Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri 2005.01.13 "Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määrus nr 1 «Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine» (terviktekst)

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY