Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0060203

1.3 Site name

Neeruti

1.4 First Compilation date

2004-02

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2004-08
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. VV 16. novembri 1999. a määrus nr 355 Neeruti maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.133100
Latitude:59.296600

2.2 Area [ha]

1278.3000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3140  info      0.00 
3150  info      0.00 
3160  info      0.00 
6210  info      0.00 
6270  info  X     28  0.00 
6510  info      0.00 
7230  info      0.00 
9010  info  X     39  0.00 
9020  info  X     0.00 
9060  info      234  0.00 
9070  info      0.00 
9080  info  X     0.00 
91D0  info  X     79  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1902Cypripedium calceolus         
I1081Dytiscus latissimus         
I1082Graphoderus bilineatus         
I1042Leucorrhinia pectoralis         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Fistulina hepatica                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.99
N0710.94
N097.96
N159.95
N1617.90
N178.95
N1942.32
N230.99

Total Habitat Cover

99.99999999999998

Other Site Characteristics

Neeruti loodusala asub Lääne-Virumaal ning selle pindala on ca 1300 ha. Ala asub Pandivere kõrgustiku põhjaosas, tegemist on Eesti esinduslikuma oosistikuga. Siinsed pinnavormid tekkisid mandrijää taganedes (pleistotseeni lõpul), ca 12 500 a tagasi kui Pandivere kõrgustik jää alt vabanes. Neeruti oosid on enamasti kitsad, mandrijää liikumissuuna järgi loode-kagusuunalised paralleelsed lameda või kumera harjaga vallseljakud. Ooside vahel asuvad mõhnad (Neeruti mäed). Oosidel ja mõhnadel kasvab liigirikas salumets. Ooside kõrval valdavalt pikliku kujuga ca 10 m sügavused glatsiokarstilised lohud, kuhu on tekkinud järved: Tagajärv (3,2 ha, suurim sügavus 7,9 m), Eesjärv (2,7 ha, suurim sügavus 4,5 m), Orajärv (2,7 ha, suurim sügavus 5,1 m), Sinijärv (1,2 m, suurim sügavus 4,8 m) ning kümmekond suviti kuivaks jäävat järvikut. Neeruti mägede piirkonnas leidub ka väikseid soiseid alasid nt Sinijärve ümbruses olev Sinijärve soo, soine on Eesjärve ümber ning Orajärve ja Tagajärve kagukallas. Neeruti mullastik väga eripalgeline tänu vaheldusrikkale pinnamoele ning taimekooslus väga rikkalik, peamine metsatüüp on sinilillekuusik.

4.2 Quality and importance

Neeruti loodusala asub Pandivere kõrgustiku põhjaosas, tegemist on Eesti esinduslikuma oosistikuga. Loodusalal esinevad elupaigad on vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), looduslikult rohketoitelised järved (3150), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0). Elupaikade esinduslikkus on varieeruv. Madalsoo esinduslikkus on väga hea, veekogude seisund on hinnatud arvestatavaks. Metsade ja niitude esinduslikkus ja looduskaitseline seisund on valdavalt hea. Neeruti loodusalal on registreeritud üheksa kaunis kuldkinga kasvukohta. Leiukohad on valdavalt oosidel ja moreenkuhjatistel kasvavate okasmetsade (9060) elupaigatüübis. Laiujuri (Dytiscus latissimus) elupaigaks on loodusalale jääv Eesjärv ning tõmmuujuri (Graphoderus bilineatus) elupaigaks on Orajärv. Lisaks kaitstakse loodusalal suurt-rabakiili (Leucorrhinia pectoralis).Neeruti maastikukaitsealaNeeruti maastikukaitseala asub Lääne-Virumaal Kadrina, Rakvere ja Tamsalu vallas. Neeruti mäed võeti kaitse alla 1957. aastal. Kaitseala kaitse-eesmärgiks on Pandivere kõrgustiku põhjaosa - Neeruti mägede ja nendevaheliste järvede kaitse. Neeruti mäed on tekkinud mandrijäästiku taandumisel ning kuuluvad osalt vallseljakute, osalt mõhnastike hulka (kõrgusega kuni 119 m üle merepinna). Tuntumad seljakud on Riistamägi, Tammemägi, Valgeristi mägi, Sadulamägi, Linnamägi, Tornimägi, Kuresöödi mägi ja Mustakatku mägi. Sügavaid orge peetakse Kalevipoja künnivagudeks. Tähtsamad järved on Orajärv (2,8 ha, 4,3 m sügav), Eesjärv (2,7 ha, 3,1 m sügav), Tagajärv (3,2 ha, süg. 7 m) ja Sinijärv (1,2 ha ja süg. 4,3 m). Kaitseala pindala on 1250 ha. Omavad ka ajaloolist ja kultuuriloolist tähtsust. Turism: Matkarada: Kuresöödi-Pariisi-Kuresöödi, kogupikkus 14 km, võimalus ka lühemateks matkadeks Puhkepaviljon, 4 lõkkekohta, ujumisvõimalus

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal51.2
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum51.2

4.5 Documentation (optional)

Kasutatud kirjandus: Mäemets, A., Mäemets, A. 1976. Neeruti järved. ELUS Aastaraamat 64 kd. Valgus. Tallinn, lk 92-136; Orusalu, H. 1978. Neeruti maastikukaitseala metsad ja nende majandamine. Lõputöö. EPA metsakasvatuse kateeder; Randla, T. 1963. Neeruti salukuusikute linnustik. TÜ Zooloogia ja Hüdrobioloogia Instituut. Lõputöö. Tartu. Rähni, E. 1973. Kalevipoja künnivaod Neerutis. Eesti Loodus 2, lk 98-102; Varep, E. 1973. Neeruti mäed. Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus. Tallinn, lk 73-76. Õigusaktid: Neeruti MKA (VV 16.11.1999. a määrus nr 355, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE14100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE14Neeruti maastikukaitseala=100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Neeruti maastikukaitseala=100.00

5.3 Site designation (optional)

2017.04.07 Vabariigi Valitsuse 7. aprilli 2017. a määrus nr 72 "Neeruti maastikukaitseala kaitse-eeskiri"

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Neeruti maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2017-2026
Link: http://kava.eelis.ee/-1630845529

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY