Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0060221

1.3 Site name

Viitna

1.4 First Compilation date

2004-02

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2004-08
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. VV 03. juuni 1997. a määrus nr 109 Lahemaa rahvuspargi, Ohepalu looduskaitseala ja Viitna maastikukaitseala kaitse-eeskirjade ja välispiiri kirjelduste kinnitamine nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.010500
Latitude:59.441600

2.2 Area [ha]

314.6000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3110  info      16  0.00 
3140  info      0.00 
7110  info  X     0.00 
7150  info      0.00 
9060  info      205  0.00 
9080  info  X     0.00 
91D0  info  X     26  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1081Dytiscus latissimus           
I1082Graphoderus bilineatus           
I1042Leucorrhinia pectoralis           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Isoetes lacustris                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N066.93
N070.99
N1791.09
N230.99

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Lääne-Virumaal asuv Viitna loodusala on moodustatud Viitna järvede ja neid ümbritseva maastiku (oosid ja mõhnad) kaitseks. Loodusala tuumiku moodustab Viitna järvestik, mis koosneb Lina- e Väikejärvest, Pikk- e Suurjärvest ja Nabudi järvest. Järvestik asub Viitna oosistiku põhjaosas, mandrijää servakuhjatiste alal nn Viitna Järvemägedes. Viitna Pikkjärve ümber on vaheldusrikas, mandrijää taganemisel tekkinud ooside ja mõhnastikega, maastik. Pikkjärv on oligotroofne järv. Järvede ümbrus on kruusase ja liivase pinnakattega, millel kasvavad okasmetsad. Loodusala lõunapoolses osas esineb mõhnade vahelistes nõgudes ka raba ja siirdesoo laike. Loodusalal leidub mitmeid väärtuslikke järve-, soo- ja metsaelupaigatüüpe ning haruldasi, ohustatud ja kaitsealuseid liike. Tapa-Pikassaare-Ohepalu-Viitna jääservamoodustiste kompleksi kuuluv Viitna oosistik on tüüpiline näide mandrijäätekkeliste ooside, mõhnade ja nendevaheliste sulglohkudega maastikust. Reljeefi vaheldusrikkus annab piirkonnale suure esteetilise väärtuse, Viitna järvede ümbrus on populaarne puhkeala. Metsad moodustavad Viitna loodusala pindalast kõige suurema osa 89,4 % (281,3 ha). Metsad on erivanuselised, leidub palju vanemaid metsaosasid, mis on kasvukohaks mitmetele ohustatud, haruldastele ja kaitsealustele liikidele.

4.2 Quality and importance

Viitna loodusalal kaitstavad elupaigatüübid on liiva-alade vähetoitelised järved (3110), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad - 9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0). Loodusala tuumiku moodustavate järvede esinduslikkus on erinev. Liiva-alade vähetoitelised järved (3110) on esinduslikkusega väga hea, kuid vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140) on arvestatava esinduslikkusega. Vee-elupaikadega seotud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on laiujur (Dytiscus latissimus), suur-rabakiil (Leucorrhinia pectoralis) ja tõmmuujur (Graphoderus bilineatus). Metsad on erivanuselised, vanemad metsaosad on üle 150 aasta vanad. Elupaigatüüpidest on valdavaks piirkonnale tüüpilised sürjametsad. Viitna järvede ümbruse metsad kasvavad liivasel, kohati moreeniga kaetud oosidel ja mõhnadel, enamuspuuliigiks on mänd ning metsad on valgusküllased. Siirdesoo- ja rabametsi leidub väikeste laikudena niisketes sulglohkudes madalamatel aladel ooside ja mõhnade vahel.Viitna maastikukaitsealaViitna maastikukaitseala asub Lääne-Virumaal Kadrina vallas. Ala võeti kaitse alla 1971. aastal. Kaitse-eesmärk on Viitna järvede ja neid ümbritseva maastiku (oosid ja mõhnad) säilitamine, kaitse ja tutvustamine. Kaitseala tuumiku moodustab Viitna järvestik, mis koosneb Lina- e Väikejärvest, Pikk- e Suurjärvest ja Nabudi järvest. Järvestik asub Viitna oosistiku põhjaosas, mandrijää servakuhjatiste alal nn Viitna Järvemägedes. Viitna Pikkjärve ümber on vaheldusrikas, mandrijää taganemisel tekkinud ooside ja mõhnastikega, maastik. Pikkjärve näol on tegemist Eestis haruldase oligotroofse järvega. Järvede ümbrus on kruusase ja liivase pinnakattega, millel kasvavad okasmetsad. Kaitseala lõunapoolses osas esineb mõhnade vahelistes nõgudes ka raba ja siirdesoo laike. (Viitna järvestik kuulub Kirde-Eesti vähe- ja huumustoiteliste järvede valdkonda.) Ala pindala on 314,6 ha.

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal98
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum98

4.5 Documentation

Õigusaktid: Viitna MKA (VV 03.06.1997. a määrus nr 109, muudetud 22.12.2005. a määrusega nr 321).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
EE14100.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE14Viitna maastikukaitseala=100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Viitna maastikukaitseala=100.00

5.3 Site designation (optional)

2014.11.20 Vabariigi Valitsuse 25. novembri 2014. a määruse nr 172 "Viitna maastikukaitseala kaitse-eeskiri" seletuskiri

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed:1.1 Inventuur, 1.2 Uuring, 1.5 Andmete kogumine, 3.1.4 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade hooldamine, 3.1.5 Infotahvlite rajamine, 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine, 5.1 Trükiste väljaandmine ja infotahvlite koostamine, 6 Muu

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY