Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0070103

1.3 Site name

Muraka

1.4 First Compilation date

2004-02

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2007-05
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 5. mai 2005. a määrus nr 93 Hoiualade kaitse alla võtmine Ida-Viru maakonnas nr. Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määrus nr 1 Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine nr. Vabariigi Valitsuse 9. mai 2007. a määrus nr 135 Muraka looduskaitseala kaitse-eeskiri nr. Keskkonnaministri 14. juuli 2006. a määrus nr 52 Lendorava püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.122300
Latitude:59.153400

2.2 Area [ha]

16443.4000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3140  info      25  0.00 
3160  info      0.00 
3260  info      0.00 
6270  info  X     0.00 
6450  info      121  0.00 
7110  info  X     9503  0.00 
7120  info      0.00 
7140  info      152  0.00 
7150  info      0.00 
9010  info  X     2252  0.00 
9020  info  X     0.00 
9050  info      480  0.00 
9080  info  X     21  0.00 
91D0  info  X     1381  0.00 
91E0  info  X     0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1920Boros schneideri         
I1086Cucujus cinnaberinus         
P1902Cypripedium calceolus         
P1383Dichelyma capillaceum         
P1903Liparis loeselii     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Allium ursinum                     
Corallorhiza trifida                     
Dactylorhiza maculata                     
Daphne mezereum                     
Dichelyma falcatum                     
Epipactis helleborine                     
A127Grus grus                   
Huperzia selago                     
A108Tetrao urogallus                   
Ulmus laevis                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N067.96
N0752.26
N090.99
N161.99
N1728.85
N197.96
N067.96
N0752.26
N090.99
N161.99
N1728.85
N197.96
N067.96
N0752.26
N090.99
N161.99
N1728.85
N197.96

Total Habitat Cover

300.03000000000003

Other Site Characteristics

Muraka loodusala asub Ida-Virumaal ning selle pindala on ca 16 500ha. Muraka loodusala asub maastikulise rajoneeringu järgi Alutaguse madalikul. See on ulatuslik paealuspõhjaga tasandik, mis on laugelt kaldu Peipsi järve ja Narva jõe suunas ning kus on välja kujunenud metsade- ja sooderikas ning väga hõreda inimasustusega loodusmaastik. Muraka soostik on tekkinud Peipsi nõo põhjaosas, kunagise järve põhjas. Pärast mandrijää taandumist nõgu täitnud jäänukjärved kasvasid aja jooksul kinni ning neist moodustusid ulatuslikud madalsood. Umbes 3500 aastat tagasi oli soostik jõudnud raba arengujärku. Soode piirid laienesid ja naabersood liitusid ning niimoodi on kujunenud liigestunud piiriga, paljudest rabalaamadest koosnev ulatuslik sooala – Muraka-Ratva soostik. Rabasid eraldavad üksteisest, kas kidura taimestikuga märed või siirde- ja madalsootüüpi õõtsiksood. Alal on mitmed laugastikud (Pardilaukad, Ilusad laukad, Iissaare laukad jt) ja rabasaared (Kasiksaared, Muraksaare salgad, Heinassaare, Mäurassaare jt). Ratva rabas on Ratva järv, mis on tüüpiline jäänukjärv kunagisest suuremast veekogust. Kõlvikuliselt on loodusalal enam soid (ca 58 %) ja natuke vähem metsasid (ca 40 %). Haruldastest taimedest kasvab loodusalal kollane kivirik, sinine emajuur, väheõiene tarn, sookäpp, lehitu pisikäpp jt. Kaitsealustest loomaliikidest on tähelepanuväärseim lendorav. Loodusalale jääv Muraka looduskaitseala on rahvusvahelise tähtsusega märgala (Ramsari ala).

4.2 Quality and importance

Muraka loodusalal kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lamminiidud (6450), rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080), siirdesoo- ja rabametsad (*91D0) ning lammi-lodumetsad (*91E0). Elupaigatüüpideks on määratud 13 505 ha ehk 83% loodusala territooriumist. Väga hea esinduslikkuse ja looduskaitselise seisundiga on rabad ja huumustoitelised järved ja järvikud. Ülejäänud elupaigad on varieeruva esinduslikkuse (arvestatav kuni hea). Ulatuslik looduskompleks on heaks elupaigaks harilikule lendoravale (Pteromys volans), männisinelasele (Boros schneideri), väike-punalamesklasele (Cucujus cinnaberinus), kaunis kuldkingale (Cypripedium calceolus), juus-kiilsirbikule (Dichelyma capillaceum) ja soohiilakale (Liparis loeselii).Muraka looduskaitsealaMuraka looduskaitseala asub Ida-Virumaal Iisaku, Lüganuse, Mäetaguse ning Tudulinna vallas. Osa Muraka soostikust võeti kaitse alla 1938. aastal Ratva rabareservaadina. 1957. aastal loodi Muraka raba keeluala. Oma praegustes piirides on kaitseala 1997. aastast. Kaitse-eesmärgiks on Eesti ühe suurema loodusmaastikukompleksi — Muraka soostiku — sealsete soode, loodusmetsade ja kaitstavate liikide elupaikade kaitse. Muraka looduskaitseala on elupaigaks mitmetele kaitstavatele loomaliikidele (lendorav, kaljukotkas ja must-toonekurg), samuti kasvab seal I kategooriasse kuuluv taimeliik, lehitu pisikäpp. Oma rikka linnustikuga kuulub Muraka looduskaitseala Eesti väärtuslikemate linnualade hulka. Muraka looduskaitseala on üks rahvusvahelise tähtsusega märgaladest (Ramsari ala). Samuti omab ta piirkonnas suurt veekaitselist tähtsust. Kaitseala pindala on 14058,7 ha.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal291
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum291

4.5 Documentation (optional)

Kasutatud kirjandus: Kumari, E. 1960. Muraka raba. Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus. Tallinn, lk 114-118; Leito, T. 2001. Muraka raba. Ida-Virumaa Keskkonnateenistus. Tallinn; Lepasaar, J. 1994. Muraka raba ääremailt. Eesti Loodus 12, lk 393-394; Loopmann, A. 1988. Muraka raba. Eesti sood. Valgus. Tallinn, lk 236-241. Õigusaktid: Muraka LKA; Raju HA, Tagajõe HA; Lõpe, Kivistiku, Kellassaare, Kuuse-Jaani lendorava PEP; Ratva, Mustasaare, Arvila, Kaasiksoo metsise PEP (VV 09.05.2007. a määrus nr 135, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; VV 05.05.2005. a määrus nr 93, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; KKM 13.01.2005. a määrus nr 1, muudetud 21.01.2009. a määrusega nr 8).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE0585.00
EE1613.00
EE171.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE16Alliku kalakotka püsielupaik+0.00
EE16Arvila metsise püsielupaik+2.00
EE16Kaasiksoo metsise püsielupaik+8.00
EE05Muraka looduskaitseala+85.00
EE16Mustassaare metsise püsielupaik+2.00
EE16Ratva metsise püsielupaik+1.00
EE16Kellassaare lendorava püsielupaik+0.00
EE16Kivistiku lendorava püsielupaik+0.00
EE16Lõpe lendorava püsielupaik+0.00
EE17Tagajõe hoiuala+1.00
EE16Kuuse-Jaani lendorava püsielupaik+0.00
EE17Raju hoiuala+0.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Alliku kalakotka püsielupaik+0.00
Arvila metsise püsielupaik+2.00
Kaasiksoo metsise püsielupaik+8.00
Muraka looduskaitseala+85.00
Mustassaare metsise püsielupaik+2.00
Ratva metsise püsielupaik+1.00
Kellassaare lendorava püsielupaik+0.00
Kivistiku lendorava püsielupaik+0.00
Lõpe lendorava püsielupaik+0.00
Tagajõe hoiuala+1.00
Kuuse-Jaani lendorava püsielupaik+0.00
Raju hoiuala+0.00

5.3 Site designation (optional)

2006.07.14 Keskkonnaministri 14. juuli 2006. a määrus nr 52 Lendorava püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri (terviktekst) 2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst) 2006.07.14 Keskkonnaministri 14. juuli 2006. a määrus nr 52 Lendorava püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri 2005.01.13 "Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määrus nr 1 «Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine» (terviktekst) 2007.05.09 Vabariigi Valitsuse 9. mai 2007. a määrus nr 135 Muraka looduskaitseala kaitse-eeskiri

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: 97 hoiuala poollooduslike koosluste kaitsekorralduskava 2016-2020
Link: http://kava.eelis.ee/-1351142244

Name: Muraka LKA ja Muraka loodusala püsielupaikade kaitsekorralduskava 2015-2017
Link: http://kava.eelis.ee/413037752

Name: Tagajõe hoiuala kaitsekorralduskava 2013-2022
Link: http://kava.eelis.ee/-845050866

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed: 1.1 Inventuur 1.3 Riiklik seire 1.4 Tulemusseire 2.2.2 Liigi elupaiga taastamistöö 2.3.1 Koosluse taastamistöö 2.3.2 Koosluse hooldustöö 3.1.10 Muu taristu hooldamine 3.1.4 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade hooldamine 3.1.5 Infotahvlite rajamine 3.1.7 Infotahvlite hooldamine 3.1.8 Muu taristu rajamine 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine 3.3.1 Tehnika/Loomade soetamine 4.1 Tegevuskava 4.2 Kaitsekorra muutmine

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY