Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0070104

1.3 Site name

Sirtsi

1.4 First Compilation date

2004-02

1.5 Update date

2010-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2014-07
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2014. a määrus nr 122 "Sirtsi looduskaitseala kaitse-eeskiri1" nr. Vabariigi Valitsuse 15. septembri 2005. a määrus nr 237 Hoiualade kaitse alla võtmine Lääne-Viru maakonnas nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.808300
Latitude:59.261900

2.2 Area [ha]

6182.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      38  0.00 
3260  info      34  0.00 
7110  info  X     2384  0.00 
7140  info      10  0.00 
7150  info      0.00 
7230  info      0.00 
9010  info  X     330  0.00 
9050  info      70  0.00 
9080  info  X     313  0.00 
91D0  info  X     331  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1920Boros schneideri         
F1149Cobitis taenia         
F1163Cottus gobio         
I1086Cucujus cinnaberinus         
F1099Lampetra fluviatilis         
M1318Myotis dasycneme     
M1318Myotis dasycneme     
F1106Salmo salar         
I1032Unio crassus         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Dactylorhiza maculata                     
Daphne mezereum                     
Goodyera repens                     
Listera cordata                     
Listera ovata                     
Skeletocutis odora                     
A108Tetrao urogallus                   
1109Thymallus thymallus                   
Tremiscus helvelloides                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.98
N0743.10
N163.92
N1728.40
N1923.60

Total Habitat Cover

100.00000000000001

Other Site Characteristics

Sirtsi loodusala (kattub Sirtsi linnualaga) asub Lääne- ja Ida-Virumaa piiril, ning ala pindalaks on 6180 ha. Kuuest lahustükist koosneva loodusala kaitseväärtusteks on soo- ja metsamaastikud ning haruldaste ja ohustatud liikide elupaigad. Põhiosa kaitsealast moodustab Sirtsi soo(stik), mis on tekkinud jääjärvelise nõo soostumise tagajärjel. See on loode-kagusuunaline soodeahel, milles esineb rohkesti väiksemaid ja suuremaid laukaid ning älveid. Kaitseala eesmärgiks on kaitsta Sirtsi sood, sellega piirnevaid metsi ja kaitstavaid liike. Sirtsi soo on tekkinud jääjärve nõo soostumisel. Lagesood hõlmavad rohkem kui veerandi loodusalast (ca 1000 ha). Rohkesti esineb laukaid ning älveid. Sirtsi soo ümbruses leidub loodusmetsi, mis pakuvad elupaika paljudele inimpelglikele liikidele. Sirtsi sood ümbritsevates metsades elab Eesti kõige elujõulisem lendorava asurkond. Loodusala keskosa on älveste ja laugasterohke raba, äärealadel esineb õõtsiksoid. Loodusalale jääb Kunda jõgi, mis looduslikelt eeldustelt on loodusala piires kõrge kaitseväärtusega vooluveekogu, kus aeglasevooluliste potamaalsete ning lausliivapõhjaliste jõelõikude kõrval esineb piisavalt ka kiirevoolulisi ja kärestikulisi ritraalseid jõelõike. Eriti väärtuslikeks tuleb pidada jõe alamjooksu suuri kärestikke Kunda linnas, Kunda mõisa juures, Kohala vana veski piirkonnas ning jõe keskjooksul olevaid Voore oja suudme ja Mädaoja piirkonda jäävaid kärestikke. Haruldastest liikidest elavad Sirtsi loodusalal lisaks lendoravale ka must-toonekurg, väike-konnakotkas ja kaljukotkas. Leidub mitmeid metsise mängupaiku.

4.2 Quality and importance

Sirtsi loodusalal kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0). Kaitsealused liigid, mille isendite elupaiku Sirtsi loodusala mitmekesises looduskompleksis kaitstakse, on tiigilendlane (Myotis dasycneme), harilik lendorav (Pteromys volans*), harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis), lõhe (Salmo salar), väike-punalamesklane (Cucujus cinnaberinus), paksukojaline jõekarp (Unio crassus) ja männisinelane (Boros schneideri). Sirtsi loodusalal esinevate elupaikade pindala on 3476 ha ja neist väga hea esinduslikkusega on huumustoitelised järved ja järvikud ning rabad.Sirtsi looduskaitsealaSirtsi looduskaitseala asub Lääne- ja Ida-Virumaa piiril. 1976. a-l loodi Maidla valda pruunkarude reservaat (osaliselt kattub praeguse kaitsealaga). 1981. a-l moodustati Sirtsi sookaitseala. Oma praegusel kujul on Sirtsi looduskaitseala 2001. a-st. Eesmärgiks on kaitsta Sirtsi sood, sellega piirnevaid metsi ja kaitstavaid liike. Sirtsi soo on tekkinud jääjärve nõo soostumisel. Lagesood on u 1000 ha. Keskosa on älveste ja laugasterohke raba, äärealadel esineb õõtsiksoid. I kategooria liikidest elavad Sirtsi LKA-l näiteks lendorav, must-toonekurg ja kaljukotkas. Leidub mitmeid metsise mängupaiku. Sirtsi soo omab ka veekaitselist väärtust, lisaks on ta tuntud jõhvika- ja murakasoona. Kaitseala koosneb 6 lahustükist, pindala on 4582,6 ha.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal99.2
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum99.2

4.5 Documentation (optional)

Õigusaktid: Sirtsi LKA; Kunda jõe HA; Koolma, Küllikünka, Männivälja metsise PEP-d; Sae lendorava PEP (VV 11.12.2001. a määrus nr 393; VV 15.09.2005. a määrus nr 237; KKM 13.01.2005. a määrus nr 1, muudetud 08.10.2007. a määrusega nr 56; KKM 14.07.2006. a määrus nr 52).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE0599.00
EE171.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE17Kunda jõe hoiuala+1.00
EE05Sirtsi looduskaitseala*99.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Kunda jõe hoiuala+1.00
Sirtsi looduskaitseala*99.00

5.3 Site designation (optional)

2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst) 2014.07.31 Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2014. a määrus nr 122 "Sirtsi looduskaitseala kaitse-eeskiri1"

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Sirtsi LKA ja Kunda jõe HA (Sirtsi loodusala) kaitsekorralduskava 2016-2025
Link: http://kava.eelis.ee/-1931691201

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed: 1.1 Inventuur 1.2 Uuring 1.3 Riiklik seire 1.4 Tulemusseire 2.2.3 Liigi elupaiga hooldustöö 2.3.1 Koosluse taastamistöö 3.1.5 Infotahvlite rajamine 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine 4.1 Tegevuskava 6 Muu

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY