Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

EE0070106

1.3 Site name

Puhatu

1.4 First Compilation date

2004-02

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-04
National legal reference of SPA designationVabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr.
Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2005-09
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Puhatu looduskaitseala kaitse alla võtmine, kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine (terviktekst) nr. Keskkonnaministri 14. septembri 2005. a määrus nr 61 "Laialehise nestiku, soohiilaka ja kollase kiviriku püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri1" nr. Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määrus nr 1 Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.723700
Latitude:59.163900

2.2 Area [ha]

12785.6000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
2180  info      103  0.00 
3160  info      22  0.00 
3260  info      19  0.00 
6210  info      0.04  0.00 
7110  info  X     9827  0.00 
7140  info      15  0.00 
7150  info      0.00 
7230  info      0.00 
9010  info  X     1520  0.00 
9020  info  X     400  0.00 
9050  info      250  0.00 
9080  info  X     15  0.00 
91D0  info  X     328  0.00 
91E0  info  X     0.00 
91F0  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA223Aegolius funereus    10   
BA050Anas penelope    15  20   
BA053Anas platyrhynchos    20  30   
BA255Anthus campestris     
BA222Asio flammeus     
BA061Aythya fuligula    20  30   
BA104Bonasa bonasia    100  150   
BA067Bucephala clangula    15  20   
P1951Cinna latifolia    100  100   
BA082Circus cyaneus     
BA084Circus pygargus     
BA038Cygnus cygnus     
P1381Dicranum viride         
BA002Gavia arctica     
BA338Lanius collurio    40  50   
BA340Lanius excubitor    10  15   
BA156Limosa limosa    10  20   
BA152Lymnocryptes minimus    10   
F1145Misgurnus fossilis         
P1962Moehringia lateriflora         
BA160Numenius arquata    30  40   
BA158Numenius phaeopus    30  40   
BA140Pluvialis apricaria    30  40   
P1477Pulsatilla patens           
BA409Tetrao tetrix tetrix    100  100   
BA108Tetrao urogallus    40  40   
BA166Tringa glareola    50  100   
BA164Tringa nebularia    50  100   
BA142Vanellus vanellus    30  40   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A085Accipiter gentilis                     
Chiroptera sp.                     
Dactylorhiza fuchsii                     
Daphne mezereum                     
A240Dendrocopos minor                     
Epipactis helleborine                     
Goodyera repens                     
A340Lanius excubitor                     
Neckera pennata                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.99
N0763.20
N1724.87
N1910.94

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Puhatu loodusala (kattub Puhatu linnualaga) laiub ca 12 700 ha'l. Puhatu loodusala üheks eesmärgiks on Eesti suurima – Puhatu soostiku keskosa ja sellega piirnevate metsakoosluste säilitamine ja kaitse. Kui Puhatu soostiku põhjaosale on iseloomulikud suuremad rabamassiivid, siis lõunaosa on liigendatud liivaste kriivadega, mille vahel on rabad ja siirdesood. Valdavalt lääne-ida-suunalised kriivad on kunagiste mandrijää sulamisvete poolt kuhjatud vallid ning nende orienteeritus osutab vee liikumissuunale. Puhatus on nii madal- kui siirdesoo-segametsi, sookaasikuid, puissoid, rabamännikuid kui ka õõtsiksoid. Kuigi pindalaliselt valitsevad siirdesoo- ja rabametsad, on metsakoosluste tüpoloogiline mitmekesisus selles piirkonnas märkimisväärselt suur. Erinevat tüüpi metsade vaheldumine on kõige silmapaistvam Poruni jõe ürgoru lammil ning selle terrassidel, kus kasvab ka Eestis haruldasi künnapuu- ning jalakarohkeid metsakooslusi. Soosaarte ümbruses on veel säilinud kuivendamata märealasid, mis mujal Eestis suuresti on kuivendamisega rikutud. Lisaks põlistele metsadele on Poruni ümbrus tuntud oma Devoni paljandite poolest. Aluspõhja paljandeid on nii väikejõgede Gorodenka ja Poruni jõe kallastel kui ka Narva jõe ääres. Poruni ja Narva jõe paljandid on ainsad teadaolevad Leivu taseme paljandid kogu Loode-Euroopas ning omavad suurt teaduslikku väärtust. Sooalasid asustab palju haruldasi looma- ja taimeliike nagu näiteks eriti ohustatud liigid kummeli võtmehein, sookäpp ja tume nokkhein. 2006. aastal tehtud inventuuri käigus registreeriti loodusalal 12 liiki kaitsealuseid või ohustatud samblaid kokku 18 kasvukohas.

4.2 Quality and importance

Loodusalal on kaitstavad elupaigad metsastunud luited (2180), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad soo- ja lehtmetsad (*9080), siirdesoo- ja rabametsad (*91D0), lammi-lodumetsad (*91E0) ning laialehised lammimetsad (91F0). Elupaikade esinduslikkus on varieeruv (väga hea kuni arvestatav), sealjuures kõige mastaapsem elupaik - rabad - on väga hea esinduslikkusega. Loodusalal on laialehise nestikule (Cinna latifolia) sobiva kasvukohana on määratletud 37,2 hektari suurune ala. Kahel juhul on registreeritud ida-võsalille (Moehringia laterifolia) ja palu-karukella (Pulsatilla patens) kasvukohta. Puhatu loodusalal on inventeeritud üks rohelise kaksikhamba (Dicranum viride) kasvukoht, sobiva elupaigana on määratletud 8,57 ha suurune ala. Puhatu loodusalale jääb kaks vingerja (Misgurnus fossilis) elupaika - Poruni jõgi alamjooksul lisajõest suudmeni ning väikeses osas jääb loodusala piiresse liigi elupaigana määratletud Narva jõgi Gorodenka ojast Mustjõe kanalini. Mõlemas elupaigas leidus liiki 2002. aasta andmetel arvukalt.Puhatu looduskaitsealaPuhatu looduskaitseala asub Ida-Virumaal Illuka vallas. 1967. a-l võeti kaitse alla Boroni jõe ürgorg, 1990. a-l loodi praeguse Puhtu LKA lõunaossa Permisküla taimestiku mikrokaitseala. Oma praegustes piirides on 1999. a-st. Loodud Puhatu soostiku ja sealsete kaitsealuste liikide kaitseks. Puhatu soostik on üks viimaseid säilinud suuri siirdesooalasid Eestis. Koosneb Puhatu soost ning selle ümber koondunud mitmekümnest väiksemast soost. Ala suurimaks rikkuseks on sealne linnustik, I kategooria liikidest elavad seal näiteks merikotkas, kalakotkas, kaljukotkas ning rabakana (kas on sama mis rabapüü) ja II kategooriast metsis, lisaks mitmed suurkiskjad. Samuti leidub Puhatu LKA-l mitmete kaitstavate taimede kasvukohti (ida-võsalill). Ala on oluline ka paljude liikide rändeteena. Kaitseala pindala on 12386,4 ha.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal99.1
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum99.1

4.5 Documentation (optional)

Kasutatud kirjandus: Kesler, M. 1999. Poruni põlismets. Eesti Loodus 7, lk 266; Kändler, T. 1998. Puhatu ootab maailmalõppu. Loodus November, lk 10-13; Palo, A. 1999. Puhatu soostik - põlisloodus tööstusmaastiku tagamaal. Eesti Loodus 7, lk 262-265; Sults, Ü. 1983. Poruni (Boroni) ürgmets läbi aasta ja aastate. Eesti Loodus 5, 286-294. Õigusaktid: Puhatu LKA; Punamäe laialehise nestiku PEP; Permisküla metsise PEP (VV 21.01.1999. a määrus nr 24, muudetud 04.04.2000. a määrus nr 110; KKM 14.09.2005. a määrus nr 61; KKM 13.01.2005. a määrus nr 1, muudetud 08.10.2007. a määrusega nr 56).Kasutatud kirjandus: Kesler, M. 1999. Poruni põlismets. Eesti Loodus 7, lk 266; Kändler, T. 1998. Puhatu ootab maailmalõppu. Loodus November, lk 10-13; Palo, A. 1999. Puhatu soostik - põlisloodus tööstusmaastiku tagamaal. Eesti Loodus 7, lk 262-265; Sults, Ü. 1983. Poruni (Boroni) ürgmets läbi aasta ja aastate. Eesti Loodus 5, 286-294. Õigusaktid: Puhatu LKA; Punamäe laialehise nestiku PEP; Permisküla metsise PEP (VV 21.01.1999. a määrus nr 24, muudetud 04.04.2000. a määrus nr 110; KKM 14.09.2005. a määrus nr 61; KKM 13.01.2005. a määrus nr 1, muudetud 08.10.2007. a määrusega nr 56).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE0597.00
EE163.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE16Permisküla metsise püsielupaik+3.00
EE05Puhatu looduskaitseala+97.00
EE16Punamäe laialehise nestiku püsielupaik*0.00
EE16Permisküla kalakotka püsielupaik*0.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Permisküla metsise püsielupaik+3.00
Puhatu looduskaitseala+97.00
Punamäe laialehise nestiku püsielupaik*0.00
Permisküla kalakotka püsielupaik*0.00

5.3 Site designation (optional)

2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst) 1999.01.21 Puhatu looduskaitseala kaitse alla võtmine, kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine (terviktekst) 2005.09.14 Keskkonnaministri 14. septembri 2005. a määrus nr 61 "Laialehise nestiku, soohiilaka ja kollase kiviriku püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri1" 2005.01.13 "Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määrus nr 1 «Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine» (terviktekst)

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed:1.1 Inventuur, 1.2 Uuring, 1.3 Riiklik seire, 1.5 Andmete kogumine, 2.1.1 Probleemliigi tõrje, 3.1.2 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade rajamine, 3.1.4 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade hooldamine, 4.2 Kaitsekorra muutmine, 5.5 Teabepäevade korraldamine, 6 Muu

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY