Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

EE0070107

1.3 Site name

Struuga

1.4 First Compilation date

2004-02

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-04
National legal reference of SPA designationVabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.726800
Latitude:59.027900

2.2 Area [ha]

1327.7000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA222Asio flammeus     
BA154Gallinago media    10  10   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A085Accipiter gentilis                     
1130Aspius aspius                   
1149Cobitis taenia                   
Gentiana pneumonanthe                     
Leontodon autumnalis                     
1145Misgurnus fossilis                   
Polygonum amphibium                     
Polygonum hydropiper                     
Polygonum lapathifolium                     
1109Thymallus thymallus                   
1032Unio crassus                   
Zootoca vivipara                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0612.93
N0744.30
N0910.94
N1613.93
N1917.91

Total Habitat Cover

100.00999999999999

Other Site Characteristics

Struuga linnuala pindalaga 1321 ha asub Ida-Virumaal Narva jõe ülemjooksul. Linnualasse on hõlmatud Struuga ja Karoli luht, mida mõjutab otseselt Narva jõe veetase, mis kevadise suurvee ajal ujutab suure osa luhtasid üle. Struuga linnualal paiknev ulatuslik ja avatud luhakoosluste kompleks on väga väärtuslik nii looduskaitseliselt kui ka maastikuliselt. Tegemist on Eestile traditsiooniliste pikaajalise inimtegevuse tagajärjel tekkinud poollooduslike niitudega. Lisaks on linnualasse hõlmatud Vasknarva soo, osaliselt Narva jõe ülemjooks ja selle lisajõed.

4.2 Quality and importance

Struuga linnualale on tüüpilised vanajõgedel ja sootidel pesitsevad linnuliigid. Arvukamalt pesitseb alal mustviires (Chlidonias niger) ja lauk (Fulica atra), vähemarvukamalt tuttpütt (Podiceps cristatus), tuttvart (Aythya fuligula) ja punapea-vart (Aythya ferina). Veekogudega on seotud ka sinikael-part (Anas platchyrynchos), viupart (Anas penelope) ja sõtkas (Bucephala clangula). Jõesootide roostikes esineb roo-loorkull (Circus aeruginosus) ja hüüp (Botaurus stellaris). Luhtadel esineb arvukamalt rukkirääk (Crex crex), tikutaja (Callinago gallinago), rohunepp (Gallinago media) ja kiivitaja (Vanellus vanellus).

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal91.7
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum91.7

4.5 Documentation

Õigusaktid: Narva jõe ülemjooksu HA; Struuga MKA VV 05.05.2005. a määrus nr 93, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; VV 09.05.2007. a määrus nr 139, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
EE1494.00
EE176.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE14Struuga maastikukaitseala+94.00
EE17Narva jõe ülemjooksu hoiuala*6.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Struuga maastikukaitseala+94.00
Narva jõe ülemjooksu hoiuala*6.00

5.3 Site designation (optional)

2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst) 2007.05.09 Vabariigi Valitsuse 9. mai 2007. a määrus nr 139 Struuga maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Narva jõe ülemjooksu hoiuala, Struuga maastikukiatseala ja Narva jõe alamjooksu hoiuala kaitsekorralduskava 2015-2024
Link: http://kava.eelis.ee/1603081444

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed: 1.1 Inventuur 1.3 Riiklik seire 2.3.1 Koosluse taastamistöö 2.3.2 Koosluse hooldustöö 2.4.2 Maastiku hooldustöö 3.1.10 Muu taristu hooldamine 3.1.5 Infotahvlite rajamine 3.1.7 Infotahvlite hooldamine 3.1.8 Muu taristu rajamine 3.1.9 Muu taristu likvideerimine 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine 4.1 Tegevuskava

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY