Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0070110

1.3 Site name

Udria

1.4 First Compilation date

2004-02

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2007-04
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2007. a määrus nr 119 Udria maastikukaitseala kaitse-eeskiri nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.897700
Latitude:59.397100

2.2 Area [ha]

376.7000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1210  info      0.00 
1220  info      0.00 
1230  info      0.00 
1640  info      14  0.00 
2180  info      160  0.00 
6210  info      11  0.00 
6270  info  X     0.00 
8210  info      0.00 
9010  info  X     30  0.00 
9180  info  X     19  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Lunaria rediviva                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N043.98
N053.98
N097.96
N153.98
N1622.87
N1716.91
N1940.33

Total Habitat Cover

100.01

Other Site Characteristics

Udria loodusala asub Ida-Virumaal. Loodusala peamine väärtus on koosluste poolest mitmekesine rannikumaastik ning kõrge Vaivara pank. Paeklindi kaldajärsakutel kasvab valdavalt laialehistest puudest koosnev pangamets (*9180). Pikaajaliste looduslike protsesside tulemusel on pangametsaks kujunenud ka Udria jõe kallastel kasvav metsistunud Udria parkmets. Klindi-alused ja metsastunud luidete vahelised madalamad kohad on kaetud peamiselt halli lepa metsaga. Mere ja klindi vahele on mandrijää taandumisest maha jäänud rändrahnud, mis kohati moodustavad tihedaid kivikülve. Neist eriti esinduslik on Udria kivikülv, mis on üks suuremaid ja ilusamaid Eestis. Loodusalal leidub kaitsealuseid sambla-, sambliku- ja soontaimeliike.

4.2 Quality and importance

Udria loodusalal kaitstavad elupaigatüübid on esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), merele avatud pankrannad (1230), püsitaimestuga liivarannad (1640), metsastunud luited (2180), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lubjakivipaljandid (8210), vanad loodusmetsad (*9010) ning rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad – *9180). Väga hea esinduslikkusega on elupaigatüüpidest metsaelupaigad ja rannaelupaigad. Arvestatava esinduslikkusega on alal esinevad poollooduslikud kooslused.Udria maastikukaitsealaUdria maastikukaitseala on moodustatud sotsiaalministri 6. oktoobri 1939. a otsusega kaitse alla võetud Utria rändrahnude külvi, Looduskaitse Valitsuse juhataja 17. märtsi 1959. a käskkirjaga nr 25 kinnitatud riikliku kaitse alla kuuluvate rändrahnude ja kivikülvide loetelus nimetatud suurte rahnude külvi Utrias ja Kohtla-Järve Rajooni RSN Täitevkomitee 16. detsembri 1986. a otsusega nr 13 maastikukaitsealana kaitse alla võetud Utria jõe oru ja parkmetsa baasil.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal45.5
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum45.5

4.5 Documentation (optional)

Kasutatud kirjandus: Martin, A.1966. Utria rannal. Eesti Loodus 2, lk 110. Õigusaktid: Udria MKA (VV 26.04.2007. a määrus nr 119).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE14100.00
EE162.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE14Udria maastikukaitseala=100.00
EE16Meriküla kurrulise tuhmiku püsielupaik*2.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Udria maastikukaitseala=100.00
Meriküla kurrulise tuhmiku püsielupaik*2.00

5.3 Site designation (optional)

2007.04.26 Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2007. a määrus nr 119 Udria maastikukaitseala kaitse-eeskiri 2007.05.24 Keskkonnaministri 24. mai 2007. a määrus nr 36 "Kaitsealuste samblaliikide püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri"

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Udria MKA ja Meriküla kurrulise tuhmiku püsielupaiga kaitsekorralduskava 2015-2024
Link: http://kava.eelis.ee/-908468330

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed:1.1 Inventuur, 1.3 Riiklik seire, 1.4 Tulemusseire, 2.3.1 Koosluse taastamistöö, 2.3.2 Koosluse hooldustöö, 3.1.10 Muu taristu hooldamine, 3.1.1 Külastuskoormuse reguleerimine, 3.1.5 Infotahvlite rajamine, 3.1.7 Infotahvlite hooldamine, 3.1.8 Muu taristu rajamine, 3.1.9 Muu taristu likvideerimine, 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine, 4.1 Tegevuskava, 4.2 Kaitsekorra muutmine, 5.1 Trükiste väljaandmine ja infotahvlite koostamine, 6 Muu

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY