Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0080106

1.3 Site name

Padinasaare

1.4 First Compilation date

2004-01

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2005-03
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 14. märtsi 2005. a määrus nr 49 Hoiualade kaitse alla võtmine Jõgeva maakonnas nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.204000
Latitude:58.762700

2.2 Area [ha]

40.7000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6270  info  X     0.00 
6510  info      0.00 
6530  info  X     0.00 
9080  info  X     17  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N071.00
N0920.90
N1511.94
N1611.94
N1954.23

Total Habitat Cover

100.00999999999999

Other Site Characteristics

Padinasaare loodusala asub Jõgevamaal ning selle pindala on ca 40 ha. Maastikuliselt asub loodusala Kesk-Eesti lavatasandikul. Viimase jääaja liustike tegevuse tagajärjel on paese aluspõhja peale kuhjunud (kollakas)hall moreenikiht. Pinnamood on sarnane tüüpilisele lavamaale, kus maapinnalähedast aluspõhja katab suhteliselt õhuke pinnakate ning nüüdisreljeef järgib aluspõhja reljeefi. Maastikupildi poolest on tegemist väga mitmekesise alaga. Loodusalal on nii metsa kui ka niitu; ala põhjaosas paikneb väike madalsoo (0,7 ha). Erinevat tüüpi ja erineva looduskaitselise väärtusega niidud, mis vahelduvad metsaaladega (ca 24 ha), asuvad loodusala piiril kohaliku tähtsusega kruusatee ääres moodustades kogu loodusalast ca 16 ha. Kaitsealustest taimeliikidest kasvavad alal kahelehine käokeel, balti sõrmkäpp, suur käopõll.

4.2 Quality and importance

Padinasaare loodusalal kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080). Alal esinevad poollooduslikud kooslused ja metsakooslused on varieeruva esinduslikkusega (arvestatavast kuni heani).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal100
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Õigusaktid: Padinasaare HA (VV 14.03.2005. a määrus nr 49).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE17100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE17Padinasaare hoiuala=100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Padinasaare hoiuala=100.00

5.3 Site designation (optional)

2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Padinasaare hoiuala kaitsekorralduskava 2013-2022
Link: http://kava.eelis.ee/2113806630

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed:1.1 Inventuur, 2.3.1 Koosluse taastamistöö, 2.3.2 Koosluse hooldustöö, 3.2 Tähistamine, 4.1 Tegevuskava, 4.2 Kaitsekorra muutmine

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY