Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0080108

1.3 Site name

Kääpa

1.4 First Compilation date

2004-01

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2005-09
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 15. septembri 2005. a määrus nr 238 Kääpa maastikukaitseala kaitse-eeskiri nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.852300
Latitude:58.627700

2.2 Area [ha]

2296.2000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3140  info      253  0.00 
6430  info      0.00 
6450  info      358  0.00 
9010  info  X     218  0.00 
9050  info      142  0.00 
9080  info  X     168  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1149Cobitis taenia         
F1163Cottus gobio         
M1355Lutra lutra     
F1145Misgurnus fossilis         
P1477Pulsatilla patens         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Corallorhiza trifida                     
Dactylorhiza fuchsii                     
Dactylorhiza maculata                     
Dactylorhiza russowii                     
Diphasiastrum complanatum                     
Diphasiastrum tristachyum                     
Goodyera repens                     
Onobrychis arenaria                     
Platanthera bifolia                     
Pulsatilla pratensis                     
A108Tetrao urogallus                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0610.94
N0716.91
N092.98
N163.98
N1751.25
N1913.93

Total Habitat Cover

99.99000000000001

Other Site Characteristics

Kääpa loodusala asub Jõgeva- ja Tartu maakondades ning ala pindala on ca 2300 ha. Loodusala on väärtuslik maastikulise tervikkompleksina, kus on oluline säilitada looduslikke pinnavorme (Selgise-Välgi mõhnastiku serv loodusala lõunaosas, Kaiu mõhnastik e Sõõru mäed ala põhjaosas) neil kasvavate metsakoosluste, järvede ja luhakooslustega. Mõhnastikus kaootiliselt paiknevad mõhnad on moreenkatteta, mistõttu neid ei ole põllustatud. Vett kergesti läbilaskvate liivade ja kruusade tõttu muutuvad siin veeolud kallakutel vähe, isegi nõgudes võivad olla kuivad kasvukohad. Kujult on loodusalal olevad mõhnad enamasti nn vallmõhnad, s.t vallilaadsed kõrgendikud, mille pikkus ületab laiuse üle kahe korra. Loodusala luhad ja järvede äärsed sood on osaliselt kuivendatud ning loodusala piirikraavid toimivad eesvooluna (Kanasaare oja e Kogreküla kraav ja Ristimurrukraav). Loodusala paikneb põllumajandusmaastikus, mida ümbritsevad läänesuunalt Vooremaa ajaloolised põllumaad ning idast Pala-Alatskivi piirkonna külade põllud, seega on loodusalal suur kompenseeriv mõju inimtegevusele. Loodusala on oluline haruldaste liikide eluala, eriti kaitsealustele linnuliikidele - väike-konnakotkas (Aquila pomarina), kalakotkas (Pandion haliaetus), metsis (Tetrao urogallus).

4.2 Quality and importance

Kääpa loodusalal kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080). Loodusalal esinevad metsaelupaikade esinduslikkus ja looduskaitseline seisund on hea või väga hea. Kaiu ja Jõemõisa järve esinduslikkus on arvestatav ning üldine looduskaitseline seisund hea. Mitmekesine loodusmaastik on heaks elupaigaks saarmale (Lutra lutra), palu-karukellale (Pulsatilla patens), harilikule hingile (Cobitis taenia), harilikule võldasele (Cottus gobio) ja harilikule vingerjale (Misgurnus fossilis).Kääpa maastikukaitsealaKaitseala on moodustatud Tartu Rajooni TSN Täitevkomitee 28. juuni 1961. a otsusega nr 8 «Loodusikaitse maa-alade kinnitamisest rajoonis» kaitse alla võetud Tammeluha kaitseala baasil.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.04i
MD01.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal90.4
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum90.4

4.5 Documentation

Kasutatud kirjandus: Kangur, A. 1972. Kaiu järvede kalastikust ja kalamajandusest. Lõputöö. TÜ Zooloogia ja Hüdrobioloogia Instituut. Tartu; Kangur, K. 1972. Zoobentose kvantitatiivsest koosseisust ja hironomiidivastsete (Chironomidae, Diptera) faunast Kaiu-Jõemõisa-Papi kolmikjärves. TÜ Zooloogia ja Hüdrobioloogia Instituut. Lõputöö. Tartu. Õigusaktid: Kääpa MKA (VV 15.05.2005. a määrus nr 238, muudetud 28.02.2006. a määrusega nr 57).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
EE14100.00
EE162.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE14Kääpa maastikukaitseala=100.00
EE16Uhmardu merikotka püsielupaik+1.00
EE16Uhmardu merikotka püsielupaik+1.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Kääpa maastikukaitseala=100.00
Uhmardu merikotka püsielupaik+1.00
Uhmardu merikotka püsielupaik+1.00

5.3 Site designation (optional)

2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst) 2005.09.15 Kääpa maastikukaitseala kaitse-eeskiri (terviktekst)

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Kääpa maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2016-2025
Link: http://kava.eelis.ee/1446036148

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed:1.1 Inventuur, 1.2 Uuring, 1.4 Tulemusseire, 2.3.1 Koosluse taastamistöö, 2.3.2 Koosluse hooldustöö, 2.4.2 Maastiku hooldustöö, 3.1.2 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade rajamine, 3.1.4 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade hooldamine, 3.1.5 Infotahvlite rajamine, 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine, 4.1 Tegevuskava, 6 Muu

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY