Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

EE0080112

1.3 Site name

Loode-Peipsi

1.4 First Compilation date

2004-04

1.5 Update date

2010-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-04
National legal reference of SPA designationVabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.051700
Latitude:58.771900

2.2 Area [ha]

1715.1000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA050Anas penelope    2000  2000   
BA041Anser albifrons    2600  2600   
BA039Anser fabalis    1500  1500   
BA067Bucephala clangula    1500  1500   
BA037Cygnus columbianus bewickii    6000  6000   
BA038Cygnus cygnus    500  500   
BA006Podiceps grisegena    60  60   
BA249Riparia riparia    2000  2000   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
1130Aspius aspius                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N06100.00
N06100.00

Total Habitat Cover

200

Other Site Characteristics

Loode-Peipsi linnuala pindalaga 1706 ha asub Ida-Virumaal, Tartumaal ja Jõgevamaal. Ala kulgeb ligi 50 km pikkuselt kitsa ribana mööda Peipsi randa, kuhu on hõlmatud rannalähedane veeala ja osaliselt ka roostik. Teatud lõikudel lisandub veealale ka rannaniite ja soote.

4.2 Quality and importance

Loode-Peipsi linnuala on rahvusvahelise tähtsusega linnuala, kus peatub suur hulk rändlinde. Arvukamalt peatuvad siin sügisrändel väikeluiged (Cygnus columbianus) (7,5% rändetee asurkonnast), merivardid (Aythya marila) (1,3% rändetee asurkonnast) ja väikekajakad (Larus minutus) (1,6% rändetee asurkonnast). Eesti mastaabis on Loode-Peipsi linnuala oluline peatuspaik jääkosklale (Mergus merganser) (kuni 1500 is.), rabahanele (Anser fabalis) (kuni 5000 is.) ja sõtkale (Bucephala clangula) (kuni 3000 is.). Märkimisväärsel arvul koondub siin rändel ka tutkaid (Philomachus pugnax) (5000 is.), mudatildreid (Tringa glareola) (2000 is.), kiivitajaid (Vanellus vanellus) (1500 is.) ja rüüte (Pluvialis apricaria) (300 is.). Rannavöönd on oluline toitumisala rändel olevatele lindudele. Massiliselt toituvad siin näiteks suitsupääsuke (Hirundo rustica), räästapääsuke (Delichon urbicum), rootsiitsitja (Emberiza schoeniclus) jt. Haruldasematest liikidest toituvad alal (nii rändel kui ka pesitsusperioodil) merikotkas (Haliaeetus albicilla) ja kalakotkas (Pandion haliaetus). Kokku on Loode‐Peipsi linnuala roostikes, põõsastikes, niitudel ja luitestikus kindlaks tehtud 40 linnuliigi pesitsemine ning märkimisväärselt kõrge on kaldapääsukese (Riparia riparia) (1. koht Eestis), väiketülli (Charadrius dubius) (2-3. koht Eestis), rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus) (6-7. koht Eestis), hüüp (Botaurus stellaris) (9. koht) ja roo-loorkull (Circus aeruginosus) (10. koht Eestis) arvukus. Linnualal pesitseb ka suurim jääkoskla (Mergus merganser) mandriasurkond. Lisaks pesitsevad, peatuvad ja toituvad siin mitmeid teised olulised ja haruldased linnuliigid.Kallaste järskkallasAsukoht: Kallaste linn Iseloomustus: Kesk-devoni liivakivi paljand Peipsi kaldal 200 m ulatuses. (vana LKR).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MC01.01.02i
LD02.01o
MD03.01i
LD03.02i
ME01.04o
LE02.01o
ME03.01i
LE03.02i
HF02.01.01i
HF02.01.02i
HF02.03i
HF03.01i
MF03.02.03i
LG02.08i
MH01i
LH04i
LH05i
LH06.01i
LJ02.12i
MK02.03i
MC01.01.02i
LD02.01o
MD03.01i
LD03.02i
ME01.04o
LE02.01o
ME03.01i
LE03.02i
HF02.01.01i
HF02.01.02i
HF02.03i
HF03.01i
MF03.02.03i
LG02.08i
MH01i
LH04i
LH05i
LH06.01i
LJ02.12i
MK02.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA01o
LD01.01i
LD01.02o
LE02.02o
MF06i
LG02.10i
LJ02.03i
MK01.04i
ML07i
LA01o
LD01.01i
LD01.02o
LE02.02o
MF06i
LG02.10i
LJ02.03i
MK01.04i
ML07i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal1
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum1

4.5 Documentation (optional)

Kasutatud kirjandus: Andmed:ZBI, EOÜ; A.Leito. Kalamees, A. (koost.) 2000. Tähtsad linnualad Eestis. Eesti Loodusfoto, Tartu. Õigusaktid: Loode-Peipsi Ha; Kallaste HA (VV 05.05.2005. a määrus nr 93; VV 14.03.2005. a määrus nr 49; VV 01.06.2006. a määrus nr 129).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE17101.00
EE180.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE17Loode-Peipsi hoiuala (Jõgeva)+73.00
EE17Loode-Peipsi hoiuala (Tartu)+14.00
EE17Kallaste hoiuala+0.00
EE18Kallaste järskkallas*0.00
EE17Loode-Peipsi hoiuala (Ida-Viru)+14.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Loode-Peipsi hoiuala (Jõgeva)+73.00
Loode-Peipsi hoiuala (Tartu)+14.00
Kallaste hoiuala+0.00
Kallaste järskkallas*0.00
Loode-Peipsi hoiuala (Ida-Viru)+14.00

5.3 Site designation (optional)

2003.04.02 Keskkonnaministri 2. aprilli 2003. a määrus nr 27 Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri 2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Kallaste hoiuala kaitsekorralduskava 2013-2022
Link: http://kava.eelis.ee/1775118813

Name: Loode-Peipsi hoiuala kaitsekorralduskava 2011-2020
Link: http://kava.eelis.ee/-1199737038

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed: 1 Inventuurid, seired, uuringud 1.1 Inventuur 1.2 Uuring 1.3 Riiklik seire 1.4 Tulemusseire 2.2.3 Liigi elupaiga hooldustöö 2.3.1 Koosluse taastamistöö 2.3.2 Koosluse hooldustöö 3.1.2 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade rajamine 3.1.4 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade hooldamine 3.1.5 Infotahvlite rajamine 3.1.7 Infotahvlite hooldamine 3.1.8 Muu taristu rajamine 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine 4.1 Tegevuskava 4.2 Kaitsekorra muutmine 5.1 Trükiste väljaandmine ja infotahvlite koostamine 5.4 Salvestised ja interaktiivne tutvustamine 6 Muu

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY