Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

EE0080171

1.3 Site name

Vooremaa

1.4 First Compilation date

2004-04

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-04
National legal reference of SPA designationVabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.678400
Latitude:58.551600

2.2 Area [ha]

3752.7000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA298Acrocephalus arundinaceus    80  100   
BA053Anas platyrhynchos    35  60   
BA041Anser albifrons    2500  2500   
BA039Anser fabalis    3000  3000   
BA059Aythya ferina    13  30   
BA061Aythya fuligula    40  60   
BA021Botaurus stellaris     
BA197Chlidonias niger    50  75   
BA081Circus aeruginosus     
BA125Fulica atra    1100  1100   
BA125Fulica atra    65  80   
BA179Larus ridibundus    1620  1740   
BA005Podiceps cristatus    60  80   
BA006Podiceps grisegena    53  60   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A240Dendrocopos minor                     
A112Perdix perdix                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0629.85
N072.98
N093.98
N1539.31
N1611.94
N197.96
N233.98

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Vooremaa linnuala pindalaga 3733 ha jääb Tartumaa ja Jõgevamaa piirile. Vooremaa on Ida-Euroopa lauskmaal üks suurimaid ja ilmekaimaid voorestikke, mida iseloomustavad loode-kagu suunalised 2−5 km pikkused, 0,5-0,8 km laiused ning 20−40 meetri kõrgused suurvoored. Voorte vahel vagumustes paiknevad pikliku kujuga järved, mida on Vooremaa linnualal kolm: Saadjärv, Soitsjärv ja Elistvere järv. Piirkond on hoonestatud ning järvede ümbruses leidub suurel pindalal põllumaid. Osaliselt on põllumaad ja niidud võsastunud ning selle tulemusena on kasvanud metsade pindala.

4.2 Quality and importance

Vooremaa linnuala kuulub viie olulisema ala hulka regioonis, mis on pesitsuspaigana oluline hüübile (Botaurus stellaris) ja mustviirele (Chlidonias niger), täpikhuigale (Porzana porzana) ja väikekajakale (Larus minutus). Kõik need liigid pesitsevad valdavalt Soitsjärvel ja Elistvere järvel. Teiste linnudirektiivi liikide jaoks ei oma Vooremaa olulist tähtsust liikide väikese arvukuse ning enamasti mitteoptimaalsete pesapaikade tõttu. Rändepeatuspaigana on Vooremaa rahvusvahelise tähtsusega linnuala (1% kriteerium biogeograafilisest asurkonnast) rabahanele (Anser fabalis) ja suur-laukhanele (Anser albifrons) (30 000-60 000). Lisaks peatub siin rändel ka märkimisväärsel hulgal teisi veelinde.Saadjärve parkIseloomustus: Keskmise liigirikkusega park (38 liiki) Saadjärve idakaldal. Asukoht: Saadjärve küla. Vooremaa MKANoorema Kalevipoja kivi; (Ohvrikivi "Noorema Kalevipoja kivi")Mõõtmed; 4,5 x 4,0 x 1,55 m, üm 12,2 m. (vana LKR); 4,0x 3,9x 1,5m, üm 12,9m (H. Viiding, 1986); max. H= 1,55 m, Ü= 12,22 m. Ohvrikivi. (Tartu KKT 2000). Asukoht: Maasingu maaüksusel. Põllu peal. Vooremaa maastikukaitseala Vooremaa piiranguvööndis. (Varasem kijreldus: Saadjärve voore nõlval. Saadjärve talu).Keskmise Kalevipoja lingukiviMõõtmed: Graniit. 4,5x 2,3x 2,3m, üm 12,0m. (H. Viiding, 1986); Pikkus= 8,3 m, laius= 2,7 m, max. H= 2,4 m, Ü= 11,77 m. (Tartu KKT 2000). Asukoht: Lingukivi maaüksusel. Saadjärve pargis (Varasem kirjledus: Saadjärve pargi kohal, järve kalda lähedal vees. Saadjärve I talu).Kalevipoja lingukivi e. Kalevipoja tool; Kalevipoja liisukivi e. Kalevipoja toolMõõtmed: 4,5x 2,8x 2,1m, üm 9,0m. (H. Viiding, 1986); Graniit. Pikkus= 4,8 m, max. H= 1,9 m, Ü= 12,5 m. (Tartu KKT 2000). Asukoht: Liisukivi maaüksusel (Varasem kijrledus: 15 m Saadjärve lõunakaldast, Rätsepa talu).Elistvere mõisa parkAsukoht: Elistvere külaVooremaa maastikukaitsealaVooremaa maastikukaitseala asub Jõgeva (Palamuse ja Tabivere vallas) ja Tartumaal (Tartu vallas). Ala võeti kaitse alla 1964. aastal. Kaitseala hõlmab tüüpilisema osa Vooremaast. Vooremaa on rikas nii kultuurilooliselt kui väärtuslik maastiku poolest (Eesti suurim voorestik). Vooremaa on üks Kalevipoja lugude tekkimise ja leviku südameid. Vooremaad iseloomustavad loode-kagusuunalised 2-5 km pikkused, 0,5-0,8 km laiused ja 20-40 m kõrgused suurvoored. Nõlvakalded kõiguvad 10 (20-25) kraadi piires. Kõrgeim voor on Laiuse mägi (144 m ü. m. p). Voortevahelistes vagumustes paiknevad pikliku kujuga järved või jõed. Praeguseks on Vooremaal järel 13 järve, enamus on põhjaveetoitelised, paljude kinnikasvanud järvede asemel on nüüd sood. Saadjärv (pindala 707,6 ha) on Vooremaa suurim järv (sügavus 25-27 m). Vooremaal asub 20 looduskaitseobjekti: 10 parki, 5 puud ja puudekogumikku, 1 arboreetum ja 4 rändrahnu. Luua arboreetum on Lõuna-Eesti liigirikkaim puu- ja põõsakollektsioon. Alal kasvavatest rohttaimedest on haruldasemad odajas astelsõnajalg ja pori-nõiakold. Kaitseala pindala on 9881,5 ha.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA01i
LA02i
LA03i
LBi
LB02.03i
LB02.04i
LD01.02i
LE01.03i
LE03.01i
MF02.01.01i
MF02.01.02i
LF03.01i
LF06i
LG01.01i
LG01.02i
LG01.03i
LG05.01i
MH01i
LH06.01i
MK02.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA04i
LA05.01i
LA05.02i
MA08i
LD01.01i
LD02.01i
LF02.03i
LF02.03.01i
LG01.06i
LJ02.12i
LK01.04i
LK03.01i
LK03.04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal38.3
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum38.3

4.5 Documentation

Kasutatud kirjandus: Eilart, J. 1964. Vooremaa maastikulisel keelualal. Eesti Loodus 4, lk 212-215. Andmed lisaks: Nellis, Rein ja Renno, Tuvi, J. Õigusaktid: Vooremaa MKA (ENSV MN 1964 määrus nr 56, muudetud VV 30.11. 2006. a määrus nr 245).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
EE14100.00
EE180.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE18Kalevipoja lingukivi e. Kalevipoja tool; Kalevipoja liisukivi e. Kalevipoja tool+0.00
EE18Keskmise Kalevipoja lingukivi+0.00
EE18Noorema Kalevipoja kivi; (Ohvrikivi "Noorema Kalevipoja kivi")+0.00
EE14Elistvere mõisa park+1.00
EE14Saadjärve park+0.00
EE14Vooremaa maastikukaitseala*99.00
EE14Kaiavere mõisa park*0.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Kalevipoja lingukivi e. Kalevipoja tool; Kalevipoja liisukivi e. Kalevipoja tool+0.00
Keskmise Kalevipoja lingukivi+0.00
Noorema Kalevipoja kivi; (Ohvrikivi "Noorema Kalevipoja kivi")+0.00
Elistvere mõisa park+1.00
Saadjärve park+0.00
Vooremaa maastikukaitseala*99.00
Kaiavere mõisa park*0.00

5.3 Site designation (optional)

2003.04.02 Keskkonnaministri 2. aprilli 2003. a määrus nr 27 Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri 2006.11.30 Vabariigi Valitsuse 30. novembri 2006. a määrus nr 245 Vooremaa maastikukaitseala kaitse-eeskiri 2006.03.03 Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2006. a määrus nr 64 Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Vooremaa maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2012-2021
Link: http://kava.eelis.ee/-131051239

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY