Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

EE0080203

1.3 Site name

Meelva

1.4 First Compilation date

2004-02

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-04
National legal reference of SPA designationVabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr.
Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2004-08
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabatiigi Valitsuse 21. detsembri 1998. a määrus nr 291 Meelva ja Emumäe maastikukaitsealade kaitse-eeskirjade ja välispiiride kirjelduste kinnitamine nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.331400
Latitude:58.159200

2.2 Area [ha]

2136.6000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      88  0.00 
7110  info  X     1718  0.00 
7140  info      90  0.00 
7150  info      0.00 
9010  info  X     82  0.00 
91D0  info  X     92  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA038Cygnus cygnus     
BA127Grus grus    1000  1000   
BA182Larus canus    100  150   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Daphne mezereum                     
A240Dendrocopos minor                     
A340Lanius excubitor                     
A370Loxia pytyopsittacus                     
Platanthera bifolia                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N063.88
N0783.94
N161.94
N175.82
N194.42

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Meelva loodusala (kattub tervikuna Meelva linnualalga) asub Põlvamaal ning ala pindala on ca 2130 ha. Meelva soo kuulub Kesk- ja Ida-Eesti suurte soode valdkonda ja on Põlvamaa suurim. Soolaam on tekkinud jääjärvetasandiku nõos paiknenud järvede ja nendevaheliste mineraalsaarte soostumisel. Loodusala ilmestavad mitmed soosaared, sopiliste kontuuridega laukad ja järved (maakonna suurim Meelva järv). Valdav on lageraba rohkete laugastega ja laukasaartega, puisraba leidub laugaste ümbruses ja raba servas. Soosaarte ümbruses ning rabaala servades esineb läbivoolulisi siirdesooalasid. Meelva järv, mis on ca 2,5 km pikk ja 0,5 km lai, paikneb loodusala kaguservas. Järve ökosüsteem on haruldusterikas ning oluline teaduslik uuringuobjekt. Järv on huumustoiteline, vesi happeline, suure raua ja vähese mineraalaine sisaldusega. Haruldastest taimedest leidub loodusalal austria roidputke, järves kasvab väike vesikupp, käpalistest on nähtud kuradi sõrmkäppa, kahelehist käokeelt ja pruunikat pesajuurt

4.2 Quality and importance

Meelva loodusalal kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0). Loodusalast suurema osa hõlmab elupaigatüüp looduslikus seisundis rabad. Elupaik on tüüpiline Kagu-Eesti raba väheste laugastega ja suure puisraba osakaaluga. Loodusalal kasvavad metsad on valdavalt vanad salutüüpi haavikud ja kuusikud, harvemini esineb männikuid ning kitsa vööndina rabametsa. Elupaigad on ala üldist hinnangut silmas pidades väga kõrge väärtusega, väga hea esinduslikkusega ja väga hea looduskaitselise seisundiga.Meelva maastikukaitsealaMeelva maastikukaitseala asub Põlvamaal Räpina ja Mooste valla territooriumil. Kaitseala on loodud 1981. aastal Meelva soo ning sealsete kaitsealuste liikide ja Meelva ning Pado järvede kaitseks. Valdavalt on tegu älvestega lagerabaga, puisraba esineb servaaladel ning laugaste ümbruses. Meelva soo on tekkinud jääjärvetasandiku nõos paiknenud järvede ja nendevaheliste mineraalsaarte soostumisel. Meelva järv on teaduslikult tähtis oma haruldusterohke elustiku poolest. Rabas võib kohata mitmeid kaitsealuseid linnuliike. Kaitseala pindala on 2083,6 ha. Raba on rikas linnustiku poolest. Toitub kaljukotkas, kalakotkas, must-toonekurg. Kunagi ka rabapistrik ja rabapüü. Uustulnukaks on kuldhänilane (Motacilla citreola), sookured, haned.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MBo
MBi
MB02.02i
MC01.03.02o
LD05o
LF03.01i
LG01.02i
LJ02.07i
LK01.03i
ML09i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LG05i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal99.9
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum99.9

4.5 Documentation (optional)

Kasutatud kirjandus: Viljasoo, L., Kask, M. 1976. Haruldaste taimede levikust Põlva rajoonsi. ELUS XI Eesti looduseuurijate päev. Ettekannete teesid. Tallinn, lk 36-38. Õigusaktid: Meelva MKA (VV 21.12.1998. a määrus nr 291, muudetud 04.04.2000. a määrusega nr 110).Kasutatud kirjandus: Viljasoo, L., Kask, M. 1976. Haruldaste taimede levikust Põlva rajoonsi. ELUS XI Eesti looduseuurijate päev. Ettekannete teesid. Tallinn, lk 36-38. Õigusaktid: Meelva MKA (VV 21.12.1998. a määrus nr 291, muudetud 04.04.2000. a määrusega nr 110).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE14100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE14Meelva maastikukaitseala=100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Meelva maastikukaitseala=100.00

5.3 Site designation (optional)

1998.12.21 Meelva ja Emumäe maastikukaitsealade kaitse-eeskirjade ja välispiiride kirjelduste kinnitamine (terviktekst)

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Meelva maastikukaitseala (Meelva loodusala ja Meelva linnuala) kaitsekorralduskava 2016-2025
Link: http://kava.eelis.ee/469278654

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed:1.1 Inventuur, 1.4 Tulemusseire, 2.3.1 Koosluse taastamistöö, 3.1.5 Infotahvlite rajamine, 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine, 4.1 Tegevuskava

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY