Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

EE0080204

1.3 Site name

Meenikunno

1.4 First Compilation date

2004-02

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-04
National legal reference of SPA designationVabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr.
Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2004-08
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 15. aprilli 1999. a määrus nr 135 Meenikunno maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine ja välispiiri kirjelduse kinnitamine nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.315300
Latitude:57.940500

2.2 Area [ha]

3027.6000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3110  info      0.00 
3160  info      29  0.00 
7110  info  X     552  0.00 
7150  info      520  0.00 
9010  info  X     572  0.00 
9050  info      12  0.00 
91D0  info  X     358  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA127Grus grus    1250  1250   
BA007Podiceps auritus     
BA108Tetrao urogallus    11  11   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A240Dendrocopos minor                     
Diphasiastrum complanatum                     
Diphasiastrum tristachyum                     
Goodyera repens                     
A340Lanius excubitor                     
Lycopodium clavatum                   
Platanthera bifolia                     
Pleurospermum austriacum                     
Pulsatilla pratensis                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.88
N0740.15
N1753.73
N195.25

Total Habitat Cover

100.00999999999999

Other Site Characteristics

Meenikunno loodusala (kattub tervikuna Meenikunno linnualaga) asub Kagu-Eesti lavamaa lõunaosas, Põlva maakonna lõunapiiril. Meenikunno loodusala keskmes asub suhteliselt noor Meenikunno raba. Rabatüüpidest esineb siin puis-, lage- ja älveraba. Raba katavad kidurad männid. Tüüpiline laukaraba puudub, kuigi esinevad üksikud laukad, millest kaks on muutunud soojärvedeks. Loodusala idaosas paiknevad Nohipalu Valgõjärv (pindala 6,3 hektarit) ja Mustjärv (pindala 21,9 hektarit). Nohipalu Valgõjärv on põhjakirde-lõunaedela suunas ovaalse kujuga, väheliigestunud lauskade kallastega veekogu, mis asub jääpanga sulamisel moodustunud lohus. Kaldad on peaaegu kõikjal liivased, vähe soostunud. Järve ümbritseb okasmets. Nohipalu Mustjärv asub Nohipalu Valgõjärvest 0,5 km lõunapool. Nohipalu Mustjärv on Valgõjärvest palju suurem põhja-lõuna suunalise kujuga metsajärv. Järve kaldad on madalad, soised ja eriti lõunaosas raskesti ligipääsetavad. Mustjärv on väga happelise, punakaspruuni ja erakordselt vähe läbipaistva veega ning orgaaniliste ainete rikas veekogu. Mitmekesine looduskompleks on heaks elupaigaks metsisele ja kalakotkale.

4.2 Quality and importance

Meenikunno loodusalal kaitstavad elupaigatüübid on liiva-alade vähetoitelised järved (3110), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0). Loodusala põhjaosas kasvab mõnedel kvartalitel loodusmetsalähedane palu-laanemets. Lõunaosas laiub enamasti keskealine või juba vana pohlamännik. Raba elupaigatüübi esinduslikkus on hea ning üldine looduskaitseline seisund väga hea. Ka järveelupaigad on hea või väga hea esinduslikkusega.Meenikunno looduskaitsealaMeenikunno looduskaitseala asub Põlvamaal Veriora, Lasva ja Orava vallas Kagu-Eesti lavamaa lõunaosas. Kaitseala on loodud 1981. aastal Meenikunno soo, Nohipalu Must- ja Valgjärve, Nohipalu mõhnastiku ja kaitsealuste liikide elupaikade kaitseks. Raba edelaosa on tekkinud pärast jääaega kujunenud veekogu kinnikasvamisel, ülejäänud osas on soo arenenud liivale ladestunud turbal. Nohipalu Mustjärve näol on tegemist ühe pruuniveelisema ja Nohipalu Valgjärve näol ühe selgeveelisema Eesti järvega. 3028 hektarilise pindalaga kaitseala on arvatud rahvusvahelise tähtsusega linnualade nimistusse. Kaitsealused loomaliigid: Tetrao urogallus, Podiceps auritus, Falco columbarius, Grus grus, Cygnus cygnus. Kaitsealused taimeliigid: austria roidputk (Pleurosperum austrianum), Lobelia dortmanua, Isoetes lacustris, Sparganium angustifolium. (Keskkonnaekspertiis, 1997) rohekas käokeel, pruunikas pesajuur, roomav öövilge hallõgija, väikekoovitaja, suurkoovitaja, kalakotkas, teder põder, pruunkaru, ilves, hunt Turism: Järve ääres puhkeplats koos ujumiskohaga. Raba loodusega tutvumiseks on laudtee.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MBi
MB02.02i
HB07o
MB07i
LD01.01i
LF03.01i
MG01.02i
LG05i
LG05.01i
LJ02.07i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LF06i
LG05o
LL09i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal95.8
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum95.8

4.5 Documentation

Kasutatud kirjandus: Kink, H., Metslang, T. 1992. Kas Meenikunno raba võib kuivaks jääda Eesti Loodus 12, lk 626-627; Lepisk, A. 1987. Sookurg Meenikunnu rabal. Eesti Loodus 9, lk 595-596. Kink, H (koostaja). 1996. Eesti kaitsealad - geoloogia ja vesi. Tallinn, lk 121-128; Kink, H., Andresmaa, E., Orru, M. 1998. Eesti soode hüdrogeoökoloogia. Tallinn, 128 lkd; Eesti ürglooduse raamat XIV osa. Põlva maakond. 1999. Käsikiri. Geoloogia Instituut; Viljasoo, L., Kask, M. 1976. Haruldaste taimede levikust Põlva rajoonsi. ELUS XI Eesti looduseuurijate päev. Ettekannete teesid. Tallinn, lk 36-38. Õigusaktid: Meenikunno MKA (VV 15.04.1999. a määrus nr 135, muudetud 04.04.2000. a määrusega nr 110).Kasutatud kirjandus: Kink, H., Metslang, T. 1992. Kas Meenikunno raba võib kuivaks jääda Eesti Loodus 12, lk 626-627; Lepisk, A. 1987. Sookurg Meenikunnu rabal. Eesti Loodus 9, lk 595-596. Kink, H (koostaja). 1996. Eesti kaitsealad - geoloogia ja vesi. Tallinn, lk 121-128; Kink, H., Andresmaa, E., Orru, M. 1998. Eesti soode hüdrogeoökoloogia. Tallinn, 128 lkd; Eesti ürglooduse raamat XIV osa. Põlva maakond. 1999. Käsikiri. Geoloogia Instituut; Viljasoo, L., Kask, M. 1976. Haruldaste taimede levikust Põlva rajoonsi. ELUS XI Eesti looduseuurijate päev. Ettekannete teesid. Tallinn, lk 36-38. Õigusaktid: Meenikunno MKA (VV 15.04.1999. a määrus nr 135, muudetud 04.04.2000. a määrusega nr 110).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
EE05100.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE05Meenikunno looduskaitseala=100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Meenikunno looduskaitseala=100.00

5.3 Site designation (optional)

2015.11.26 Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2015. a määrus nr 116 "Meenikunno looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri"

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Meenikunno looduskaitseala (Meenikunno loodus- ja linnuala) kaitsekorralduskava 2016-2025
Link: http://kava.eelis.ee/1594923816

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed:1.1 Inventuur, 1.4 Tulemusseire, 2.3.1 Koosluse taastamistöö, 3.1.4 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade hooldamine, 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine, 4.1 Tegevuskava, 5.1 Trükiste väljaandmine ja infotahvlite koostamine, 5.7 Õppeprogammide väljatöötamine ja läbiviimine

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY