Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0080234

1.3 Site name

Mustoja

1.4 First Compilation date

2004-03

1.5 Update date

2010-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2010-04
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 11. juuli 2005. a määrus nr 169 Mustoja maastikukaitseala kaitse-eeskiri nr. Keskkonnaministri 28. aprilli 2010. a määrus nr 13 "Nõmmnelgi Värska püsielupaiga kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri1" nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.657700
Latitude:57.888000

2.2 Area [ha]

3518.1000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
2330  info      0.00 
4030  info      482  0.00 
7110  info  X     421  0.00 
7150  info      0.00 
9010  info  X     569  0.00 
91D0  info  X     315  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1954Dianthus arenarius         
P1477Pulsatilla patens         
A1166Triturus cristatus         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Dactylorhiza maculata                     
Diphasiastrum complanatum                     
Diphasiastrum tristachyum                     
Helichrysum arenarium                     
Jovibarba sobolifera                     
Koeleria macrantha                     
Lycopodium clavatum                   
Onobrychis arenaria                     
Platanthera bifolia                     
Pulsatilla pratensis                     
Silene chlorantha                     
A108Tetrao urogallus                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0724.87
N1753.25
N1921.89

Total Habitat Cover

100.01

Other Site Characteristics

Mustoja loodusala asub Põlvamaal ning selle pindala on ca 3500 Loodusala keskse osa moodustavad Mustoja mõhnastik (Kagu-Eesti suurim), Mustoja org ning nendega piirnevad jääpaisjärvetasandikud ja rabamassiivid. Mustoja mõhnastiku pindala on 22 km² ning see paistab teiste Eesti mõhnastike seas silma tugevasti liigestatud pinnamoe ning rohkete tuuletekkeliste pinnavormide esinemisega (mattunud mullahorisondid, eoolsed vallid ning deflatsiooninõod mõhnade nõlvadel). Mustoja loodusala on valdavalt loodusliku taimkattega: mineraalmaadel valitsevad kuivad nõmme- ja palumännikud ning liigniisketel aladel lage- või puisrabad. Hoolimata suhtelisest liigivaesusest on loodusala taimestik tähelepanuväärne rohkete stepi- ning metsastepi-liikide esinemise poolest (näiteks võsu-liivsibul (Jovibarba globifera), palupõisrohi (Silene chloranta), palu- ja aas-karukell (Pulsatilla patens, P. pratensis). Piirkonna taimkatet on mõjutanud suured metsapõlengud (viimane 1963. aastal), mille tulemusel on metsad aeg-ajalt asendunud nõmmedega. Loodusalale jäävad metsise (Tetrao urogallus) ja väike-konnakotka (Aquila pomarina) elupaigad ja vääriselupaigad.

4.2 Quality and importance

Mustoja loodusalal kaitstavad elupaigatüübid on liivikud (2330), kuivad nõmmed (4030), rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0). Väga mitmekesine ja esinduslike elupaigatüüpidega looduskompleks loob head elutingimused harivesilikule (Triturus cristatus), nõmmnelk (Dianthus arenarius subsp. arenarius) ja palu-karukell (Pulsatilla patens). Eriti oluline on loodusala nõmmnelgi kaitseks.Mustoja maastikukaitsealaMustoja maastikukaitseala asub Põlvamaal Värska vallas. Kaitseala loodi 1998. aastal haruldaste pinnavormide, ökosüsteemide ning kaitstavate liikide elupaikade kaitseks. Kaitsealale jääb Kagu-Eesti suurim mõhnastik, Mustoja mõhnastik, mis koos Mustoja oru ning nendega piirnevate jääpaisjärvetasandike ja rabamassiividega moodustavad Palumaa maastikulise rajooni tuumiku. Mõhnastiku elustik on küll suhteliselt liigivaene, kuid sellest hoolimata leidub seal mitmeid kaitstavaid liike, millest osa on tüüpilised stepi ja metsastepi taimed (näiteks võsu-liivsibul, palu-põisrohi, palu- ja aas-karukell). Samuti väärivad kaitset mõhnastiku aineses domineerivad peeneteralised kvartsirikkad liivad. Turism: Lõkkekoht kaitseala idaosas Poogandi järve ääres.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB02.02o
LB02.02i
LD01.01o
MD02.01i
MD02.09i
LF06i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LD01.01i
LF06o

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal99.3
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum99.3

4.5 Documentation (optional)

Kasutatud kirjandus: Hang, E. 1960. Väike-Munamägi ja Tedremägi. Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn; Kont, A. 1976. Mustoja mõhnastikust. Eesti looduseuurijate päev, ELUS XI. Ettekannete teesid. Tallinn, lk 7-9; Kask, I. 1959. Tedremägi. Eesti Loodus 4, lk 221-223; Loide-Saluveer, A. 1984. Värska nõmme taimkatte kaart ja taimharulduste leiukohad. Lõputöö. TÜ BÖI arhiiv; Neemre, A. 2001. Mustoja maastikukaitseala - põnev kant Põlvamaa kagusopis. Eesti Loodus 1, lk 35-36. Õigusaktid: Mustoja MKA; Orelluuska metsise PEP (VV 11.07.2005. a määrus nr 169; KKM 13.01.2005. a määrus nr 1, muudetud 08.10.2007. a määrusega nr 56).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE1499.00
EE161.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE16Lutepää väike-konnakotka püsielupaik+0.00
EE16Värska nõmmnelgi püsielupaik+1.00
EE16Orelluuska metsise püsielupaik*0.00
EE14Mustoja maastikukaitseala+99.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Lutepää väike-konnakotka püsielupaik+0.00
Värska nõmmnelgi püsielupaik+1.00
Orelluuska metsise püsielupaik*0.00
Mustoja maastikukaitseala+99.00

5.3 Site designation (optional)

2005.07.11 Vabariigi Valitsuse 11. juuli 2005. a määrus nr 169 Mustoja maastikukaitseala kaitse-eeskiri 2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst) 2005.01.13 "Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määrus nr 1 «Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine» (terviktekst) 2010.04.28 Keskkonnaministri 28. aprilli 2010. a määrus nr 13 "Nõmmnelgi Värska püsielupaiga kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri1"

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Mustoja maastikukaitseala 2012-2021
Link: http://kava.eelis.ee/-885843946

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed:1.1 Inventuur, 1.2 Uuring, 1.3 Riiklik seire, 1.4 Tulemusseire, 1.5 Andmete kogumine, 2.2.2 Liigi elupaiga taastamistöö, 2.3.1 Koosluse taastamistöö, 3.1.1 Külastuskoormuse reguleerimine, 3.1.2 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade rajamine, 3.1.5 Infotahvlite rajamine, 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine, 4.2 Kaitsekorra muutmine, 5.1 Trükiste väljaandmine ja infotahvlite koostamine, 6 Muu

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY