Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0080311

1.3 Site name

Alatskivi

1.4 First Compilation date

2004-02

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2006-07
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 21. juuli 2006. a määrus nr 169 Alatskivi maastikukaitseala kaitse-eeskiri nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.106600
Latitude:58.611600

2.2 Area [ha]

383.3000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      24  0.00 
7160  info      0.001  0.00 
9010  info  X     39  0.00 
9020  info  X     0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1149Cobitis taenia           
F1145Misgurnus fossilis           
M1318Myotis dasycneme    10  50     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Chiroptera sp.                     
1312Nyctalus noctula                   
1317Pipistrellus nathusii                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0618.90
N071.99
N098.95
N1522.41
N1617.91
N1715.92
N196.96
N236.96

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Alatskivi loodusala asub Tartumaal ning ala pindala on ca 380 ha. Maastikuliselt asub loodusala Kagu-Eesti lavamaal keskdevoni platool Aruküla lademe liivakivide avamusalal. Piirkonda läbib Pala – Alatskivi ürgorg, mis on lavamaa kirdeosa ainuke suurem org. Pala – Alatskivi ürgoru laius loodusalal on ca 500-600 m Peatskivi küla piirkonnas ning ca 800 m Tartu – Kallaste – Omedu tugimaantee ääres. Ürgorus voolab enamasti looduslikus sängis Alatskivi jõgi. Ürgorus asuvad mitmesugused pinnavormid, mis muudavad ürgoru ebatüüpiliseks ning on seetõttu üheks kaitse alla võtmise põhjuseks. Vahelduvas maastikus on esindatud ka väga erinevad kooslused ning elupaigatüübid – jõgi, looduslikud ja paisjärved, allikad, poollooduslikud rohumaad, looduslikud ja parkmetsad ning hooldatud pargimaastikud. See kõik pakub võimalusi ka väga eripalgelisele elustikule.

4.2 Quality and importance

Alatskivi loodusala kaitstavad elupaigatüübid on looduslikult rohketoitelised järved (3150), allikad ja allikasood (7160), vanad loodusmetsad (*9010) ning vanad laialehised metsad (*9020). Mitmekesine ja erinevate vee-elupaikadega maastik on heaks elupaigaks tiigilendlasele (Myotis dasycneme), üks püsivaimaid teadaolevaid kolooniaid, ala on suviseks elupaigaks. Kuningajärve looduslikult rohketoiteline järv, mille esinduslikkus ning üldine looduskaitseline seisund on arvestatav. Alal leidub vähesel määral ka vanu loodusmetsi, mille seisund on hea. Kuningvere järves elavad vingerjas (Misgurnus fossilis) ja hink (Cobitis taenia) - kes mõlemad on järve hea ökoloogilise seisundi näitajaks.Truuduse tamm; (Tamm)Mõõtmed: Ü= 420 cm (1,3); H= 25 m, võra algus 2,5 m. (maakat andmed, Relve projekt); Ü= 420 cm (1,3); H= 25 m. Võra D= 19 m, võra algus 2,5 m. Seotud rahvapärimusega. (1983, 1999 a mõõtmised, Tartu 2000, Eesti põlispuudes samad põhiandmed) Asukoht: Alatskivi alevik, Alatskivi järve kaldal, katastrisse kandmata maal, Alatskivi maastikukaitseala Alatskivi piiranguvööndis (Varasem kirjeldus: Alatskivi mõisa pargis Veskijärve kaldal).Kalevipoja viskekivi e. Apollo kiviMõõtmed: Kivi ümbermõõt on 16,7 meetrit, mõõtmed 6,3m x 3,0m x 1,8m. (vana LKR).; 5,8x3,0x1,5m, üm 16,0m (H. Viiding, 1986); max. H= 1,68 m, Ü= 16,7 m. (Tartu 2000). Asukoht: Kõdesi küla, riigimetsamaal, Alatskivi maastikukaitseala Kõdesi sihtkaitsevööndis. (Varasem kijrledus: Alatskivi mk. kv. 68 Kõdesi sihi lõpus. Apollo kinnistu). Iseloomustus: "Apollo kivi" nimetuse on saanud, kuna kivi peal Apollo kuju oli seisnud.Alatskivi maastikukaitsealaAlatskivi maastikukaitseala on loodud 1964. a. Alatskivi pargi ja ürgoru ning piirkonna pärandkultuurmaastike kaitseks. Kaitseala territooriumil on järgmised objektid: Lästeniidu oos, Kooljamägi ja Kalevipoja säng, Lokutamägi, Alatskivi linnamägi, Punane allikas, Truuduse tamm, Alatskivi lossi park ja hirveaed. Kaitseala pindala on 383,3 ha. Turism: on ettevalmistatud õpperada, lõkkekoht, lossi tutvustamiseks on võimalik saada giid. Kaitseala on moodustatud Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2000. a määrusega nr 425 «Alatskivi maastikukaitseala kaitse-eeskiri» Tartu Rajooni TSN Täitevkomitee 9. septembri 1964. a otsuse nr 99 «Looduse kaitsest Tartu rajoonis» alusel kaitse alla võetud kohaliku tähtsusega maastikukaitseala baasil.

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal50.7
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum50.7

4.5 Documentation

Kasutatud kirjandus: Alatskivi. 1964. Tallinn, 16 lk. Eesti ürglooduse raamat XV osa . Tartumaa. 2000. Käsikiri TTÜ Geoloogia Instituudis. Kas tunned maad. 1965. Koost. E. Varep. Tallinn, Eesti Raamat, lk. 565-568. Priidel, E. 1968. Piki Peipsi piiri. Tallinn, Eesti Raamat, lk. 116-120. Tartumaa. Maadeteadusline ja ajalooline kirjeldus. 1925. Eesti Kirjanduse Seltsi Kirjastus, Tartu, lk. 181-186. Uibo, E., Eilart, J. 1986. Alatskivi looduse õpperada. Rmt.: Looduse õpperajad. Tallinn, Valgus, lk. 46-56. Õigusaktid: Alatskivi MKA (VV 21.07.2006. a määrus nr 169).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
EE14100.00
EE180.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE18Kalevipoja viskekivi e. Apollo kivi+0.00
EE18Truuduse tamm; (Tamm)+0.00
EE14Alatskivi maastikukaitseala=100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Kalevipoja viskekivi e. Apollo kivi+0.00
Truuduse tamm; (Tamm)+0.00
Alatskivi maastikukaitseala=100.00

5.3 Site designation (optional)

2003.04.02 Keskkonnaministri 2. aprilli 2003. a määrus nr 27 Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri 2006.07.21 Vabariigi Valitsuse 21. juuli 2006. a määrus nr 169 Alatskivi maastikukaitseala kaitse-eeskiri

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Alatskivi maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2015-2024
Link: http://kava.eelis.ee/892409714

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed:1.1 Inventuur, 1.2 Uuring, 1.3 Riiklik seire, 1.4 Tulemusseire, 2.1.1 Probleemliigi tõrje, 2.2.2 Liigi elupaiga taastamistöö, 2.2.3 Liigi elupaiga hooldustöö, 2.2 Looduslikud liigid, 2.3.1 Koosluse taastamistöö, 2.4.1 Maastiku taastamistöö, 2.4.2 Maastiku hooldustöö, 2.5.1 Pargi taastamistöö, 2.5.2 Pargi hooldustöö, 2.6.1 Üksikobjekti ja selle piiranguvööndi hooldus- ja taastamistöö, 2.7.1 Kultuuriväärtuste hooldus, 2.7 Kultuuriväärtused, 3.1.2 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade rajamine, 3.1.4 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade hooldamine, 3.1.5 Infotahvlite rajamine, 3.1.7 Infotahvlite hooldamine, 3.1.8 Muu taristu rajamine, 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine, 3.2 Tähistamine, 3 Taristu, tehnika ja loomad, 4.1 Tegevuskava, 4.2 Kaitsekorra muutmine, 5.1 Trükiste väljaandmine ja infotahvlite koostamine, 5.2 Ekspositioonide rajamine, hooldamine ja uuendamine

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY