Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0080316

1.3 Site name

Keeri-Karijärve

1.4 First Compilation date

2004-02

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2006-12
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2006. a määrus nr 58 Keeri-Karijärve looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri nr. Keskkonnaministri 13. detsembri 2006. a määrus nr 73 "Kanakulli püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri" nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.441200
Latitude:58.312400

2.2 Area [ha]

1935.4000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3140  info      82  0.00 
3150  info      0.00 
6270  info  X     0.00 
6430  info      0.00 
6450  info      544  0.00 
6530  info  X     0.00 
7230  info      0.00 
9010  info  X     214  0.00 
9050  info      0.00 
9080  info  X     184  0.00 
91E0  info  X     82  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1130Aspius aspius         
F1149Cobitis taenia         
M1355Lutra lutra    10   
F1145Misgurnus fossilis         
P1477Pulsatilla patens         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Dactylorhiza incarnata                     
Eptesicus nilssonii                   
A154Gallinago media                   
Goodyera repens                     
Huperzia selago                     
Listera ovata                     
1320Myotis brandtii                   
Pulsatilla pratensis                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0612.93
N0722.88
N0910.94
N1631.36
N177.96
N1913.93

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Keeri-Karijärve loodusala asub Tartumaal ning ala pindala on ca 1900 hektarit. Loodusala paikneb nn. Elva orundis, kus Võrtsjärve madalik ulatub kiiluna Ugandi lavamaa vahele. Võrtsjärve madalik on kujunenud kunagise Suure Võrtsjärve asemele ja seetõttu on reljeef peamiselt tasane ja madal. Keskmine absoluutne kõrgus loodusalal on 30‐40 m. Loodusalal on valdavaks mullatüübiks madalsoomullad, rohkesti leidub ka pruune näivleetunud muldi, vähem esineb kõrgematel‐kuivematel aladel leetjaid muldi. Suures kausitaolises orus paikneb Keeri järv, millest voolab läbi Elva jõgi, 2 km lõunasse asub Karijärv, mis on omakorda Kõmsi oja kaudu ühenduses Keeriga. Karijärv, Keeri järv ja Asema järv ning Elva jõgi neid ümbritsevate luhtade ja metsadega moodustavad loodusliku terviku. Loodusala maastik on juba iseenesest, arvestamata elupaiku ja elustikku, suureks loodusväärtuseks.

4.2 Quality and importance

Keeri-Karijärve loodusala kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), looduslikult rohketoitelised järved (3150), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), puisniidud (*6530), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning lammi-lodumetsad (*91E0). Karijärve elupaigatüübi (vähe-kuni kesktoiteliste kalgiveeliste järvede) esinduslikkus on hea kuid üldine looduskaitseline seisund arvestatav. Vanade loodusmetsade looduskaitseline seisund varieerub ala ulatuses arvestatavast kuni väga heani. Lamminiitude olukord on üldjuhul arvestatav. Loodusala mitmekesisel maastikul on oma elupaigad leidnud harilik tõugjas (Aspius aspius), harilik hink (Cobitis taenia), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis), palu-karukell (Pulsatilla patens) ja saarmas (Lutra lutra).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB03i
MC01.03i
MJ02.07i
HK01.04i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal68.9
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum68.9

4.5 Documentation (optional)

Õigusaktid: Keeri-Karijärve LKA; Meeri kanakulli PEP (VV 28.02.2006. a määrus nr 58; KKM 13.12.2006. a määrus nr 73).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE0599.00
EE162.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE16Härjanurme merikotka püsielupaik+1.00
EE05Keeri-Karijärve looduskaitseala+99.00
EE16Meeri kanakulli püsielupaik+1.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Härjanurme merikotka püsielupaik+1.00
Keeri-Karijärve looduskaitseala+99.00
Meeri kanakulli püsielupaik+1.00

5.3 Site designation (optional)

2006.02.28 Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2006. a määrus nr 58 Keeri-Karijärve looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri 2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst) 2006.12.13 Keskkonnaministri 13. detsembri 2006. a määrus nr 73 "Kanakulli püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri"

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Keeri-Karijärve looduskaitseala kaitsekorralduskava 2011-2020
Link: http://kava.eelis.ee/249376596

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed:1.1 Inventuur, 1.2 Uuring, 1.3 Riiklik seire, 1.4 Tulemusseire, 1.5 Andmete kogumine, 2.2.3 Liigi elupaiga hooldustöö, 2.3.1 Koosluse taastamistöö, 2.3.2 Koosluse hooldustöö, 3.1.2 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade rajamine, 3.1.4 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade hooldamine, 3.1.5 Infotahvlite rajamine, 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine, 4.2 Kaitsekorra muutmine, 5.1 Trükiste väljaandmine ja infotahvlite koostamine

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY