Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0080318

1.3 Site name

Elva

1.4 First Compilation date

2004-02

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2006-06
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 21. juuli 1999. a määrus nr 226 Elva–Vitipalu maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine nr. Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 2005. a määrus nr 311 Hoiualade kaitse alla võtmine Valga maakonnas nr. Vabariigi Valitsuse 1. juuni 2006. a määrus nr 129 Hoiualade kaitse alla võtmine Tartu maakonnas nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.426600
Latitude:58.188300

2.2 Area [ha]

1072.6000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3140  info      0.00 
3260  info      22  0.00 
6430  info      0.00 
6450  info      39  0.00 
7140  info      0.00 
7160  info      0.00 
7230  info      0.00 
9010  info  X     216  0.00 
9050  info      123  0.00 
9070  info      11  0.00 
9080  info  X     12  0.00 
91D0  info  X     0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1149Cobitis taenia         
P1393Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus         
M1355Lutra lutra         
I1060Lycaena dispar         
I1037Ophiogomphus cecilia         
P1477Pulsatilla patens         
P1528Saxifraga hirculus         
I1032Unio crassus         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Dactylorhiza baltica                     
Dactylorhiza fuchsii                     
Dactylorhiza incarnata                     
Dactylorhiza maculata                     
Dracocephalum ruyschiana                     
Epipactis palustris                     
Equisetum scirpoides                     
Goodyera repens                     
Hammarbya paludosa                     
Listera ovata                     
Lycopodium clavatum                   
Neottia nidus-avis                     
Nymphaea alba                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N063.44
N075.15
N093.44
N163.44
N1769.07
N1915.46

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Elva loodusala asub Tartumaal ja Valgamaal ning ala pindala on natuke üle 1000 ha. Loodusalal väljakujunenud maastikud on tekkinud liustikutekkeliste pinnavormidel, mis on päritolu poolest seotud Otepää kõrgustikuga. Elva künkliku pinnamoega orgude ja sulglohkudega süsteem on olnud seotud liustiku sulavee äravooluga Otepää kõrgustikult. Loodusala keskseks väärtuseks on Illipalu, Udernapalu ja Vitipalu liustikujõetekkelised liivaalad. Loodusala ilmestavad Elva jõgi ning Ilus ja Laguja oja. Allikasoo, mida ümbritseb omapärane ja vaheldusrikas reljeef ja kus kasvab haruldasi taimi, on ka ümbruskonna veerežiimi reguleerija. Valdava osa loodusalast moodustavad liivadel kasvavad palumännikud. Liigestatud reljeefiga maastikus asuvad mitmed järved - Suur ja Väike Umbjärv, Vaikne järv ja Viti järv ning Hellenurme järv. Omamoodi väärtust lisab loodusalale Vapramägi, mis on 78 meetrit üle merepinna kõrguv, väga järskude nõlvadega ning vahelduva pinnamoega mägi. Loodusalale jäävad taimeliigi alssosja, kollase kiviriku, kõdu koralljuure, roomava öövilke, sookäpa, Russowi sõrmkäpa, sileda tondipea, soohiilaka, soovalgu ja väikse käopõllu, kauni kuldkinga, läikiva kurdsirbiku ja palu-karukella kasvukohad ning seeneliigi limatünniku kasvukohad. Lisaks on loodusalal sobivad elupaigad tiigilendlasele ja kanakullile.

4.2 Quality and importance

Elva loodusalal esinevad elupaigad on vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), jõed ja ojad (3260), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), siirde- ja õõtsiksood (7140), allikad ja alölikasood (7160), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0). Elupaiga niiskuslembesed kõrgrohustud esinduslikkus on väga hea; jõgede, lamminiitude, siirde- ja õõtsiksoode ning soostuvad ja soo-lehtmetsade esinduslikkus on hea. Teiste elupaikade esinduslikkus on arvestatav. Loodusala jõeelupaikades esineb harilik hink (Cobitis taenia), paksukojaline jõekarp (Unio crassus), saarmas (Lutra lutra). Paksukojalise jõekarbi arvukus ja levila oluliselt kahanenud ja seepärast omab loodusala erilist tähtsust selle liigi kaitsel. Lisaks on loodusalal kaitstavad liigid rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia), suur-kuldtiib (Lycaena dispar), läikiv kurdsirbik (Drepanocladus vernicosus), kollane kivirik (Saxifraga hirculus) ja palu-karukell (Pulsatilla patens).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MG01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal84
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum84

4.5 Documentation

Kasutatud kirjandus: Toim, L. 2000. Elva-Vitipalu maastikukaitseala puistud, nende seisukord ja majandamine. Lõputöö. EPMÜ Metsandusteaduskond; Varep, E. 1960. Vapramägi. Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus. Tallinn, lk 137. Õigusaktid: Elva-Vitipalu MKA; Elva jõe HA (VV 21.07.1999. a määrus nr 226, muudetud 04.04.2000. a määrusega nr 110; VV 01.06.2006. a määrus nr 129; VV 15.12.2005. a määrus nr 311).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
EE1499.00
EE171.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE17Elva jõe hoiuala (Valga)+1.00
EE14Elva maastikukaitseala+99.00
EE17Ilusaoja hoiuala+0.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Elva jõe hoiuala (Valga)+1.00
Elva maastikukaitseala+99.00
Ilusaoja hoiuala+0.00

5.3 Site designation (optional)

2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst) 2016.03.10 Vabariigi Valitsuse 10. märtsi 2016. a määrus nr 29 "Elva maastikukaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri"

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY