Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0080410

1.3 Site name

Soontaga-Sauniku

1.4 First Compilation date

2004-03

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2006-07
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a määrus nr 178 Soontaga looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri¹ nr. Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 2005. a määrus nr 311 Hoiualade kaitse alla võtmine Valga maakonnas nr. Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määrus nr 1 Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.091200
Latitude:58.036800

2.2 Area [ha]

1552.8000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3260  info      0.00 
6450  info      23  0.00 
9010  info  X     789  0.00 
9050  info      0.00 
9080  info  X     61  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1130Aspius aspius         
P1477Pulsatilla patens         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A400Accipiter gentilis arrigonii                   
Dactylorhiza fuchsii                     
Dactylorhiza maculata                     
Daphne mezereum                     
Goodyera repens                     
Gymnadenia conopsea                     
Listera cordata                     
Lycopodium clavatum                   
A108Tetrao urogallus                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N072.98
N1786.07
N1910.94

Total Habitat Cover

99.99

Other Site Characteristics

Soontaga-Sauniku loodusala asub Valgamaal ning selle pindala on ca 1553 ha. Suur osa loodusalast on kaetud metsadega. Lisaks loob mitmekesisust loodusala paiknemine Väike-Emajõe paremal kaldal ja loodusala läbivad Sauniku ja Soontaga ojad ning neid ääristavad lamminiidud. Loodusala aluspõhja moodustavad devoni liivakivid, mis on suhteliselt suure poorsusega ja nõrgalt tsementeerunud. Suuremal osal loodusala territooriumist on levinud kesk-devoni Burtnieki lademe heledavärvilised liivakivid, millega vaheldumisi esinevad savi- ja merglikihid. Vähesel määral on loodusalal esindatud ka kesk-devoni Aruküla lademe liivakivid, mis on põimjaskihilised aleuroliitide, savide ning dolomiidi vahekihtidega. Aluspõhja katab kvaternaarsete setete kompleks (glatsiaalsed, limnoglatsiaalsed ja fluvioglatsiaalsed setted). Pinnakatte moodustavad peamiselt kruusad-liivad, aga leidub ka moreeni, liivsavisid ja soosetteid. Metsade vanuseline struktuur on varieeruv, kuid lõunaosa üldiselt noorem, kus domineerivad männikud. Valdavad pohla-mustika-jänesekapsa kasvukohatüübid ja nende üleminekud; teisi tüüpe, sealhulgas karusambla, karusambla-mustika, naadi ja angervaksa esineb laiguti. Loodusalale jääb hariliku männi (Pinus sylvestris) genofondi reservaat - sellele piirkonnale tüüpiline metsaosa, milles on esindatud geneetilis-selektsioonilises mõttes väärtuslik osa liigi või ökotüübi populatsioonist. Hariliku männi genofondi reservaadi säilimine ja hooldamine on vajalik selle liigi kodumaiste geneetiliste omadustega järglaskonna taastootmiseks. Alale tüüpiline kaitsealune taimeliik on palu-karukell (Pulsatilla patens). Lisaks esineb siin kalakotkas (Pandion haliaetus), must-toonekurg (Ciconia nigra) ja metsis (Tetrao urogallus).

4.2 Quality and importance

Soontaga-Sauniku loodusalal kaitstavad elupaigad on jõed ja ojad (3260), lamminiidud (6450), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080). Ojade ja lamminiitude esinduslikkus ja looduskaitseline seisund on hea. Vanade loodusmetsade esinduslikkus on samuti hea, sealjuures põhjaosas esineb vanima puistuga okasmets (kuuse maksimaalne vanus 170, männil 230 aastat). Rohunditerikaste kuusikute esinduslikkus väga hea, kooslust esineb väikeste eraldistena peamiselt Väike-Emajõe orundi läheduses. Puistu võrdlemisi vana, välja kujunenud struktuuri ja alustaimestikuga. Arvestava esinduslikkusega on soo-lehtmetsad. Loodusalale on tüüpiliseks taimeliigiks palu-karukell (Pulsatilla patens), lisaks esineb on loodusalale jäävates jõeelupaikades harilik tõugjas (Aspius aspius).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LD01.02i
LH05i
HJ02.07i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB01i
LB02.04i
LJ02.07o

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal94.5
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum94.5

4.5 Documentation (optional)

Õigusaktid: Soontaga LKA; Sauniku oja HA; Purtsi metsise PEP (VV 27.07.2006. a määrus nr 178; VV 15.12.2005. a määrus nr 311; KKM 13.01.2005. a määrus nr 1, muudetud 08.10.2007. a määrusega nr 56).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE0579.00
EE1621.00
EE170.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE16Purtsi metsise püsielupaik+21.00
EE05Soontaga looduskaitseala+79.00
EE17Sauniku oja hoiuala+0.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Purtsi metsise püsielupaik+21.00
Soontaga looduskaitseala+79.00
Sauniku oja hoiuala+0.00

5.3 Site designation (optional)

2006.07.27 Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a määrus nr 178 Soontaga looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri¹ 2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst) 2005.01.13 "Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määrus nr 1 «Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine» (terviktekst)

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed:1.1 Inventuur, 1.2 Uuring, 2.3.2 Koosluse hooldustöö, 3.1.4 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade hooldamine, 4.1 Tegevuskava, 6 Muu

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY