Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0080504

1.3 Site name

Teringi

1.4 First Compilation date

2004-02

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2005-05
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 10. mai 2005. a määrus nr 97 Teringi maastikukaitseala kaitse-eeskiri nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.551000
Latitude:57.977600

2.2 Area [ha]

322.4000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      0.00 
7110  info  X     186  0.00 
7140  info      75  0.00 
7150  info      0.00 
9010  info  X     22  0.00 
9080  info  X     0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A108Tetrao urogallus                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.99
N0752.25
N161.99
N1737.80
N195.97

Total Habitat Cover

99.99999999999998

Other Site Characteristics

Tervikuna soo ja metsakompleksi jääv Teringi loodusala asub Viljandimaal. Loodusala on moodustatud eriilmelise soo-ja metsamaastiku ning sealsete taimekoosluste kaitseks. Teringi sood iseloomustavad kõrguvad rabasaared, mis poolitavad soo põhja-lõuna suunaliselt. Omapärane on saarte ümber tarna-madalsoo üleminek rabaks ja soo kagunurgas asuv 4,4 hektarilise pindalaga rabavetest toituv Alatsi järv. Siinses loodusmaastikus leidub kaitsealuste liikide, metsise ja tedre mängu- ning pesapaiku.

4.2 Quality and importance

Teringi loodusalal esinevad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080). Elupaigatüüpide üldine looduskaitseline seisund ja esinduslikkus varieerub heast kuni väga heani. Alatsi järv elupaigatüübina on arvestatava esinduslikkusega.Teringi maastikukaitsealaTeringi maastikukaitseala asub Viljandimaal, Karksi vallas. Eesti-Läti piiri ääres asuv kaitseala on loodud 1999. aastal eriilmelise soo- ja metsamaastiku ning sealsete taimekoosluste kaitseks. Teringi sood iseloomustavad kõrguvad rabasaared, mis poolitavad soo põhja-lõuna suunaliselt. Omapärane on saarte ümber tarna-madalsoo üleminek rabaks. Soo kagunurgas asub 4,4 hektarilise pindalaga rabavetest toituv Alatsi järv. Siinses loodusmaastikus leidub kaitsealuste liikide, metsise ja tedre mängu- ning pesapaiku. Kaitseala pindala on 322,4 ha.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal99.7
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum99.7

4.5 Documentation (optional)

Kasutatud kirjandus: Lapp, H. 2000. Uued kaitsealad Viljandimaa. Eesti Loodus 2-3, lk 68-6. Õigusaktid: Teringi MKA (VV 08.10.1999. a määrus nr 296, muudetud 10.05.2005. a määrusega nr 97).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE14100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE14Teringi maastikukaitseala=100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Teringi maastikukaitseala=100.00

5.3 Site designation (optional)

2005.05.10 Vabariigi Valitsuse 10. mai 2005. a määrus nr 97 Teringi maastikukaitseala kaitse-eeskiri

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Teringi maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2017-2026
Link: http://kava.eelis.ee/-1714676430

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed:1.1 Inventuur, 3.1.1 Külastuskoormuse reguleerimine, 3.1.2 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade rajamine, 3.1.4 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade hooldamine, 3.1.7 Infotahvlite hooldamine, 4.1 Tegevuskava, 5.1 Trükiste väljaandmine ja infotahvlite koostamine

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY