Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0080578

1.3 Site name

Maalasti

1.4 First Compilation date

2009-05

1.5 Update date

2010-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-05
Date site confirmed as SCI:2011-01
Date site designated as SAC:2013-12
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2013. a määrus nr 183 "Maalasti looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri1" nr. Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.697500
Latitude:58.591600

2.2 Area [ha]

529.8000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3260  info      10  0.00 
6450  info      56  0.00 
7230  info      248  0.00 
9010  info  X     22  0.00 
9050  info      0.00 
9080  info  X     35  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1355Lutra lutra         
I1060Lycaena dispar         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0775.08
N091.99
N162.99
N1919.94

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Maalasti loodusala asub Viljandimaal ja on moodustatud väärtuslike soo- ja metsaelupaikade kaitseks. Valdavalt on ala kaetud madalsoode ja metsadega. Domineerivad perioodiliselt üleujutatud madalsood, mis on osaliselt kraavitatud ja kuivendusest mõjutatud. Kaitseala tuumiku moodustab Navesti jõgi ning Navesti jõe lammorg. Jõelammil laiuvad madal- ja luhasood ning lammiveergudel kasvavad soised metsad. Kõlvikuliselt moodustab kõige suurema osa loodusala maast madalsoo (61% pindalast), sellele järgneb metsamaa (34%) ja veekogud, mis moodustavad kaitseala pindalast 2%. Looduslikud rohumaad moodustavad pindalast ligikaudu 1% Kaitsealustest liikidest on alal registreeritud suur-konnakotka, väike-konnakotka, laanerähni, rohunepi ja juurduva kõrkja elupaik.

4.2 Quality and importance

Maalasti loodusalal kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaestel muldadel (6270), lamminiidud (6450), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080). Loodusdirektiivi elupaigatüübid moodustavad 84 % Maalasti loodusala pindalast. Elupaigad on varieeruva esinduslikkusega, millest kõige parema seisundiga on madalsood. Mitmekesine maastik on heaks elupaigaks suur-kuldtiivale (Lycaena dispar) ja saarmale (Lutra lutra).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal78.5
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum78.5

4.5 Documentation (optional)

Õigusaktid: Maalasti suur-konnakotka PEP (KKM 03.07.2006. a määrus nr 43, muudetud 22.01.2007. a määrusega nr 11).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE05100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE05Maalasti looduskaitseala=100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Maalasti looduskaitseala=100.00

5.3 Site designation (optional)

2013.12.20 Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2013. a määrus nr 183 "Maalasti looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri1"

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Maalasti looduskaitseala kaitsekorralduskava 2015 - 2024
Link: http://kava.eelis.ee/4502614

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed:1.3 Riiklik seire, 1.4 Tulemusseire, 2.3.1 Koosluse taastamistöö, 2.3.2 Koosluse hooldustöö, 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine, 4.1 Tegevuskava

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY