Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0080603

1.3 Site name

Kisejärve

1.4 First Compilation date

2003-12

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2005-05
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 19. mai 2005. a määrus nr 105 Kisejärve maastikukaitseala kaitse-eeskiri nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.199200
Latitude:57.627600

2.2 Area [ha]

668.5000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3110  info      95  0.00 
3140  info      11  0.00 
3160  info      0.00 
7110  info  X     0.00 
9010  info  X     76  0.00 
9050  info      59  0.00 
91D0  info  X     228  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Dactylorhiza fuchsii                     
Daphne mezereum                     
A107Tetrao tetrix                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0617.90
N0736.80
N150.99
N160.99
N171.99
N1941.32

Total Habitat Cover

99.99000000000001

Other Site Characteristics

Kisejärve loodusala (kattub tervikuna Misso linnualaga) asub Võrumaal ning ala pindala on ca 665 ha. Loodusalal on esinevad valdavalt looduslikud kooslused – metsaalad ja metsaala üleminekud soodeks (üleminekulised metsaalad) ning veekogud. Põllumajandusliku maastiku (haritav maa ja loodusliku taimkatte osalusega põllumajanduslik maa) osakaal on kokku 30 ha. Loodusalale jäävat Selsisood on osaliselt kuivendatud, mõningal määral on kraavidega mõjutatud järvede ümbruses olevaid märgalasid. Loodusalal on registreeritud kuradi- ja vööthuul-sõrmkäpa, väikese käopõlle ning väikese vesiroosi esinemine. Veetaimedest esineb vahelduvaõieline vesikuusk.

4.2 Quality and importance

Kisejärve loodusalal kaitstavad elupaigatüübid on liiva-alade vähetoitelised järved (3110), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0). Loodusalal esinevad järved on arvestatava esinduslikkuse ja looduskaitselise seisundiga. Loodusala lääneosas kasvavad keskealised rabamännikud on esinduslikud ja väärtuslikud lindude pesitsusalana. Siirdesoo- ja rabametsade elupaigatüüp on väga hästi säilinud. Eriti ilusad on need metsad Preeksa Soojärve (Savioja Suur-Soojärve) ümbruses. Vanad loodusmetsad on hästi säilinud Preeksa Palujärve (Misso Palujärv, Palojärv) läänekaldal ning ümbruses, elupaigad on hea esinduslikkusega, looduskaitselise seisundi poolest head. Üsna tähelepanuväärsed on rohunditerikaste kuusikute esinemine raba- ja siirdesoometsade vahel.Kisejärve maastikukaitsealaKisejärve maastikukaitseala asub Võrumaal Misso vallas. Kaitseala on loodud 1983. aastal vähe- ja huumustoiteliste järvede ning kalakotka elupaiga kaitseks. Kaitsealale jääb seitse järve: Kisejärv (48,9 ha, sügavus kuni 5,1 m), Pahijärv (10 ha), Sõdaalune järv (8,5 ha), Mägialune järv, Luikjärv, Vuuhjärv ja Kõrbjärv. Teaduslikus mõttes on kõige huvipakkuvam Pahijärv, kus leidub üle 15 liigi haruldasi vetikaid. Kisejärvest on leitud arheoloogilisi objekte, kuni tuhande aasta vanuseid paate ja kalapüüniseid. Kaitseala pindala on 668,5 ha. Pesitsev kaitsealune liik: Pandion haliaetus. Turism: lõkkekoht Kisejärve põhjakaldal

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MBi
MB07i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal76.1
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum76.1

4.5 Documentation (optional)

Õigusaktid: Kisejärve MKA (VV 19.05.2005. a määrus nr 105).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE14100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE14Kisejärve maastikukaitseala=100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Kisejärve maastikukaitseala=100.00

5.3 Site designation (optional)

2005.05.19 Vabariigi Valitsuse 19. mai 2005. a määrus nr 105 Kisejärve maastikukaitseala kaitse-eeskiri

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Kisejärve maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2010-2019
Link: http://kava.eelis.ee/-600840074

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed: 1.1 Inventuur 1.2 Uuring 1.4 Tulemusseire 2.4.1 Maastiku taastamistöö 2.4.2 Maastiku hooldustöö 2.7.3 Kultuuriväärtuste eksponeerimine 3.1.1 Külastuskoormuse reguleerimine 3.1.4 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade hooldamine 3.1.7 Infotahvlite hooldamine 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine 5.1 Trükiste väljaandmine ja infotahvlite koostamine 6 Muu

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY