Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

EE0080613

1.3 Site name

Haanja

1.4 First Compilation date

2004-01

1.5 Update date

2010-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-04
National legal reference of SPA designationVabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr.
Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2004-08
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse määrus 28. augustist 1995. Nr. 300 Haanja looduspargi kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.060900
Latitude:57.713300

2.2 Area [ha]

17039.6000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3110  info      155  0.00 
3130  info      71  0.00 
3140  info      0.00 
3150  info      16  0.00 
3160  info      0.00 
3260  info      0.00 
6210  info      27  0.00 
6270  info  X     246  0.00 
6430  info      107  0.00 
6450  info      33  0.00 
6510  info      108  0.00 
7110  info  X     17  0.00 
7140  info      0.00 
7150  info      0.00 
7160  info      0.00 
7220  info  X     0.00 
7230  info      61  0.00 
8220  info      0.05  0.00 
9010  info  X     250  0.00 
9020  info  X     36  0.00 
9050  info      391  0.00 
9060  info      36  0.00 
9080  info  X     0.00 
91D0  info  X     0.00 
91E0  info  X     0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA298Acrocephalus arundinaceus    20  30   
P1939Agrimonia pilosa         
BA229Alcedo atthis     
BA050Anas penelope     
BA053Anas platyrhynchos    20  30   
BA104Bonasa bonasia    40  60   
F1149Cobitis taenia         
BA122Crex crex    40  70   
BA217Glaucidium passerinum    10   
M1355Lutra lutra    10   
F1145Misgurnus fossilis         
I1037Ophiogomphus cecilia         
P1528Saxifraga hirculus               
A1166Triturus cristatus         
I1032Unio crassus         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A085Accipiter gentilis                     
Dactylorhiza baltica                     
Dactylorhiza maculata                     
Dactylorhiza russowii                     
A240Dendrocopos minor                     
Listera cordata                     
1197Pelobates fuscus                   
A112Perdix perdix                     
A235Picus viridis                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.98
N074.96
N099.92
N1516.86
N1612.90
N1712.90
N1937.51
N232.98

Total Habitat Cover

100.00999999999999

Other Site Characteristics

Haanja loodusala (kattub tervikuna Haanja linnualaga) asub Võrumaal ning ala pindala on ca 17000 ha. Loodusalale jääv Haanja kõrgustik on Eesti ja Baltimaade kõrgeim maastikurajoon, mis asub kuhjelisel saarkõrgustikul ning selle jalamitel asuvatel sanduritel. Kõrgustik jätkub idas Venemaale ja lõunas Lätti (Aluksne kõrgustik). Nõgude ja suurte kallakutega pinnavormide tõttu on põllud väikesepinnalised ja sopiliste kontuuridega. Hõre asustus on hajutatud pisiküladena. Alale on iseloomulik kitsaste mold- või sälkorgude esinemine. Loodusalale jääb Eesti sügavaim järv (Rõuge Suurjärv), sügavaim org (Kütiorg), kõrgeim mägi (Suur-Munamägi), suhteliselt kõrguselt kõrgeim mägi (Vällamägi) ja kõrgemail asuv järv (Tuuljärv). Külastatavuselt ja esinduslikkuselt eristub kolm looduskompleksi. Eesti kõrgeimaid mäed Haanja, seitsmest järvest koosnev ürgorg Rõuges ja pikk Kütiorg. Rõuge ürgorg on lõikunud 180 m sügavuselt Devonivanustesse aluspõhja kivimitesse. Peaorgu suubub Liinjärve põhjakaldal edela-kirde suunaline sälkorg - Ööbikuorg (pikkus 300 m, sügavus 15 m), kus paljandub moreen, savi ja Ülem-Devoni punakaspruunid kiltjad karbonaatkivimid (1,2 m paksune kiht). Orus avaneb arvukalt suhteliselt väikeseid (vooluhulk kuni 1 l/s) rauarikka veega tõusu- ja langeallikaid. Oru põhjas moodustab allikate vesi Liinjärve suubuva oja koguvooluhulgaga 60-80 l/s. Mitmekesine ja reljeefne maastik on elupaigaks paljudele kaitsealustele liikidele.

4.2 Quality and importance

Haanja loodusalal kaitstavad elupaigatüübid on liiva-alade vähetoitelised järved (3110), vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), looduslikult rohketoitelised järved (3150), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad - 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), allikad ja allikasood (7160), nõrglubja-allikad (*7220), liigirikkad madalsood (7230), liivakivipaljandid (8220), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad - 9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0). Haanja loodusala esinduslikumad alad on viljakal pinnasel kasvavad rohunditerikkad kuusikud ning mitmekesised järve-elupaigad. Rabalaigud on hea esinduslikkusega, kuid väikesepindalalised. Mitmekesine ja reljeefse maastikuga loodusalal on hea elupaiga leidnud harilik hink (Cobitis taenia), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis), harivesilik (Triturus cristatus), rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia), paksukojaline jõekarp (Unio crassus), saarmas (Lutra lutra), karvane maarjalepp (Agrimonia pilosa), kollane kivirik (Saxifraga hirculus) ja harilik kobarpea (Ligularia sibirica).Korgõmäe IvannikiviMõõtmed: 4,4 (pikkus)x3,2 (laius)x2,1 (kõrgus) Ü=11,1 pegmatiit (Ürglooduse raamat)Sinisilla tammHarilik tamm Mõõtmed: Rahuldavas seisus, kuivi oksi, seest mäda, pahad. Ü= 449 cm (1,3), H= 16 m. (1998 a andmed, Eesti põlispuud) Asukoht: Mäe-Kõivsaare talu põllul, hästi eksponeeritud.Mustahamba tammMõõtmed: Ü= 651 cm (1,3), H= 25 m, (90 a, maakat andmed, Relve projekt); Heas seisus. Ü= 662 cm (1,3), H= 24 m. (1998 a andmed, Eesti põliuspuud). Asukoht: Viitina-Ruusmäe tee ääres. Suure-Tamme m/üKlaasi tammPuu murdunud (17.02.2005 P. Saarnits) 2001. a-l välk sisse löönud, pool puud veel püsti (Stat. aruanne 2001). Tüvel välgu lõhed, latv kuiv. Ü= 550 cm (1,3), H= 14 m, (maakat andmed, Relve projekt); Rahuldavas seisus. Tüvel välgu lõhed. Ü= 570 cm (0,6), H= 15 m. Mesipuu. (1998 a andmed, Eesti põlispuud); Mõõtmed: Ü=4m, h=16m (1962); Asukoht: Ruusmäe lähedal. Klaasi talu juures. Maaomanik Oskar Klaas. Haanja LP territooriumil. Piirimäe m/üHaki männidMõõtmed: 2 mändi. Ü=2,75m ja 2,35m, h=16m ja 17m kask: ü=3,6m, h=20m (1962); Suurem puu Ü= 290 cm (1,3), H= 18 m. Teine puu 250/19. (maakat andmed, Relve projekt); Heas seisus. Suurem puu. Ü= 305 cm (1,3), H= 19 m. Teine puu 260cm/19 m. Ristimänd. (1998 a andmed, Eesti põlispuud) Asukoht: Viitina-Ruusmäe tee ääres.Rõuge põlispuud (5); (Rõuge tammed)3 tamme ja 2 pärna. Rõuge põlispuude gruppi kuuluvad pärnad on hävinud 1980-te lõpus ja üks tamm on muutunud väga ohtlikuks kõrvalasuvale hoonele (U. Roht) Mõõtmed: 2 puud. Suurem heas seisus Ü= 615 cm (0,6), H= 26 m. Teine puu Rahuldavas seisus. 505 cm (0,4)/26 m. (1998 a andmed, Eesti põlispuud). Asukoht: Kausa ja Tervise 3 m/üHaanja loodusparkHaanja looduspark paikneb viie valla (Haanja, Rõuge, Võru, Lasva, Vastseliina) maadel. Suur-Munamägi koos Vaskna ja Tuuljärvega, Vällamägi koos Küla-, Pera- ja Vahejärvega ning Rõuge järvestik võeti kaitse alla 1957. aastal. Kaitse-eesmärgiks on Haanja kõrgustikule iseloomuliku looduse ja pärandkultuurmaastike kaitse. Tähelepanuväärsetest maastikuelementidest asuvad looduspargis veel Hinni kanjon ja allikas, Ööbikuorg, Rõuge ürgorg, Kaudimäe salumets, Uue-Saaluse park ja mõisa varemed, Kütiorg, Tõiva oja org koos laialehise metsaga, Meegumägi ja Viitina järv. Lisaks loodusväärtustele asub siin hulgaliselt ka kultuuriloolisi objekte.Ruusmäe tammHävinud. Püsti ainult õõnes tüügas oksaga (Keskkonnaamet, 2012) Mõõtmed: 2 puud. Suurem Ü= 486 cm (1,3), H= 22 m. Teine 280/17. (maakat andmed, Relve projekt); 1 puu. Rahuldavs seisus, välgu jäljed. Ü= 490 cm (1,0), H= 22 m. (1998 a andmed, Eesti põlispuud). Asukoht: Ruusmäe sovh. Ruusmäe järve põhjakaldal. Eramaa, Järvemäe m/ü.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA02i
HA04.03i
LA07o
LA08o
LA09o
MA10i
MA10.01i
MBi
LB01.02i
LB02.01i
HB02.02i
LB02.03i
MB02.04i
MB03i
HB07i
LC01.01i
LC01.01.01i
MDi
MD02.01i
LE02i
ME03i
ME03.01i
LE03.02i
HE03.04i
LE05i
LE06i
LF02.01.01i
LF02.01.02i
MF02.03i
LF03.02i
LF03.02.03i
LF04i
MG01i
MG01.02i
MG01.06i
HG02i
MG02.02i
LG02.04i
HG02.08i
MG02.10i
LG04.01i
HG05i
MG05.01i
LG05.04i
MH01i
LH04i
MH05i
LH06.01i
LI01i
LJ02i
LJ02.01.03i
MJ02.02i
LJ02.05.02i
MJ02.06i
MJ02.07i
LJ02.11i
LJ02.12i
MK01.01i
LK01.03i
MK02.03i
MK05i
LL05i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03i
HA04i
LA05.01i
LA05.02i
LB01i
ME01.03i
LF02.03.01i
LF03.01i
LG02.07i
LJ01i
LK02i
MK02.02i
LL07i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal13.5
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum13.5

4.5 Documentation (optional)

Kasutatud kirjandus: Arold, I. 1968. Haanja- mägede maa. Eesti Loodus 4, lk 193-199; Eesti ürglooduse raamat, XII osa, Võrumaa. 1999. Käsikiri. TTÜ Geoloogia Instituut; Heinsalu, Ü., Timm, V., Karise, V. 1976. Looduskaitset vajavad allikad ENSV-s. Eesti NSV maapõue kaitsest. Tallinn, lk 68-95; Järvet, A. 1973. Rõuge ja Pärlijõe maastikuline uurimus. Lõputöö. TÜ GI; Kajak, K. 1968. Kõrgustiku ja tema tuumiku vanus. Eesti Loodus 4, lk 200-202; Kala, I. 1968. Üle 200 meetri (Haanja tipud II). Eesti Loodus 7, lk 410-415; Kala, I. 1971. Kasaritsa ümbruse mäed. Eesti Loodus 2, lk 723-727; Kala, I. 1971. Loosi ümbruse mäed. Eesti Loodus 4, lk 236-239; Kala, I. 1973. Luhamaa, Viitka ja Pältri ümbruse mäed. Eesti Loodus 7, lk 407-412; Kukk, E. 1968. Kõrge või madal Vaskna Eesti Loodus 4, lk 220-222; Lõokene, E. 1968. Allikalubja levik ja iseloom Haanja kõrgustikul. TRÜ Toimetised 213. Tartu, lk. 7-8; Mäemets, A. 1979. Tsiistre vetevaotus, Lõuna-Eesti karstijärv. Eesti Loodus 1; Möller, K. Corine biotoobid Eestis. Tallinn, 80 lk; Paal, H. 1963. Suure Munamäe puistute rekonstrueerimisest. Eesti Loodus 6, lk 346-347; Peterson, K. 1994. Nature Conservation in Estonia. Huma. Tallinn, p 45; Piir, E. 1968. Kokemäe vahtkonna kaheksakümmend kuplit. Eesti Loodus 4, lk 216-219; Poltimäe, E. 1985. Looduskaitseobjektid Võru rajoonis. Ökoloogia ja ökonoomika. Tallinn-Võru, lk 1443-145; Tarro, A. 1979. Kas ikka karstijärv Eesti Loodus 7, lk 460-461; Tarro, K. 1968. Hino järv. Eesti Loodus 4, lk 229; Truvert-Randveer, A. 1974. Rõuge järvede fütoplankton. Lõputöö. TÜ BÖI arhiiv; Torp, L. 2001. Haanja looduspargi soontaimede nimestik. Eesti looduseuurijate päev, ELUS XXIV. Ettekannete teesid. Tartu lk 83-101; Varep, E. 1960. Rõuge järvestik. Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus. Tallinn, lk 61-64; Varep, E. Kas tunned maad. 1965. Koost. Tallinn, Eesti Raamat, lk. 682-684. Vellak, K. 2001. Põgus ülevaade Võrumaa mõnede piirkondade sammaldest. Eesti looduseuurijate päev, ELUS XXIV. Ettekannete teesid. Tartu lk 71-82. Õigusaktid: Haanja Looduspark (VV 28.08.1995. a määrus nr 300, muudetud 11.08.1999. a määrusega nr 249)Kasutatud kirjandus: Arold, I. 1968. Haanja- mägede maa. Eesti Loodus 4, lk 193-199; Eesti ürglooduse raamat, XII osa, Võrumaa. 1999. Käsikiri. TTÜ Geoloogia Instituut; Heinsalu, Ü., Timm, V., Karise, V. 1976. Looduskaitset vajavad allikad ENSV-s. Eesti NSV maapõue kaitsest. Tallinn, lk 68-95; Järvet, A. 1973. Rõuge ja Pärlijõe maastikuline uurimus. Lõputöö. TÜ GI; Kajak, K. 1968. Kõrgustiku ja tema tuumiku vanus. Eesti Loodus 4, lk 200-202; Kala, I. 1968. Üle 200 meetri (Haanja tipud II). Eesti Loodus 7, lk 410-415; Kala, I. 1971. Kasaritsa ümbruse mäed. Eesti Loodus 2, lk 723-727; Kala, I. 1971. Loosi ümbruse mäed. Eesti Loodus 4, lk 236-239; Kala, I. 1973. Luhamaa, Viitka ja Pältri ümbruse mäed. Eesti Loodus 7, lk 407-412; Kukk, E. 1968. Kõrge või madal Vaskna Eesti Loodus 4, lk 220-222; Lõokene, E. 1968. Allikalubja levik ja iseloom Haanja kõrgustikul. TRÜ Toimetised 213. Tartu, lk. 7-8; Mäemets, A. 1979. Tsiistre vetevaotus, Lõuna-Eesti karstijärv. Eesti Loodus 1; Möller, K. Corine biotoobid Eestis. Tallinn, 80 lk; Paal, H. 1963. Suure Munamäe puistute rekonstrueerimisest. Eesti Loodus 6, lk 346-347; Peterson, K. 1994. Nature Conservation in Estonia. Huma. Tallinn, p 45; Piir, E. 1968. Kokemäe vahtkonna kaheksakümmend kuplit. Eesti Loodus 4, lk 216-219; Poltimäe, E. 1985. Looduskaitseobjektid Võru rajoonis. Ökoloogia ja ökonoomika. Tallinn-Võru, lk 1443-145; Tarro, A. 1979. Kas ikka karstijärv Eesti Loodus 7, lk 460-461; Tarro, K. 1968. Hino järv. Eesti Loodus 4, lk 229; Truvert-Randveer, A. 1974. Rõuge järvede fütoplankton. Lõputöö. TÜ BÖI arhiiv; Torp, L. 2001. Haanja looduspargi soontaimede nimestik. Eesti looduseuurijate päev, ELUS XXIV. Ettekannete teesid. Tartu lk 83-101; Varep, E. 1960. Rõuge järvestik. Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus. Tallinn, lk 61-64; Varep, E. Kas tunned maad. 1965. Koost. Tallinn, Eesti Raamat, lk. 682-684. Vellak, K. 2001. Põgus ülevaade Võrumaa mõnede piirkondade sammaldest. Eesti looduseuurijate päev, ELUS XXIV. Ettekannete teesid. Tartu lk 71-82. Õigusaktid: Haanja Looduspark (VV 28.08.1995. a määrus nr 300, muudetud 11.08.1999. a määrusega nr 249)

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
0.00
EE160.00
EE180.00
EE99100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE18Korgõmäe Ivannikivi+0.00
EE18Ruusmäe tamm+0.00
EE18Sinisilla tamm+0.00
EE18Klaasi tamm+0.00
EE99Haanja looduspark=100.00
EE16Kirbu punajalg-kivipuraviku püsielupaik+0.00
EE18Rõuge põlispuud (5); (Rõuge tammed)+0.00
EE18Mustahamba tamm+0.00
Haki männid*0.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Korgõmäe Ivannikivi+0.00
Ruusmäe tamm+0.00
Sinisilla tamm+0.00
Klaasi tamm+0.00
Haanja looduspark=100.00
Kirbu punajalg-kivipuraviku püsielupaik+0.00
Rõuge põlispuud (5); (Rõuge tammed)+0.00
Mustahamba tamm+0.00
Haki männid*0.00

5.3 Site designation (optional)

2006.04.17 Keskkonnaministri 17. aprilli 2006. a määrus nr 28 "Kaitsealuste seeneliikide püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri" 2015.01.23 Vabariigi Valitsuse 22. jaanuari 2015. a määrus nr 10 "Haanja looduspargi kaitse-eeskiri" 2003.04.02 Keskkonnaministri 2. aprilli 2003. a määrus nr 27 Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Haanja looduspargi kaitsekorralduskava 2013-2022
Link: http://kava.eelis.ee/779862714

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed: 1.1 Inventuur 1.2 Uuring 1.3 Riiklik seire 1.4 Tulemusseire 1.5 Andmete kogumine 2.1.1 Probleemliigi tõrje 2.2.3 Liigi elupaiga hooldustöö 2.3.1 Koosluse taastamistöö 2.3.2 Koosluse hooldustöö 2.4.1 Maastiku taastamistöö 2.4.2 Maastiku hooldustöö 2.5.1 Pargi taastamistöö 2.5.2 Pargi hooldustöö 2.6.1 Üksikobjekti ja selle piiranguvööndi hooldus- ja taastamistöö 3.1.2 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade rajamine 3.1.4 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade hooldamine 3.1.5 Infotahvlite rajamine 3.1.8 Muu taristu rajamine 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine 3.2.2 Tähiste likvideerimine 3.3.1 Tehnika/Loomade soetamine 4.1 Tegevuskava 5.1 Trükiste väljaandmine ja infotahvlite koostamine 5.5 Teabepäevade korraldamine 5.6 Artiklite kirjutamine 5.7 Õppeprogammide väljatöötamine ja läbiviimine 6 Muu

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY