Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0080619

1.3 Site name

Mõisamõtsa

1.4 First Compilation date

2004-01

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2014-04
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 8. septembri 2005. a määrus nr 235 Hoiualade kaitse alla võtmine Võru maakonnas nr. Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 21. aprilli 2005. a määrus nr 84 Mõisamõtsa looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.654400
Latitude:57.580400

2.2 Area [ha]

231.3000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3260  info      0.00 
9010  info  X     191  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1163Cottus gobio           
F1099Lampetra fluviatilis           
I1037Ophiogomphus cecilia           
F1106Salmo salar           
I1032Unio crassus           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N064.96
N1742.63
N1952.42
N064.96
N1742.63
N1952.42

Total Habitat Cover

200.02

Other Site Characteristics

Peaaegu tervikuna metsamaale (va Vaidava ja Peeli jõe lõik) jääv Mõisamõtsa loodusala asub Võrumaal ning ala on võetud kaitse alla eesmärgiga kaitsta looduse ja maastiku mitmekesisust ning ürgilmelist puistut. Kaitstavad elupaigatüübid on - jõed ja ojad (3260) ning vanad loodusmetsad (9010*).Vaidva jões võib koos juhukülalistega arvestada kuni 30 kalaliigi esinemisega, sagedasemad mõlemas jões on forell, harjus, teib, lepamaim, rünt, trulling ja võldas. Vaidva jões esineb ka jõesilmu, lõhet ja vähesel määral paksukojalist jõekarpi. Peeli jões esineb 16 kalaliiki, levinumad on ojasilm, forell, lepamaim, trulling, luukarits ja võldas. Kaitsealusteks liikideks neis jõgedes on jõesilm, lõhe, harjus, tõugjas, hink, võldas ja paksukojaline jõekarp. Kõigil kolmel jõel tunneb end hästi kiililiik rohe-vesihobu. Paksukojalise jõekarbi arvukust hinnati väga madalaks.

4.2 Quality and importance

Mõisamõtsa loodusalal esinevad elupaigatüübid on valdava osa alast moodustav vanad loodusmetsad (*9010) ning jõed ja ojad (3260). Jõe elupaigatüüp on kõrge väärtusega ja selle looduskaitseline seisund on hästi säilinud. Vanade loodusmetsade esinduslikkus on hea ning looduskaitseline seisund samuti. Loodusalal esineb mitmeid loodusdirektiivi II lisa liike. Vastse-Roosa paisust kuni Vaidava jõe suudmeni elutsevad jõesilm (Lampetra fluviatilis), lõhe (Salmo salar), võldas (Cottus gobio) ning selgrootutest rohevesihobu (Ophiogomphus cecilia) ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus).

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal193.4
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum193.4

4.5 Documentation

Õigusaktid: Mõisamõtsa LKA; Vaidva jõe HA (VV 21.04.2005. a määrus nr 84; VV 08.09.2005. a määrus nr 235).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
EE0597.00
EE173.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE05Mõisamõtsa looduskaitseala+97.00
EE17Vaidva jõe hoiuala+3.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Mõisamõtsa looduskaitseala+97.00
Vaidva jõe hoiuala+3.00

5.3 Site designation (optional)

2005.04.21 Vabariigi Valitsuse 21. aprilli 2005. a määrus nr 84 Mõisamõtsa looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri 2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Mõisamõtsa looduskaitseala kaitsekorralduskava 2016-2025
Link: http://kava.eelis.ee/-2073679778

Name: Vaidva jõe hoiuala kaitsekorralduskava 2016-2025
Link: http://kava.eelis.ee/428655957

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed:1.1 Inventuur, 1.2 Uuring, 1.3 Riiklik seire, 1.4 Tulemusseire, 2.3.1 Koosluse taastamistöö, 2.3.2 Koosluse hooldustöö, 3.1.4 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade hooldamine, 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine, 4.1 Tegevuskava, 4.2 Kaitsekorra muutmine, 6 Muu

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY