Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0080635

1.3 Site name

Timmase

1.4 First Compilation date

2004-01

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2005-09
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 30. aprilli 2004. a määrus nr 179 Timmase looduskaitseala kaitse alla võtmine ja Timmase looduskaitseala kaitse-eeskiri nr. Vabariigi Valitsuse 8. septembri 2005. a määrus nr 235 Hoiualade kaitse alla võtmine Võru maakonnas nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.882700
Latitude:57.815000

2.2 Area [ha]

390.3000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3260  info      0.00 
6430  info      0.00 
6450  info      24  0.00 
9010  info  X     230  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1145Misgurnus fossilis         
I1037Ophiogomphus cecilia         
I1032Unio crassus         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Dactylorhiza maculata                     
A108Tetrao urogallus                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N072.98
N093.98
N160.99
N1748.29
N1943.77
N072.98
N093.98
N160.99
N1748.29
N1943.77

Total Habitat Cover

200.01999999999998

Other Site Characteristics

Peamiselt metsamaale jääv Timmase loodusala asub Võrumaal. Mitmekesine ja erivanuseline metsaala loob head pesitsustingimused kaitsealustele linnuliikidele nagu metsis, kalakotkas, händkakk ja must-toonekurg. Väärtuslikku loodusmaastikku rikastab ala servas voolav mitmekesise vee-elustikuga Rõuge jõgi.

4.2 Quality and importance

Timmase loodusalal esinevad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450) ning vanad loodusmetsad (*9010). Elupaigatüüpidest domineerivad vanad loodusmetsad, mida ilmestavad rabastunud metsalõigud. Metsaelupaigatüüpide esinduslikkus on varieeruv (arvestatavast kuni väga heani). Elupaiga esinduslikkus on hea. Lamminiidud on pigem kinnikasvanud ja nende looduskaitseline väärtus muutub ajas sarnasemaks niiskuslembeste kõrgrohustute (6430) elupaigatüübile. Jõeelupaiga esinduslikkus on hea, luues head elutingimused harilikule vingerjale (Misgurnus fossilis), rohe-vesihobule (Ophiogomphus cecilia) ja paksukojalisele jõekarbile (Unio crassus).Haanja loodusparkHaanja looduspark paikneb viie valla (Haanja, Rõuge, Võru, Lasva, Vastseliina) maadel. Suur-Munamägi koos Vaskna ja Tuuljärvega, Vällamägi koos Küla-, Pera- ja Vahejärvega ning Rõuge järvestik võeti kaitse alla 1957. aastal. Kaitse-eesmärgiks on Haanja kõrgustikule iseloomuliku looduse ja pärandkultuurmaastike kaitse. Tähelepanuväärsetest maastikuelementidest asuvad looduspargis veel Hinni kanjon ja allikas, Ööbikuorg, Rõuge ürgorg, Kaudimäe salumets, Uue-Saaluse park ja mõisa varemed, Kütiorg, Tõiva oja org koos laialehise metsaga, Meegumägi ja Viitina järv. Lisaks loodusväärtustele asub siin hulgaliselt ka kultuuriloolisi objekte.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB07i
LJ02.07i
MB07i
LJ02.07i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal198.8
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum198.8

4.5 Documentation

Õigusaktid: Timmase LKA; Rõuge jõe HA (VV 30.04.2004. a määrus nr 179; VV 08.09.2005. a määrus nr 235).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
EE0599.00
EE162.00
EE171.00
EE990.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE99Haanja looduspark*0.00
EE05Timmase looduskaitseala+99.00
EE16Juba kalakotka püsielupaik*2.00
EE17Rõuge jõe hoiuala*1.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Haanja looduspark*0.00
Timmase looduskaitseala+99.00
Juba kalakotka püsielupaik*2.00
Rõuge jõe hoiuala*1.00

5.3 Site designation (optional)

2004.04.30 Vabariigi Valitsuse 30. aprilli 2004. a määrus nr 179 Timmase looduskaitseala kaitse alla võtmine ja Timmase looduskaitseala kaitse-eeskiri 2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst) 2015.01.23 Vabariigi Valitsuse 22. jaanuari 2015. a määrus nr 10 "Haanja looduspargi kaitse-eeskiri"

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Haanja looduspargi kaitsekorralduskava 2013-2022
Link: http://kava.eelis.ee/779862714

Name: Rõuge jõe hoiuala ja Timmase looduskaitseala kaitsekorralduskava 2015-2024
Link: http://kava.eelis.ee/-617430342

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed: 1.1 Inventuur 1.3 Riiklik seire 1.4 Tulemusseire 2 Hooldus, taastamine ja ohjamine 2.4.2 Maastiku hooldustöö 3.1.8 Muu taristu rajamine 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine 4.1 Tegevuskava 4.2 Kaitsekorra muutmine

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY