Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

EE0080671

1.3 Site name

Karula

1.4 First Compilation date

2004-04

1.5 Update date

2010-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-04
National legal reference of SPA designationVabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr.
Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2010-04
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2006. a määrus nr 149 Karula rahvuspargi kaitse-eeskiri nr. Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määrus nr 1 Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine nr. Keskkonnaministri 19. aprilli 2010. a määrus nr 12 "Väike-konnakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri1" nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.493300
Latitude:57.708900

2.2 Area [ha]

13258.8000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3110  info      94  0.00 
3130  info      0.00 
3140  info      25  0.00 
3150  info      232  0.00 
3160  info      15  0.00 
6210  info      40  0.00 
6270  info  X     77  0.00 
6430  info      75  0.00 
6450  info      12  0.00 
6510  info      280  0.00 
6530  info  X     0.00 
7110  info  X     421  0.00 
7120  info      20  0.00 
7140  info      145  0.00 
7150  info      0.00 
7230  info      0.00 
9010  info  X     1197  0.00 
9050  info      0.00 
9060  info      121  0.00 
9080  info  X     256  0.00 
91D0  info  X     735  0.00 
91E0  info  X     0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA223Aegolius funereus     
P1939Agrimonia pilosa         
BA053Anas platyrhynchos    20  50   
BA104Bonasa bonasia    50  200   
F1149Cobitis taenia         
BA122Crex crex    20  50   
P1902Cypripedium calceolus         
I1081Dytiscus latissimus         
BA320Ficedula parva    50  200   
I1082Graphoderus bilineatus         
BA338Lanius collurio    20  40   
I1042Leucorrhinia pectoralis         
P1903Liparis loeselii         
M1355Lutra lutra         
I1060Lycaena dispar         
F1145Misgurnus fossilis         
P1477Pulsatilla patens         
BA409Tetrao tetrix tetrix    20  60   
BA108Tetrao urogallus           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A085Accipiter gentilis                     
Cephalozia loitlesbergeri                     
A240Dendrocopos minor                     
Listera cordata                     
Lycopodiella inundata                     
Malaxis monophyllos                     
A112Perdix perdix                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N062.98
N078.95
N095.97
N155.97
N162.98
N1742.30
N1929.84
N230.99

Total Habitat Cover

99.98

Other Site Characteristics

Karula loodusala (kattub tervikuna Karula linnualaga) asub Valga ja Võru maakondades ning ala pindala on ca 13200 ha. Loodusala tuumiku moodustab Karula rahvuspark oma 123 km2 üldpindalaga hõlmab nii Karula kõrgustikust kui ka Karula kihelkonnast ligikaudu kolmandiku. Karula kõrgustikust ja kihelkonnast välja poole Võru-Hargla orundisse jäävad ainult loodusala idaserv koos Äestamise sooga ja Ubajärve ümbrusega. Karula kõrgustik paikneb Valga nõo ja Võru-Hargla orundi vahel, olles ühtlasi veelahkmealaks Peipsi järve ja Liivi lahe vesikonna vahel. Karula kõrgustiku valdavalt künklik-nõoline reljeef on suures osas kujunenud irdjää lõhelistes massiivides. Jääst väljasulanud kivimmaterjal on kuhjunud nii jääalustes koobastes kui ka jääsisestes tühimikes olnud jääjärvedes (kuplistikud) või laienenud jääpragudes voolanud jääjõgedes (lõunapoolne oosmõhnastike ja sandurite vöönd). Hiljem on reljeefi tasandanud soostumine. Karula loodusmaastiku moodustavad ulatuslikud metsa-alad koos looduslike järvede ja sooaladega. Ligikaudu 70% rahvuspargi territooriumist katab mets. Esindatud on enamik Lõuna-Eestile iseloomulikke kooslusi erinevate niitude, soode ning palu-, laane-, nõmme- ja salumetsade näol. Piir loodusmaastiku ja pärandkultuurmaastiku vahel ei ole selge ja üheselt mõistetav – pigemini on tegemist kohati laiema, kohati kitsama üleminekualaga ühest maastikutüübist teise. Karula rahvuspargi pärandkultuurmaastikke iseloomustab eelkõige erinevate maakattetüüpide mosaiiksus – põllumaad ja niidud vahelduvad metsatukkade ja sooaladega. Kõrgemaid taimi kasvab siin 300 Iiiki, nende hulgas on haruldasemad karukold (Lycopodium clavatum), vareskold (L. complanatum) ja ungrukold (L. salago), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), kuradikäpp (Orchis maculata), ainulehine soovalk (Microstylis monophyllos), künnapuu (Ulmus laevis), väike vesiroos (Nymphaea candida), valge vesiroos (N. alba) ning käokuld (Helichrysum arenarium). Aastate vältel on Karulas vaadeldud 140 Iiiki linde. Haruldased must toonekurg (Ciconia nigra), siniraag (Coracias garrulus), sookurg (Grus grus), kalakotkas (Pandion haliaetus) ja väike-konnakotkas (Aquila pomarina).

4.2 Quality and importance

Karula loodusalal kaitstavad elupaigatüübid on liiva-alade vähetoitelised järved (3110), vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), looduslikult rohketoitelised järved (3150), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080), siirdesoo- ja rabametsad (*91D0) ning lammi-lodumetsad (*91E0). Loodusalal on väga suur elupaikade rikkus, kus leidub väga hea esinduslikkusega elupaikade fragmente, kuid elupaigatüübid on kokkuvõtvalt, kas hea või arvestatava esinduslikkusega. Karula loodusalale jääv looduskompleksis on hea elupaiga leidnud saarmas (Lutra lutra), harilik hink, (Cobitis taenia), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis), suur-kuldtiib (Lycaena dispar), suur-rabakiil (Leucorrhinia pectoralis), tõmmuujur (Graphoderus bilineatus), laiujur (Dytiscus latissimus); karvane maarjalepp (Agrimonia pilosa), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), soohiilakas (Liparis loeselii) ja palu-karukell (Pulsatilla patens)Karula rahvusparkKarula rahvuspark asub Valgamaal Karula ja Taheva vallas ning Võrumaal Antsla, Varstu ja Mõniste vallas. Kaitse alla võeti 1979. aastal Karula maastikukaitsealana, mille baasil moodustati 1993. aastal Karula rahvuspark. Kaitse-eesmärgiks on Kagu-Eesti tüüpiliste metsa- ja järvederohkete kuppelmaastike ning koosluste kaitse ja Lõuna-Eesti maakultuuri taaselustamine. Ligikaudu 70% rahvuspargi territooriumist katab mets. Esindatud on enamik Lõuna-Eestile iseloomulikke kooslusi. Karula rahvuspargis kasvab kõrgemaid taimi ligi 300 liigist. Linde on vaadeldud ligi 140 liigist. Haruldasematest liikidest pesitsejad rahvuspargis on must-toonekurg, siniraag, sookurg, kalakotkas ja väike-konnakotkas. Rahvuspargi pindala on 12364,3 ha. Pesitsevad liigid: Aegolius funereus, Aquila pomarina, Bonasa bonasia, Caprimulgus europeaus, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Coracius carrulus, Crex crex, Dendrocopus leucotos, Dryocopus martius, Ficedula parva, Glaucidium passerinum, Grus grus, Lanius collurio, Lullula arborea, Pandion haliaetus, Pernis apivorus, Picoides tridactylus, Picus canus, Porzana porzana, Sterna hirundo, Strix uralensis, Sylvia nisoria, Tetrao tetrix, Tetrao urogallus. Läbirändavad liigid: Branta leucopsis, Cygnus cygnus, Gavia arctica. Muud kaitsealused loomaliigid: Lutra lutra, Aeshna viridis. Kaitsealused taimeliigid: Cypripedium calceolus, Pulsatilla patens. (K. Möller, 1998)Tarupedajad (2), (Mändiku taropedäjad)Mõlemad puud kuivanud (Keskkonnaamet, juuni 2016). Mõõtmed: Üks puu seest õõnes. Ü= 304 cm (1,3), H= 20 m. Teine puu 295/22 kuivanud. (maakat andmed, Relve projekt); Heas seisus. Suurem puu Ü= 360 cm (1,3), H= 24 m. Teine puu kuivanud. (1998 a andmed, Eesti põlispuud) Asukoht: Mändiku pere juures. Karula RP territooriumil.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal75.5
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum75.5

4.5 Documentation (optional)

Kasutatud kirjandus: Järvet, A. 1998. Vaheldusrikas Karula maastik. Eesti Loodus 10, lk 438-441; Kalda, A. 1998. Karula rahvuspargi taimkatet iseloomustavad suured metsalaamad. Eesti Loodus 10, lk 459-460; Kalda, A. 1996. Karula Rahvuspargi (endise maastikukaitseala) taimkate. ELUS Aastaraamat, 77 kd. TA kirjastus. Tallinn, lk 60-76; Karukäpp, R. 1974. Karula kõrgustiku reljeefist. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1973. Tallinn, lk 36-51; Kull, T. 1998. Karula käpad, "karukäpad". Eesti Loodus 10, lk 461; Leibak, E. 1998. Kas Karula rahvuspargil on ka ornitoloogilist tähtsust Eesti Loodus 10, lk 466-467; Martin, A.-J. 1998. Metsakuklased rahvuspargi vaatamisväärsusena. Eesti Loodus 10, lk 471; Mäemets, A., Laugaste, R., Mäemets, H. 1998. Mägede ja metsade vahele peitunud järved. Eesti Loodus 10, lk 449-452; Mänd, M. 1998. Kimalased kuppelmaastikul. Eesti Loodus 10, lk 469-470; Ranniku, V. 1983. Karula maastikukaitseala. Eesti Loodus 6, lk 338-345. Andmed: E.Leibak, U.Sellis, E.Viht Õigusaktid: Karula RP; Koemetsa, Põrgujärve, Ubajärve, Singa metsise PEP-d; Koemetsa väike-konnakotka PEP (menetluses) (VV 22.06.2006. a määrus nr 149; KKM 13.01.2005. a määrus nr 1, muudetud 08.10.2007. a määrusega nr 56).Kasutatud kirjandus: Järvet, A. 1998. Vaheldusrikas Karula maastik. Eesti Loodus 10, lk 438-441; Kalda, A. 1998. Karula rahvuspargi taimkatet iseloomustavad suured metsalaamad. Eesti Loodus 10, lk 459-460; Kalda, A. 1996. Karula Rahvuspargi (endise maastikukaitseala) taimkate. ELUS Aastaraamat, 77 kd. TA kirjastus. Tallinn, lk 60-76; Karukäpp, R. 1974. Karula kõrgustiku reljeefist. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1973. Tallinn, lk 36-51; Kull, T. 1998. Karula käpad, "karukäpad". Eesti Loodus 10, lk 461; Leibak, E. 1998. Kas Karula rahvuspargil on ka ornitoloogilist tähtsust Eesti Loodus 10, lk 466-467; Martin, A.-J. 1998. Metsakuklased rahvuspargi vaatamisväärsusena. Eesti Loodus 10, lk 471; Mäemets, A., Laugaste, R., Mäemets, H. 1998. Mägede ja metsade vahele peitunud järved. Eesti Loodus 10, lk 449-452; Mänd, M. 1998. Kimalased kuppelmaastikul. Eesti Loodus 10, lk 469-470; Ranniku, V. 1983. Karula maastikukaitseala. Eesti Loodus 6, lk 338-345. Andmed: E.Leibak, U.Sellis, E.Viht Õigusaktid: Karula RP; Koemetsa, Põrgujärve, Ubajärve, Singa metsise PEP-d; Koemetsa väike-konnakotka PEP (menetluses) (VV 22.06.2006. a määrus nr 149; KKM 13.01.2005. a määrus nr 1, muudetud 08.10.2007. a määrusega nr 56).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE1093.00
EE166.00
EE180.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE18Tarupedajad (2), (Mändiku taropedäjad)+0.00
EE10Karula rahvuspark+93.00
EE16Koemetsa väike-konnakotka püsielupaik+0.00
EE16Mähkli väike-konnakotka püsielupaik+0.00
EE16Piiri must-toonekure püsielupaik+0.00
EE16Rebasemõisa kalakotka püsielupaik+0.00
EE16Singa metsise püsielupaik+1.00
EE16Ubajärve metsise püsielupaik+1.00
EE16Koemetsa metsise püsielupaik+3.00
EE16Põrgujärve metsise püsielupaik+1.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Tarupedajad (2), (Mändiku taropedäjad)+0.00
Karula rahvuspark+93.00
Koemetsa väike-konnakotka püsielupaik+0.00
Mähkli väike-konnakotka püsielupaik+0.00
Piiri must-toonekure püsielupaik+0.00
Rebasemõisa kalakotka püsielupaik+0.00
Singa metsise püsielupaik+1.00
Ubajärve metsise püsielupaik+1.00
Koemetsa metsise püsielupaik+3.00
Põrgujärve metsise püsielupaik+1.00

5.3 Site designation (optional)

2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst) 2003.04.02 Keskkonnaministri 2. aprilli 2003. a määrus nr 27 Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri 2006.06.22 Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2006. a määrus nr 149 Karula rahvuspargi kaitse-eeskiri 2005.01.13 "Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määrus nr 1 «Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine» (terviktekst) 2010.04.19 Keskkonnaministri 19. aprilli 2010. a määrus nr 12 "Väike-konnakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri1"

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Karula rahvuspargi kaitsekorralduskava 2008-2018
Link: http://kava.eelis.ee/-1582014100

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY