Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

EE0080672

1.3 Site name

Misso

1.4 First Compilation date

2004-04

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-04
National legal reference of SPA designationVabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.230300
Latitude:57.580100

2.2 Area [ha]

2839.5000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA002Gavia arctica     
BA108Tetrao urogallus     
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0613.93
N0714.92
N090.99
N152.98
N162.98
N1736.34
N1927.85
N0613.93
N0714.92
N090.99
N152.98
N162.98
N1736.34
N1927.85
N0613.93
N0714.92
N090.99
N152.98
N162.98
N1736.34
N1927.85

Total Habitat Cover

299.97

Other Site Characteristics

Misso linnuala pindalaga 2824 ha asub Võrumaal ning see koosneb üheksast lahustükist. Linnualasse on hõlmatud arvukalt järvi, millest 205 ha suurune Hino järv on Haanjamaa suurim. Suur osa alast on kaetud metsaga, mis on oluliseks elupaigaks kaitsealustele linnuliikidele. Kahel lahustükil domineerivad sookooslused. Kuna tegemist ei ole ühe tervikliku alaga, vaid erinevatest lahustükkidest moodustatud alaga, siis on Misso linnuala maastik ja kooslused väga erinevad.

4.2 Quality and importance

Misso linnuala kuulub viie olulisema ala hulka regioonis, mis on moodustatud Euroopa Liidus ohustatud (linnudirektiivi I lisasse kuuluva) liigi või alamliigi kaitseks - see liik on kalakotkas (Pandion haliaetus). Teiste oluliste liikidena pesitsevad linnualal järvekaur (Gavia arctica), must-toonekurg (Ciconia nigra), metsis (Tetrao urogallus), roo-loorkull (Circus aeruginosus) ja väike-konnakotkas (Aquila pomarina).Hino maastikukaitsealaHino järve kaitseala loodi 1962. aastal järve ja linnustiku kaitseks. Hino järv on saarterikkaim ja suurim Haanja kõrgustiku järv, mille pindala on 200 ha ja suurim sügavus 10,4 m. Järves on 7 metsaga kaetud saart. Hino järvel on vaadeldud 40 liiki linde, seal hulgas Eestis haruldast järvekauri. Maastikukaitseala moodustati 2005. aastal. Kaitseala pindala on 701,4 ha. Kaitseala on moodustatud Eesti NSV Võru Rajooni TSN Täitevkomitee 30. märtsi 1962. a otsuse nr 33 «Looduskaitse ja kultuurimälestiste kaitse korraldamisest Võru rajoonis» baasil.Kisejärve maastikukaitsealaKisejärve maastikukaitseala asub Võrumaal Misso vallas. Kaitseala on loodud 1983. aastal vähe- ja huumustoiteliste järvede ning kalakotka elupaiga kaitseks. Kaitsealale jääb seitse järve: Kisejärv (48,9 ha, sügavus kuni 5,1 m), Pahijärv (10 ha), Sõdaalune järv (8,5 ha), Mägialune järv, Luikjärv, Vuuhjärv ja Kõrbjärv. Teaduslikus mõttes on kõige huvipakkuvam Pahijärv, kus leidub üle 15 liigi haruldasi vetikaid. Kisejärvest on leitud arheoloogilisi objekte, kuni tuhande aasta vanuseid paate ja kalapüüniseid. Kaitseala pindala on 668,5 ha. Pesitsev kaitsealune liik: Pandion haliaetus. Turism: lõkkekoht Kisejärve põhjakaldal

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal248.70000000000002
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum248.70000000000002

4.5 Documentation (optional)

Kasutatud kirjandus: Andmed: M.Ots, M.Kose, U.Sellis, Ü.Väli, R.Lepp. Õigusaktid: Kisejärve MKA; Hino MKA; Parmu LKA; Murati kalakotka PEP; Laisi metsise PEP (VV 19.05.2005. a määrus nr 105; VV 11.08.2005. a määrus nr 213; VV 07.07.2006. a määrus nr 155; KKM 29.03.2007. a määrus nr 26; KKM 13.01.2005. a määrus nr 1, muudetud 08.10.2007. a määrusega nr 56).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE0536.00
EE1449.00
EE1615.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE14Hino maastikukaitseala+25.00
EE14Kisejärve maastikukaitseala+24.00
EE16Laisi metsise püsielupaik+9.00
EE16Murati kalakotka püsielupaik+6.00
EE05Parmu looduskaitseala+36.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Hino maastikukaitseala+25.00
Kisejärve maastikukaitseala+24.00
Laisi metsise püsielupaik+9.00
Murati kalakotka püsielupaik+6.00
Parmu looduskaitseala+36.00

5.3 Site designation (optional)

2007.03.29 Keskkonnaministri 29. märtsi 2007. a määrus nr 26 Kalakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri1 2005.08.11 Vabariigi Valitsuse 11. augusti 2005. a määrus nr 213 Hino maastikukaitseala kaitse-eeskiri 2006.07.07 Vabariigi Valitsuse 7. juuli 2006. a määrus nr 155 Parmu looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri 2005.01.13 "Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määrus nr 1 «Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine» (terviktekst) 2005.05.19 Vabariigi Valitsuse 19. mai 2005. a määrus nr 105 Kisejärve maastikukaitseala kaitse-eeskiri

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Hino maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2010-2019
Link: http://kava.eelis.ee/1815150807

Name: Kisejärve maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2010-2019
Link: http://kava.eelis.ee/-600840074

Name: Parmu looduskaitseala (Parmu loodusala ja Misso linnuala osa) kaitsekorralduskava 2016-2025
Link: http://kava.eelis.ee/1980482234

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed: 1.1 Inventuur 1.2 Uuring 1.3 Riiklik seire 1.4 Tulemusseire 2.1.1 Probleemliigi tõrje 2.2.3 Liigi elupaiga hooldustöö 2.3.2 Koosluse hooldustöö 2.4.1 Maastiku taastamistöö 2.4.2 Maastiku hooldustöö 2.7.3 Kultuuriväärtuste eksponeerimine 3.1.1 Külastuskoormuse reguleerimine 3.1.4 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade hooldamine 3.1.5 Infotahvlite rajamine 3.1.7 Infotahvlite hooldamine 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine 4.1 Tegevuskava 4.2 Kaitsekorra muutmine 5.1 Trükiste väljaandmine ja infotahvlite koostamine 6 Muu

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY