Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0100007

1.3 Site name

Santalankorpi

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Rannikon luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.107200
Latitude:59.861100

2.2 Area [ha]

73.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7140  info      2.2  0.00 
9080  info      0.93  0.00 
91D0  info      22.7  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Agelena labyrinthica                   
Carex appropinquata                   
Megalaria grossa                   
Viola uliginosa                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N07100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Natura-kohde on kaksiosainen suoalue Hankoniemen keskiosassa. Alue kuuluu saaristo-Suomen keidassoiden suoyhdistymävyöhykkeeseen. Suot ovat nuoria, ohutturpeisia ja selvästi mineotrofisia. Järviruokoa on monin paikoin kenttäkerroksessa ja paikoin valtalajina. Suot sijaitsevat Salpausselän tasaisella lievealueella, korkeus merenpinnasta on 5-10 metriä.

4.2 Quality and importance

Pohjoisempi osa, Sandkärr, on kasvillisuudeltaan vaihtelevaa suo- ja kangasmaamosaiikkia. Soistumisen sukkessio on alkuvaiheessa. Suurin osa on kangaskorpea, paikoin on myös avoimempia nevamaisia laikkuja. Kasvilajistoon kuuluu useita vaateliaita lajeja. Osa korvista on lehtomaisia. Puusto on kuusivaltaista ja kauan koskemattomana säilynyttä. Eteläisempi osa, Luhtakorpi, on pääosin lehtomaista turvekangasta. Alueella on aikanaan harjoitettu sekä niittytaloutta että laidunnusta. Palstan eteläosassa on puutonta järviruokoa kasvavaa luhtaniittyä. Sen länsipuolella on komeapuustoista tervaleppäluhtaa. Luhtakorven eteläosassa on noin puolen hehtaarin laajuinen yksityinen luonnonsuojelualue, Henriksbergin suo. Santalankorven lajistoon kuuluu luhtaorvokki, joka on Euroopan laajuisesti uhanalainen ja kasvaa Suomessakin vain muutamalla paikalla. Santalankorven kasvusto on näistä runsain. Alueella kasvavat myös röyhysara, nuijasara ja vaaleasara. Alueen suojelutavoite: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojeluperusteena on vähintäänkin alueen merkittävyyden säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys; - luontotyypin, lajin elinympäristön laatua tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein; - luontotyypin ja lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mo
Mo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal97
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private3
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Metsähallitus 1990, Santalan korven soidensuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma.-Metsähallitus SU 4:109/150. 7s. + 2 liitettä. Komiteanmietintö 1977:48: Soidensuojelun perusohjelma.-Maa- ja metsätalousministeriön soidensuojelutyöryhmä. Helsinki. 47 s. Tietokantatäydennys 2016: - Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. - Metsähallitus 2013: Natura-alueiden tila-arviointien lajikohtaiset tiedot. - Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013 (lajit) ja 4/2013 (luontotyypit)

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0399.00
FI161.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Santalankorven soidensuojelualue on perustettu asetuksella vuonna 1985. Luhtakorven eteläpuolella sijaitseva pieni yksityisessä omistuksessa oleva alue on rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus/Etelärannikon puistoalue
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Alue säilytetään pääosin koskemattomana lukuunottamatta pieniä, luonnontilan turvaamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Luhtaorvoki esiintymispaikalla tehdään kasvillisuuden säilyttämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Niittytalouden ja laidunnuksen luomia ominaispiirteitä pyritään säilyttämään. Suojelualuetta ei kehitetä yleiseen käyttöön. Pohjapadoilla estetään suopalstojen kuivumista. Alueelle on laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma, Santalan korven soidensuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma, Metsähallitus 1990, SU 4:109/150
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY