Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0100008

1.3 Site name

Bengtsårin lehto

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Rannikon luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.109400
Latitude:59.900800

2.2 Area [ha]

17.0000

2.3 Marine area [%]

1.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
8220  info      0.8  0.00 
9020  info      4.6  0.00 
9050  info      5.3  0.00 
9190  info      0.5  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0710.00
N1020.00
N1610.00
N1710.00
N1950.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Bengtsårin tammilehto sijaitsee Hankoniemen pohjoispuolella saaren eteläkärjessä. Alueen kallioperä on kvartsi- ja granodioriittia, kalliopaljastumien välit ovat moreeni ja savipeitteisiä. Kallioiden laet ovat karuja mäntyvaltaisia metsiä, alavilla mailla vuorottelevat tammilehdot, avoimet niittyalueet, tervalepikot ja rantakalliot. Alueen niityt ovat entisiä peltoja ja laidunmaita. Vanhojen puutarhojen kasvillisuudessa on myös kulttuurivaikutteista lajistoa. Alueen mosaiikkimaisen rakenteen ansiosta alueella on myös runsas pesimälinnusto.

4.2 Quality and importance

Bengtsårin tammilehto on edustaa hemiboreaalisia lehtoja ja jalopuumetsiä. Puustossa on mm. tammea, saarnea ja vaahteraa. Vanhimmat tammet ovat 200-250-vuotiaita. Lehdot vaihtelevat kuivista rinnelehdoista, tuoreisiin ja rantojen tervaleppälehtoihin, osalla lehdoista esiintyy kulttuurivaikutteista lajistoa, kuten tylppäliuskaorapihlajaa. Alueen koillisosassa olevalla kalliokedolla esiintyy mm. mäkikattaraa, mäkikauraa, mäkivirvilää ja mäkilemmikkiä. Alueella on vakiintunutta leiritoimintaa, minkä jatkumisen myös luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräykset sallivat. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetään alueet, joihin leiritoiminta keskitetään. Alueet ovat kulutusta kestäviä ja ne merkitään maastoon erikseen. Uuden hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteena on sovittaa yhteen suunnittelualueiden eri maankäyttömuodot siten, että luontoarvot säilyvät. Suunnitelma esittää erilaisia luonnonhoitotoimenpiteitä (mm. lehtojen hoitoa, niittyjen hoitoa). Alueen suojelutavoite: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojeluperusteena on vähintäänkin alueen merkittävyyden säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys; - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä; - luontotyypin ja lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Komiteanmietintö 1988:16: Lehtojensuojelutyöryhmän mietintö. Ympäristöministeriö. Bengtsårin tammilehdon hoito- ja käyttösuunnitelma. Helsingin kaupunki, kiinteistövirasto, metsä- ja maatalousosasto. Helsinki 1993. Hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistaminen. LUO 128/29.11.1995. Tietokantapäivitys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1/2013 (Lajien tausta-aineisto irroitettu 1.1.2013). Tulliniemen linnustonsuojelualueen ja Bengtsårin lehdon hoito- ja käyttösuunnitelma, Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja, Sarja C (2012).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI16100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Alue on yksityinen luonnonsuojelualue. Sitä käytetään myös leiritoiminnassa. Aluetta hoidetaan vahvistetun hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:
Organisation:Helsingin kaupunki
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Alueelle on laadittu kaksi hoito- ja käyttösuunnitelmaa: Bengtsårin tammilehdon hoito- ja käyttösuunnitelma 1993, Helsingin kaupunki, kiinteistövirasto, metsä- ja maatalousosasto ja Tulliniemen linnustonsuojelualueen ja Bengtsårin lehdon hoito- ja käyttösuunnitelma, Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja, Sarja C (2012). Helsingin kaupunki on toteuttanut v. 1993 suunnitelman mukaisia hoitotoimia, joiden tavoitteena on lehtoluonnon turvaaminen liialliselta kulumiselsta ja luonnon monipuolisuuden ylläpitäminen. Uuden (2012) Hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteena on sovittaa yhteen suunnittelualueiden eri maankäyttömuodot siten, että luontoarvot säilyvät. Suunnitelma esittää erilaisia luonnonhoitotoimenpiteitä (mm. lehtojen hoitoa, niittyjen hoitoa).
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY