Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0100012

1.3 Site name

Karkali, Suuriniemi ja Mailan alueet

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Rannikon luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.797500
Latitude:60.240800

2.2 Area [ha]

120.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6270  info      0.3  0.00 
7160  info      0.03  0.00 
8210  info      0.06  0.00 
8220  info      0.00 
8230  info      0.005  0.00 
9010  info      22  0.00 
9020  info      0.86  0.00 
9050  info      42  0.00 
9080  info      0.5  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1381Dicranum viride    trees   
M1910Pteromys volans    25   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Acarospora macrospora                   
Aegopinella pura                   
Anomodon rugelii                   
Antrodiella parasitica                   
Blindia acuta                   
Cardamine impatiens                   
Cephalanthera rubra                   
Chloroclystis v-ata ssp. relicta                   
Cochlodina orthostoma                   
Collema subnigrescens                   
Dichomitus squalens                   
Dimerella lutea                   
Erioptera pederi                   
Ethmia quadrillella                   
Eupithecia egenaria                   
Fistulina hepatica                   
Grimmia arenaria                   
Grimmia donniana                   
Gyalecta geoica                   
Hygroamblystegium tenax                   
Hyperoscelis eximia                   
Hyphodontia latitans                   
Leptogium plicatile                   
Leptogium subtile                   
Lophozia ascendens                   
Lycoperdon echinatum                   
Mannia fragrans                   
Neckera pennata                   
Neottia nidus-avis                   
Orthotrichum urnigerum                   
Peltigera elisabethae                   
A072Pernis apivorus             
Plagiomnium rostratum                   
Platydictya jungermannioides                   
Porella cordaeana                   
Ramalina baltica                   
Ramalina obtusata                   
Reboulia hemisphaerica                   
Rhabdoweisia fugax                   
Riccia beyrichiana                   
Saxifraga adscendens                   
Solorina saccata                   
Sycorax silacea                   
Synalissa ramulosa                   
Ulmus laevis                   
Verrucaria cataleptoides                   
Vitrea contracta                   
Woodsia alpina                   
Zygodon rupestris                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N052.00
N071.00
N090.00
N1618.00
N1775.00
N193.00
N221.00
N230.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Natura-kohde sijaitsee Karjalohjan itäosassa. Kohteeseen kuuluvat Karkalin luonnonpuisto, Suuriniemen kärki ja Niemensaari, Haapasaari, Mailan Ämmänuuninkallio, Mailankallio ja Rinnemäki. Nämä alueet muodostavat monipuolisen kokonaisuuden, jossa on vanhaa metsää, lehtoja, kalkkikallioita, puustoisia soita, niittyjä ja rakentamattomia saaria. Alueella on poikkeuksellisen runsaasti uhanalaista lajistoa. Lohjanjärveen pistävän Karkalinniemen kallioperä on pohjoisosassa pyrokseenigneissiä, eteläosassa leptiittiä. Molemmat kivilajit sisältävät runsaasti kalkkia. Suuriniemen kivilaji on pyrokseeniamfibolitti. Ämmänuuninkallio on jyrkkä pohjoiseen aukeava kalkkikallio. Mailankallio on korkea amfibolittikallio, Rinnemäki hapan gneissikallio, molemmissa on kalkkisuonia. Kallioilla on hienosti kehittynyttä kalkkikalliokasvillisuutta. Niemensaari ja Haapasaari ovat Lohjanjärven rakentamattomia pikkusaaria.

4.2 Quality and importance

Luonnonpuisto on perustettu vuonna 1964. Karkalinniemessä on laajoja kuusivaltaisia lehtoja ja pähkinäpensaslehtoja. Lehtomaisten kankaiden lomassa on pienialaisia tervaleppävaltaisia korpia. Kasvillisuus on yleisilmeeltään rehevää, lajistossa on harvinaisuuksia ja uhanalaisia lajeja. Suurniemi, Niemensaari ja Haapasaari Suurniemi on Karkalinniemen pohjoispuolella sijaitseva kallioinen niemenkärki. Alue on pääasiassa moreenipeitteistä, niemen kärjessä on hiekkarantaa. Kalliolla kasvaa runsaasti katajaa ja haapaa. Niemensaari on rakentamaton saari Suurniemen kärjen lounaispuolella. Haapasaari on Karkalinniemen eteläpuolella sijaitseva rakentamaton ja suhteellisen luonnontilainen metsäinen saari, jonka puustossa on isoja vanhoja lehtipuita. Saaressa on lehtomaisia piirteitä, pensaskerroksessa on mm. näsiää. Nämä alueet kuuluvat valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan. Mailan Ämmänuuninkallio Tällä Lohjanjärven rantakalliolla on uhanalaista ja harvinaista lajistoa, erityisesti jäkälä- ja sammallajisto on poikkeuksellisen arvokasta. Kalliolla on uhanalaista ja harvinaista lajistoa, mm. suipputammukkasammal. Lisäksi kalliolla kasvavat mm. tunturikiviyrtti ja kalliorikko. Jyrkänteellä on erikoisia "ämmänuuneja", kalkkikiveen syöpyneitä onkaloita ja rapautumisrakenteita. Tämä alue kuuluu myös rantojensuojeluohjelmaan. Mailankallio Länteen ja pohjoiseen avautuvan kallion seinämällä ja lakiosassa on monia vaateliaita ja uhanalaisia lajeja mm. kalliorikko, luutasammal ja lastusammal. Mailankallio on ravinteinen liuskekallio, jossa on kalkkisuonia. Mailan Rinnemäki Rinnemäki sijaitsee Lohjansaaren kalkkialueiden keskellä. Lakiosat ovat karua jäkäläkalliota. Lounaisrinteellä, hieman kallion päällä ja pohjoisseinämän tyvellä kulkee kalkkisuonia. Pohjoisseinämällä on sekä kalkkivaikutteista meso-eutrofista että oligotrofista kasvillisuutta. Vaateliaaseen itiökasvilajistoon kuuluu mm. luutasammal. Kallionaluslehdossa kasvaa uhanalainen rauhoitettu lehtolitukka. Rinnemäki kuuluu valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan. Laajin osa-alue on Karkalin luonnonpuisto, jonka rauhoitusmääräykset turvaavat hyvin luonnonarvojen säilymisen. Hoitotoimien jatkuvuus on edellytys lehtokasvillisuuden, erityisesti pähkinäpensaslehtojen säilymiseen nykyisen kaltaisina. Uhanalaisen lajiston seuranta on tärkeää. Arvokkaiden kalkkikallioiden lajiston säilyttäminen edellyttää luonnonsuojelualueen perustamista. Alueen suojelutavoite: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojeluperusteena on vähintäänkin alueen merkittävyyden säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys; - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä; - luontotyypin ja lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mi
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal83
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private17
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Heikkilä T., Heikkinen I. (toim.) 1992: Rantojensuojeluohjelman alueet. 141 + 127 karttasivua. YM/YSO Selvitys 97/1991 Karkalin luonnonpuisto. Hoidon ja käytön runkosuunnitelma 1985. Metsäntutkimuslaitos. (julkaisematon selvitys). Karkalin luonnonpuiston hoidon ja käytön erityissuunnitelma 1988. Metsäntutkimuslaitos (julkaisematon selvitys). Koponen, Timo. 1967. On the dynamics of vegetation and flora in Karkali Nature Reserve, southern Finland. Annales Botanici Fennici. Vol 4(2). (tieteellinen julkaisu). Lehtojensuojelutyöryhmän mietintö. 1988. Komiteamietintö 1988:16. (asiasanat: lehdot, luonnonsuojelu, lehtometsät, lehtotyypit, lehtokasvillisuus, jalot lehtipuut) Punkari, Raunio, Viita & Yrjölä 1994: Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Uudenmaan läänissä. Tutkimusraportti 1994 Pykälä J. 1992: Länsi-Uudenmaan seutukaava-alueen kasvistoltaan arvokkaat kalliot I ja II. Länsi-Uudenmaan seutukaavaliitto. Pykälä, J. 1989. Kalliorikko (Saxifraga adscendens) Suomessa. Lutukka. Vol 5 (4). 109-124. (julkaistu artikkeli). Pykälä J. 1987: Länsi-Uudenmaan seutukaavaliiton arvokkaat kasvillisuuskohteet ja uhanalaiset kasvit. Länsi-Uudenmaan seutukaavaliitto. Tutkimukset ja selvitykset Metlan luonnonsuojelualueilla. Tilanne 1.2.1994. Metsäntutkimuslaitos. Metsänkasvatuksen tutkimusosasto. Luonnonsuojelu. (julkaisematon selvitys, Metla/ Uudenmaan ympäristökeskus. Uhanalaistiedot. Pteromys volans (liito-orava). Havaintoja mm. Willamo, H. 1987. (julkaisematon selvitys, Uudenmaan ympäristökeskus). Vainio, Outi. 1995. Lajistonmuutokset hylätyillä pelloilla Karkalin luonnonpuistossa. Pro gradu. Helsingin Yliopisto. (julkaisematon selvitys, Metsäntutkimuslaitos/ Helsingin yliopisto). Tietokantatäydennys 2016: - Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. - Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013 (lajit) ja 4/2013 (luontotyypit) Valtakunnallinen lehtojensuojeluohjelma -kartat. YM. Ympäristönsuojeluosasto. Sarja C 1989:44. (asiasanat: lehdot, luonnonsuojelu, suojeluohjelma)

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0017.00
FI0183.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Länsi-Uudenmaan vahvistetussa seutukaavassa Karkali ja Mailan alueet (Ämmanuuninkallio, Mailankallio ja Rinnemäki) on varattu suojelualueiksi (SL). Rinnemäki kuuluu lehtojensuojeluohjelmaan. Karkali on asetuksella rauhoitettu luonnonpuisto, pinta-alaltaan 100 ha. Myös Ämmänuuninkallion, Mailankallion ja Rinnemäen toteuttamiskeinona on luonnonsuojelulain mukaisen suojelualueen perustaminen. Näiden alueiden pinta-ala on yhteensä 3 hehtaaria. Rantojensuojeluohjelmaan kuuluvat Suuriniemi, Niemensaari ja Haapasaari ovat seutukaavan arvokkaita luontoalueita (sl), jotka kaavaselostuksen mukaan on tarkoitettu suojeltavaksi pääasiassa rakennuslain 135 §:n nojalla annettavilla määräyksillä. Alueiden pinta-ala on yhteensä 17 hehtaaria. Näiden alueiden suojelu toteutetaan rakennuslain ja/tai luonnonsuojelulain nojalla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus, Etelä-Suomen Luontopalvelut
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Karkalin luonnonpuiston hoitoa varten on laadittu sekä runkosuunnitelma että erityissuunnitelma. (Karkalin luonnonpuisto: hoidon- ja käytön runkosuunnitelma 1985. Metsäntutkimuslaitos, julkaisematon selvitys. Karkalin luonnonpuiston hoidon ja käytön erityissuunnitelmat 1988. Metsäntutkimuslaitos, julkaisematon selvitys.) Erityissuunnitelmassa on esitetty luonnonhoito- ja kulttuurimaisema-alueiden hoito. Suunnitelmassa on myös luontopolun opaste- ja rakennesuunnitelmat sekä suunnitelma puiston huollosta. Luonnonhoitoalueiden hoitotoimenpiteet keskittyvät lähinnä arvokkaiden pähkinäpensaslehtojen kuusettumisen estämiseen kuusta säännöllisesti poistamalla. Karkalinniemen eteläkärjen maisema-alueilla pyritään säilyttämään näkymä Lohjanjärvelle avoimena. Kulttuurimuistomerkit (rauniot, miilun pohja, kivetty lähde) hoidetaan vuosittain niittämällä. Pähkinäpensaslehdot ovat edustavassa kunnossa.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY