Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0100014

1.3 Site name

Kalkkimäki ja Laukmäki

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.666100
Latitude:60.197200

2.2 Area [ha]

67.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6280  info      0.1  0.00 
7230  info      0.2  0.00 
8210  info      0.1  0.00 
8220  info      3.4  0.00 
9010  info      1.6  0.00 
9050  info      10  0.00 
91D0  info      0.5  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1910Pteromys volans     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Agonimia globulifera                   
Carex appropinquata                   
Endocarpon adscendens                   
Gymnadenia conopsea var. conopsea                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N075.00
N1930.00
N2265.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Kalkkimäki ja Laukmäki sijaitsevat Lohjan kaupungissa. Ne ovat laajoja ja monipuolisia, kasvillisuudeltaan arvokkaita kallioalueita. Kalkkimäen alueella on kalkkikallioita, rajaukseen sisältyy myös arvokasta pähkinälehtoa ja pieniä lettopainanteita.

4.2 Quality and importance

Kalkkimäki Kallioalueen keskiosassa, kallioiden välisessä pohjois-etelä -suuntaisessa laaksossa on kasvistollisesti erittäin merkittävä lehtoalue. Lehdossa on laajoja pähkinäpensastoja. Aluskasvillisuuteen kuuluvat mm. lehtosinijuuri, soikkokaksikko, imikkä, lehtopähkämö, keltavuokko ja pesäjuuri. Kallioiden kasvillisuus on kalkkipitoisen kallioperän takia hyvin rehevää. Kallioilla kasvavat mm. mäkiminttu, ketonoidanlukko, tummaraunioinen ja haisukurjenpolvi. Myös sammallajisto on edustavaa. Kallioiden välissä on pieniä lettolaikkuja. Laikut ovat kasvillisuudeltaan erilaisia: lettorämettä, luhtaista rimpilettoa ja varsinaista lettoa. Leton lajistoon kuuluu lettovilla. Luhtaisessa korvessa kasvaa myös röyhysara. Suurin osa Kalkkimäen arvokkaimmista lehtoalueista on hakkattu 1980-luvun lopussa. Lehtokasvillisuus on säilynyt aukoissa ja hakkaamatta säilyneissä lehtokuvioissa. Varttuneissa taimikoissa lehtokasvillisuus on taantunut. Alueelle laadittu hoitosuunnitelma, jonka tavoitteena on hakattujen ja kuusettuvien lehtojen kunnostus ja varttuneiden taimikoiden käsittely siten, että lehtokasvillisuus elpyy. Kalkkimäen alueen pinta-ala on 25 hehtaaria. Laukmäki Laukmäki on kallioaluekartoituksessa inventoitu arvokas kallio. Pääosin kallio on oligotrofinen. Laella on jäkäläkalliota, mäntykangasta ja kalliosoistumiakin. Korkealla kalliolla on useita jyrkänteitä. Paahteisella jyrkällä lounaisrinteellä on kasvillisuudeltaan ja kasvistoltaan hienoa kalkkipitoista kalliota, edustavia kallioketoja ja hyvin kehittynyttä kallioniittykasvillisuutta. Lajistoon kuuluvat mm. ruoholaukka, tummaraunioinen, ketonoidanlukko sekä tunturikiviyrtti ja ahokirkiruoho. Alueen pinta-ala on 43 hehtaaria. Keskeiset luontotyypit ovat kasvipeitteiset kalkkikalliot, kalkkivaikutteiset kalliokedot ja boreaaliset lehdot. Valtion mailla sijaitsevien lehtojen suojelu ja hoito on kunnossa. Laukmäen edustavan kalliokedon ja kalkkikalliolajiston säilyminen edellyttää luonnonsuojelualueen perustamista. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1. ja 3.2. mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla, - luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- tai hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02i
MJ03.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private64
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Heikkilä, Raimo. 1995. Ehdotus soidensuojelun täydennyskohteista. (Suomen ympäristökeskuksen tiedonanto Uudenmaan ympäristökeskukselle 14.6.1995) Lehtojensuojelutyöryhmän mietintö. 1988. Komiteamietintö 1988:16. (asiasanat: lehdot, luonnonsuojelu, lehtometsät, lehtotyypit, lehtokasvillisuus, jalot lehtipuut) Ormio H. 1990: Karjalohjan Kalkkimäki, muistio 3.7.1990. Punkari, Raunio, Viita & Yrjölä 1994: Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Uudenmaan läänissä. Tutukimusraportti. Pykälä J. 1992: Länsi-Uudenmaan seutukaava-alueen kasvistoltaan arvokkaat kalliot I ja II. Länsi-Uudenmaan seutukaavaliitto. Pykälä J. 1987: Länsi-Uudenmaan seutukaavaliiton arvokkaat kasvillisuuskohteet ja uhanalaiset kasvit. Länsi-Uudenmaan seutukaavaliitto. Siitonen, M. ja Salmi, J-P. 1993. Ympäristötutkimus Oy Metsätähti. Karjalohjan Kalkkimäki. Kasvillisuus ja luonnon hoito. Metsähallitus, Etelärannikon puistoalue. (julkaisematon selvitys, Uudenmaan ympäristökeskus/ Metsähallitus). Valtakunnallinen lehtojensuojeluohjelma -kartat. YM. Ympäristönsuojeluosasto. Sarja C 1989:44. (asiasanat: lehdot, luonnonsuojelu, suojeluohjelma) Tietokantatäydennys 2016 Karjalohjan Kalkkimäen luonnonhoitosuunnitelma. Reetta Tuupanen ja Esko Taino. Metsähallitus, Etelä-Suomen Luontopalvelut 2005. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit tietojärjestelmä) 1.1.2013. Suomen ympäristökeskus. Kalkkikallioaineisto. Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI0063.00
FI0337.00

5.3 Site designation (optional)

Kalkkimäki ja Laukmäki ovat kallioaluekartoituksessa arvokkaiksi todettuja kallioalueita. Osa Kalkkimäestä kuluu valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan. Kalkkimäen alue on kokonaisuudessaan hankittu valtiolle suojelualueeksi. Kalkkimäki ja osa Laukmäkeä on Länsi-Uudenmaan vahvistetussa seutukaavassa merkitty suojelualueiksi.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus yksityismailla
Address:
Email:
Organisation:Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Kalkkimäen valtion alueelle on laadittu hoitosuunnitelma: Karjalohjan Kalkkimäki, kasvillisuus ja luonnon hoito, Ympäristötutkimus Oy Metsätähti, Metsähallitus, Etelärannikon puistoalue 1993. Hoidon kannalta keskeiset kuviot on jaettu toimenpide- ja aarniosiin. Toimenpideosilla käynnistetään mm. seuraavt luonnonhoitokokeilut: hakattujen lehtojen kunnostus, kuusettuvien lehtojen kunnostus, varttuneiden taimikoiden käsittely lehtomaalla. Hoitotulosten seurantaa varten on Kalkkimäelle perustettu kasvillisuuden pysyviä seurantakoealoja.
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY