Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0100022

1.3 Site name

Finnträskin vanhat metsät

1.4 First Compilation date

1996-08

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Rannikon luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.552800
Latitude:60.130000

2.2 Area [ha]

154.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
9010  info      97  0.00 
9050  info      2.2  0.00 
9080  info      0.2  0.00 
91D0  info      9.8  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1910Pteromys volans         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Evernia divaricata                   
Fomitopsis rosea                   
Leptoporus mollis                   
Phellinus ferrugineofuscus                   
Phellinus lundellii                   
Phellinus nigrolimitatus                   
Phellinus viticola                   
Protomerulius caryae                   
Pycnoporellus fulgens                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0710.00
N1790.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Kirkkonummen itäosassa sijaitseva kaksiosainen metsäalue Finnträsk-järven rannoilla. Pääosa etelärannalla sijaitsevasta suuremmasta alueesta kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Suojeluohjelmaan sisältymätön osa on valtion omistuksessa. Pohjoisrannan pienempi osa-alue on aiemmin perustettu luonnonsuojelualue. Topografia on melko vaihtelevaa, alueella on pieniä kallioita ja soistuneita painanteita. Itäosassa on lisäksi hieman laajempi isovarpuräme. Vanhojen metsien puusto on pääasiassa kuusivaltaista. Järven eteläpuolisessa metsässä on runsaasti lahoavaa lehtipuuta sekapuuna. Järven pohjoispuolisella pienellä metsäalueella on sekapuuna järeitä ikimäntyjä. Pohjakasvillisuus on osalla alueesta lehtomaista, paikoin esiintyy saniaislehtoa ja tuoretta lehtoa. Suurin osa alueesta edustaa luontotyyppiä boreaalinen luonnonmetsä. Finnträskin eteläpuolinen metsä kuuluu Uudenmaan parhaisiin vanhoihin metsiin. Metsä on uusmaalaisittain melko laaja, ja lahoa lehtipuuta on sekapuuna runsaasti. Vanha metsä on tärkeä myös itiökasvilajien ja linnuston suojelulle. Alueelta on tavattu valtakunnallisesti uhanalaisia lajeja. Linnustoon kuuluu mm. pikkusieppo (Ficedula parva). Itiökasvilajisto on tutkittu varsin hyvin. Alueen kääpälajistoon kuuluu useita vanhan metsän ilmentäjälajeja: oravuotikka, ruostekääpä, rusokääpä, männynkääpä ja riukukääpä.

4.2 Quality and importance

Suurin osa alueesta edustaa luontotyyppiä boreaalinen luonnonmetsä. Finnträskin eteläpuolinen metsä kuuluu Uudenmaan parhaisiin vanhoihin metsiin. Metsä on uusmaalaisittain melko laaja, ja lahoa lehtipuuta on sekapuuna runsaasti. Finnträskin alue on tärkeä erityisesti liito-oravan elinalueena. Vanha metsä on tärkeä myös itiökasvilajien ja linnuston suojelulle. Alueelta on tavattu valtakunnallisesti uhanalaisia lajeja. Linnustoon kuuluu mm. pikkusieppo (Ficedula parva, Sh). Itiökasvilajisto on tutkittu varsin hyvin. Alueen kääpälajistoon kuuluu useita vanhan metsän ilmentäjälajeja: oravuotikka, ruostekääpä, männynkääpä ja riukukääpä. Järven pohjoisrannan pienellä metsäalueella on pääosin kuusivaltaista metsää, jossa myös on jonkin verran lahopuita. Alueen eteläosassa on lahopuustoista kuusi-haapa-koivumetsää. Alueen suojelutavoite: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojeluperusteena on vähintäänkin alueen merkittävyyden säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: * alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys * luontotyypin, lajin elinympäristön laatua tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein * luontotyypin ja lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mo
Mo
Mo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal94
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private6
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Forsman, D. 1987. Kirkkonummen yleiskaavan suojeluvarausten sekä eräiden muiden arvokkaiden luontokohteiden eläimistö- ja kasvistoselvitys. Kirkkonummen kaavoituslautakunnan julkaisu 20.5.1987, liite:85. (julkaistu artikkeli, asiasanat: arvokkaat luontokohteet, kasvillisuus, eläimistö, kaavoitus, luonnonsuojelu) Forsman, D. ja Ahola, K. 1987. Kirkkonummen linnustoselvitys 1984. Kirkkonummen ympäristönsuojelulautakunta 1987. (julkaistu artikkeli, asiasanat: Kirkkonummi, linnut). Lindgren, L. 1988. Yleiskaavan luonnonsuojelualuevaraukset 1988. Maankäytön suunnitteluosasto. Kirkkonummen kunta. (julkaistu artikkeli). Luontotutkimus Enviro Oy. 1988. Kirkkonummen uhanalaiset sammalet, jäkälät ja käävät. Ympäristönsuojelulautakunta 1988. (julkaistu artikkeli). Savola, K. 2000: Muistio Finnträskin laajennusalueen kääpälajistosta. (julkaisematon selvitys, Uudenmaan ympäristökeskus). Uhanalaisten sammalten ja jäkälien seurantalomake 1995/ Juha Pykälä. Nowellia curvifolia. rakkosammal. (julkaisematon selvitys, Uudenmaan ympäristökeskus/ Suomen ympäristökeskus) Valtioneuvoston periaatepäätös vanhojen metsien suojelusta 1996. Vanhojen metsien suojeluohjelman täydennys Etelä-Suomessa. 1994. Vanhojen metsien suojelutyöryhmän osamietintö II. YM/ALO. Työryhmän raportti 2. 51 s. + 334 s. liite, jossa kohdekuvaukset ja karttarajaukset. (julkaistu artikkeli, asiasanat: vanhat metsät, metsien suojelu, uhanalaiset lajit, vanhojen metsien suojelu yksityismailla). Tietokantatäydennys 2016: - Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. - Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013 (lajit) ja 4/2013 (luontotyypit)

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0097.00
FI163.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Pääosa Finnträskin eteläpuolisesta metsästä kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Eteläisin, suojeluohjelmaan sisältymätön osa on valtion omistuksessa. Natura-alueen toteuttamiskeinona on luonnonsuojelulain mukaisen suojelualueen perustaminen.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY