Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI0100028

1.3 Site name

Laajalahden lintuvesi

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Rannikon luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1999-03
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1999-03
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.823300
Latitude:60.195300

2.2 Area [ha]

192.0000

2.3 Marine area [%]

66.9000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1160  info      150  0.00 
1630  info      2.5  0.00 
6270  info      0.05  0.00 
6430  info      2.46  0.00 
9050  info      5.49  0.00 
9070  info      1.68  0.00 
9080  info      0.1  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA054Anas acuta    20  70   
BA056Anas clypeata    65  135   
BA055Anas querquedula    13   
BA051Anas strepera    70  225   
BA051Anas strepera     
BA039Anser fabalis    20  250   
BA258Anthus cervinus    15   
BA028Ardea cinerea    20  50   
BA059Aythya ferina    10  50   
BA061Aythya fuligula    150  1500   
BA062Aythya marila    18   
BA021Botaurus stellaris     
BA045Branta leucopsis    4200  6900   
BA143Calidris canutus    13   
BA147Calidris ferruginea    30   
BA145Calidris minuta    10  27   
BA146Calidris temminckii    15  70   
BA197Chlidonias niger     
BA081Circus aeruginosus     
BA122Crex crex     
BA037Cygnus columbianus bewickii     
BA038Cygnus cygnus    10  30   
BA236Dryocopus martius     
BA103Falco peregrinus     
BA099Falco subbuteo    10   
BA320Ficedula parva     
BA123Gallinula chloropus     
BA002Gavia arctica    11   
BA127Grus grus    27   
BA075Haliaeetus albicilla     
BA338Lanius collurio     
BA640Larus fuscus fuscus     
BA177Larus minutus    60   
BA179Larus ridibundus    300  530   
BA179Larus ridibundus    100  200   
BA150Limicola falcinellus    10  80   
BA157Limosa lapponica    40   
BA156Limosa limosa     
BA272Luscinia svecica    12   
BA152Lymnocryptes minimus     
BA066Melanitta fusca           
BA065Melanitta nigra    60   
BA068Mergus albellus    20  70   
BA260Motacilla flava    100  300   
BA094Pandion haliaetus     
BA170Phalaropus lobatus    15   
BA151Philomachus pugnax    60  430   
BA140Pluvialis apricaria    17   
BA141Pluvialis squatarola    17   
BA007Podiceps auritus     
BA006Podiceps grisegena     
BA119Porzana porzana     
BA336Remiz pendulinus     
BA195Sterna albifrons     
BA190Sterna caspia    39   
BA193Sterna hirundo    20  80   
BA193Sterna hirundo     
BA194Sterna paradisaea    10  90   
BA307Sylvia nisoria     
BA004Tachybaptus ruficollis     
BA048Tadorna tadorna     
BA161Tringa erythropus    22  57   
BA166Tringa glareola    150  420   
BA162Tringa totanus    15  30   
BA162Tringa totanus     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A052Anas crecca      880           
A050Anas penelope      2100           
A053Anas platyrhynchos      270           
Aphodius niger                   
A125Fulica atra      440           
A070Mergus merganser      650           
A323Panurus biarmicus    10           
A005Podiceps cristatus      190           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0166.00
N0719.00
N089.00
N106.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Laajalahti on linnustoltaan kansainvälisesti arvokas, matala, avara ja ruovikkoinen merenlahti itäisessä Espoossa. Rajaukseen kuuluu varsinaisen ruovikkoalueen lisäksi myös entistä peltoa ja pensaikkoa mantereen puolelta sekä avoimempaa vesialuetta ulompana lahdella. Alue muodostaa varsin hyvän ekologisen kokonaisuuden merenlahden ja sen rannan biotooppeja. Rantaniityyjä ja -peltoja on niitetty ja laidunnettu vielä 1960-luvulla, mutta nyt ne ovat pensoittumassa ja ruovikoitumassa, osin muuttumassa myös lehtipuustoa kasvaviksi korviksi. Laajalahti on pääkaupunkiseudulla merkittävä opetuskohde. Lähistöllä sijaitsevassa Villa Elfvikissä toimii Espoon kaupungin ympäristövalistuskeskus, jossa järjestetään mm. luontokoulu- ja kurssitoimintaa sekä erilaisia luonto- ja ympäristöaiheisia näyttelyitä. Laajalahden luonnonsuojelualueella on luontopolku lintutorneineen. Alue on tärkeä myös linnuston tutkimukselle. Ruovikko- ja pensaikkoalueella pesimä- ja muuttolinnuston rengastustoiminta tapahtuu sisämaan seurantapyynnin ja Acro-projektin puitteissa.

4.2 Quality and importance

Laajalahti on kansainvälisesti arvokas lintuvesi. Muutonaikaisena levähdysalueena se on yksi Suomen etelärannikon parhaista. Alueella pesii vuosittain noin 250 vesilintuparia. Muutonaikainen merkitys on vain kasvanut 1990-luvulla veden laadun paranemisen ja pohjakasvillisuuden elpymisen myötä. Alueella levähtää ja pesii useita lintudirektiivin lajeja. Laajalahdella on myös tutkimuksellista merkitystä. Ruovikko- ja pensaikkoalueella rengastetaan pesimä- ja muuttolinnustoa SSP-(Sisämaan seurantapyynti) ja Acro-projekteihin liittyen. Laajalahden veden laatu on ollut vedenlaatuluokituksen mukaan 70-luvulla jopa heikko. 90-luvun alkuun saakka se on ollut välttävä, tätä nykyä se on tyydyttävä. Ympäristön maankäyttöpaineet ovat suuret, asutus ja liikenne tulevat aivan suojelualueen reunamille. Liikenteen melu ulottuu suurelle osalle aluetta. Alueen suojelutavoite: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojeluperusteena on vähintäänkin alueen merkittävyyden säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: * alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys * alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä * luontotyypin, lajin elinympäristön laatua tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein * luontotyypin ja lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mi
Mo
Lo
Mo
Mo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Li

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal98
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private2
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Hirvonen, H. 1994: Laajalahden pesivän vesi- ja rantalinnuston muutokset vuosina 1984-1993. - Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja, sarja A 27. 36 s. (Julkaistu artikkeli) Leivo, M. 1995: Espoon Laajalahden pesivä vesi- ja rantalinnusto 1995. - Tutkimusraportti, Metsähallitus, luonnonsuojelu. 10 s. (julkaisematon selvitys) Metsähallitus 1993: Laajalahden luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma. - Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B No 4. Vantaa. 17 s. + 7 liitettä. (Julkaistu artikkeli) Nieminen, S. 1995: Laajalahden luonnonsuojelualueen kasvillisuuden seuranta vuosina 1993-1995. - Väliraportti, Metsähallituksen luonnonsuojelu. (Julakisematon selvitys) Pesonen, L. (toim.) 1996: Helsingin ja Espoon merialueiden velvoitetarkkailu vuonna 1995. - Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 3/96. Helsinki. 111 s. + 4 liitettä. Rusanen, P. 1996: Espoon Laajalahden pesivä vesi- ja rantalinnusto 1996. - Käsikirjoitus, Metsähallitus. (Julkaisematon selvitys) Life-laskennat 2003-2007 sekä seurantalaskennat 2012. -SYKE Tietokantatäydennys 2016: - Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. - Metsähallitus 2013: Natura-alueiden tila-arviointien lajikohtaiset tiedot. - Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013 (lajit) ja 4/2013 (luontotyypit) Metsähallitus 2014: Uhanalaisen lajin kannanseuranta-aineisto. SYKEn linnustoselvitykset LintulahtiLife-hankkeessa 2003-2006 sekä 2011 Metsähallituksen muistio 28.10.2014 Birdlife Suomi 2014: Kerääntyvien lintulajien esiintyminen tietyillä linnustonsuojelualueilla Tiira-lintutietopalvelun havaintojen perusteella. Raportti.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0012.00
FI0388.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Alue kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan ja se on asetuksella rauhoitettua luonnonsuojelualuetta.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus, Etelä-Suomen Luontopalvelut
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Alueen hoidon tavoitteet ovat: - linnustollisen arvon säilyttäminen - rehevän merenlahden luonnonvaraisen kasvillisuuden ja eläimistön suojelu sekä luonnonmukaisen kehityksen turvaaminen - luonnonharrastuksen ja ympäristövalistuksen mahdollisuuksien turvaaminen - kulttuurimaiseman turvaaminen
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY