Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0100029

1.3 Site name

Pohjan-Kiskon järvialue

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Rannikon luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.538300
Latitude:60.176900

2.2 Area [ha]

1038.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3110  info      202  0.00 
3150  info      30  0.00 
3160  info      46  0.00 
7140  info      15  0.00 
7310  info      39  0.00 
8220  info      0.00 
9010  info      140  0.00 
9050  info      0.00 
9070  info      0.5  0.00 
9080  info      1.2  0.00 
91D0  info      70  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1355Lutra lutra      DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Eriophorum gracile                   
Neckera pennata    localities           
A007Podiceps auritus             
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0640.00
N0715.00
N1740.00
N225.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Alue on Etelä-Suomen olosuhteissa harvinainen lampi- ja järvialuekokonaisuus karulla vedenjakajaseudulla. Alueen metsät ovat olleet metsätalouden piirissä, mutta järvien läheisyydestä löytyy edelleen myös luonnontilaisia alueita. Alueen kallioperä on pääasiassa liuskeista ja topografia erittäin vaihteleva. Maaperä on epätasaista pohjamoreenia, kalliopaljastumia on runsaasti. Alueen lukuisat pienet järvet edustavat pääasiassa karuja järvityyppejä, rehevähköä tyyppiä edustaa kuitenkin Torrsjö. Alueeseen sisältyy myös pari laajempaa umpeenkasvun myötä syntynyttä suoaluetta sekä pieni lehtoalue. Alue edustaa erityisesti eteläisten karujen ja pienten vesien luontotyyppejä. Pohjan järvialue on yksi ympäristöministeriön vesistöjen erityissuojelutyöryhmän osoittamista erityissuojelua vaativista vesistöistä. Järvet vaihtelevat pienistä ruskeavetisistä lammista keskikokoisiin ja kirkasvetisiin järviin. Alueeseen sisältyy kaksi merkittävää suoaluetta, melko ravinteikas suursarainen Lassilansuo ja Kiimasuo, joka on umpeenkasvun myötä syntynyt aapamainen neva, jolla on reunojen isovarpuisten rämeiden lisäksi laajalti avointa lyhytkortista nevaa sekä saranevaa. Metsien luonnontilaisimmat alueet ovat Foudinlammen ympäristössä sekä Horsmajärven eteläpuolella. Koko alue on luonteeltaan erämainen, lähes luonnontilaisena säilynyt kokonaisuus, jolla on merkitystä myös monille harvinaisille tai uhanalaisille lajeille.

4.2 Quality and importance

Alue edustaa erityisesti eteläisten karujen ja pienten vesien luontotyyppejä. Pohjan järvialue on yksi ympäristöministeriön vesistöjen erityissuojelutyöryhmän osoittamista erityissuojelua vaativista vesistöistä. Järvet vaihtelevat pienistä ruskeavetisistä lammista keskikokoisiin ja kirkasvetisiin järviin. Iso-Simi on erittäin kirkasvetinen ja vähäravinteinen sekä hieman happamoitunut. Sen veden laatu on yleisluokituksen perusteella erinomainen. Alueen pikkujärvet ovat pääasiassa nuottaruoho- ja ulpukkatyypin vesiä, joiden kasvillisuus on niukkaa ja vähälajista. Torrsjö on tyypiltään rehevämpi järvi, joka on matala dystrofinen, osittain umpeenkasvanut turvepohjainen kortejärvi. Järvi muodostaa viereisen, melko ravinteikkaan suursaraisen Lassilansuon kanssa lajistoltaan ja luontotyypeiltään monipuolisen kokonaisuuden. Toinen merkittävä suoalue on Tammisaaren puolella sijaitseva Kiimasuo, joka on umpeenkasvun myötä syntynyt aapamainen neva, jolla on reunojen isovarpuisten rämeiden lisäksi laajalti avointa lyhytkortista nevaa sekä saranevaa. Metsien luonnontilaisimmat alueet ovat Foudinlammen ympäristössä sekä Horsmajärven eteläpuolella. Koko alue on luonteeltaan erämainen, lähes luonnontilaisena säilynyt kokonaisuus, jolla on merkitystä myös monille harvinaisille tai uhanalaisille lajeille. Nisäkkäistä alueella on tavattu saukkoa (Lutra lutra). Alue on osa toistaiseksi vain vähän rakennettua laajaa järviylänköseutua, johon ennen pitkää saattaa kohdistua lomarakentamista. Myös muu alueen virkistyskäyttö lisääntyy ja saattaa vaatia ohjausta. Alueen suojelutavoite: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojeluperusteena on vähintäänkin alueen merkittävyyden säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: * alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys * alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla * luontotyypin ja lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mi
Mb
Mb
Hb
Mb
Mb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal10
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private90
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Eeva, T. 1990: Arvokkaiden luonto- ja kulttuurikohteiden inventointi Pohjan kunnassa 1989-1990. Pohjan kunta. Soidensuojelun perusohjelma II. 1980. Maa- ja metsätalousministeriön soidensuojelutyöryhmä. Komiteamietintö 1980:15 Valtakunnallinen soidensuojelun perusohjelma. 1981. Maa- ja metsätalousministeriö. Rantojensuojeluohjelman alueet. 1991. YM. Selvitys 97. Vanhojen metsien suojeluohjelman täydennys Etelä-Suomessa. 1994. Vanhojen metsien suojelutyöryhmän osamietintö II. YM/ALO. Työryhmän raportti 2. Tietokantatäydennys 2016: - Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. - Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013 (lajit) ja 4/2013 (luontotyypit)

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0079.00
FI1621.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Natura-alueeseen sisältyy pääosa rantojensuojeluohjelmaan kuuluvista Pohjan järviylängön alueista. Niiden lisäksi siihen sisältyvät vanhojen metsien suojeluohjelman Foudinlammen alue sekä soidensuojeluohjelmaan kuuluva Kiimasuo Tammisaaren puolelta sekä vahvistetussa Brödtorpin osayleiskaavassa SL-alueeksi osoitettu Lassilansuon alue ja Horsmajärven eteläpuolella sijaitseva vanha metsä. Alueeseen kuuluu Tammisaaren puolelta lisäksi pieni, 1,6 ha:n suuruinen Malmskogenin lehto, joka on jo rauhoitettu yksityisenä suojelualueena päätöksellä (6693/87). Maa-alueet suojellaan pääosin luonnonsuojelulain mukaisesti. Alueelle on perustettu kymmenen luonnonsuojelualuetta. Yleiskaavan M-alueet tulevat olemaan metsätalouskäytössä. Koko Natura-alueeseen sisältyvät vesialueet ovat erityissuojelua vaativien vesistöjen luettelossa ja niiden osalta toteutuskeinona on vesilain mukainen lupajärjestelmä.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus, Etelä-Suomen Luontopalvelut
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY