Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0100031

1.3 Site name

Lohjanharju ja Ojamonkangas

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.161700
Latitude:60.285800

2.2 Area [ha]

272.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7160  info      0.01  0.00 
7230  info      0.00 
9060  info      82  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1984Herzogiella turfacea    area     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Arthonia leucopellaea                   
Eriophorum latifolium                   
5211Sphagnum affine                   
Trichocolea tomentella                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N072.00
N1798.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Lohjanharju on osa sorasta ja hiekasta muodostunutta I Salpausselkää, joka jääkauden lopulla kerrostui mannerjäätikön reunadeltaksi muinaiseen Itämereen. Lohjanharjulla, Lohjan aseman ja Muijalan välisellä alueella, Salpausselkä laajenee leveäksi ja korkeaksi tasanteeksi. Lohjanharju on tärkeä pohjavesialue, jolla sijaitsee useita vedenottamoita. Natura 2000 -kohteeseen kuuluu kaksi erillistä Lohjanharjun osaa sekä harjun liepeellä sijaitseva pieni lettosuo. Suo on toinen Lohjan alueen säilyneistä lettosoista. Natura-alue on arvokas sekä geologisesti että kasvillisuudeltaan ja maisemaltaan.

4.2 Quality and importance

Lohjanharju Lohjanharju on kasvillisuudeltaan varsin karua verrattuna esimerkiksi Etelä-Hämeen harjuihin. Pääosa harjualueesta on kuivahkoa puolukkatyypin kangasta. Karua kanervatyyppiä lähenevää kangasta on on loivilla etelärinteillä ja harjun laella. Sianpuolukkaa on rinteillä paikoin laikuttaisina kasvustoina. Kenttäkerroksen lajistoon kuuluvat mm. häränsilmä, harjumasmalo, kangasajuruoho, sikojuuri, kanervisara, kielo ja kalliokielo. Sorronsuo Sorronsuo sijaitsee Lohjanharjun lähteisellä lievealueella. Suo on parhailta osiltaan lettorämettä, mutta sillä on myös karumpia suotyyppejä. Suo on suurelta osin ojitettu, mutta lähteisyyden ansiosta lettokasvillisuus on säilynyt, etenkin suon luoteisosassa. Suolla kasvavat mm. tupasluikka, jäkki, äimäsara ja villapääluikka. Erityisesti sammallajisto on arvokasta, pelkastään rahkasammallajeja on yli 20 mm. uhanalainen rannikkorahkasammal. Suon lajistoon kuuluvat myös kirjorahkasammal, pohjanrahkasammal ja lettovilla. Ojamonkangas Ojamonkangas läntisempi osa Lohjanharjusta. Se on jossain määrin rehevämpi kuin Lohjanharjun osa-alue. Pääosa Ojamonkankaasta on kuivahkoa kangasta. Kuivien kangasmetsien harjumuunnoksia on jonkin verran paisterinteillä ja paikoin harjun laella. Harjualueen keskellä hiekkaisella puolukkatyypin kankaalla on luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu jääkautinen moreenimuodostuma, jota reunustaa Yoldia-meren muinaisranta. Harjuluontotyypin uhkana ovat valoisien paisterinteiden umpeenkasvu sekä maa-ainesten ottaminen alueelta. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1. ja 3.2. mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla, - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteill.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02i
MC01.01i
MD01.02o
ME01o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Kontturi, Osmo & Lyytikäinen, Ari. 1990. Uudenmaan harjuluonto. Valtakunnallinen harjututkimus. Uudenmaan seutukaavaliiton julkaisuja. Raportti 43. (julkaistu artikkeli). Pykälä J. 1987: Länsi-Uudenmaan seutukaavaliiton arvokkaat kasvillisuuskohteet ja uhanalaiset kasvit. Länsi-Uudenmaan seutukaavaliitto. Pykälä J., Uotila P. 1986: Lohjan kaupungin harjualueen kasvisto ja kasvillisuus. Länsi-Uudenmaan seutukaavaliitto. Pykälä J., Uotila P. 1986: Lohjanharjun osayleiskaava-alueen kasvisto ja kasvillisuus. Länsi-Uudenmaan seutukaavaliitto. Soidensuojelun perusohjelma II. 1980. Maa- ja metsätalousministeriön soidensuojelutyöryhmä. Komiteamietintö 1980:15. (Peräpohjolan ja Lapin soidensuojelun perusohjelma, Etelä-Suomen perusohjelman täydentäminen). 45 s. Valtakunnallinen soidensuojelun perusohjelma. 1981. Maa- ja metsätalousministeriö. 30 s. + kohteiden karttarajaukset. Tietokantatäydennys 2016 Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit -tietojärjestelmä) 1.1.2013. Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi, MHGIS ja YSAGIS -tietokannat., luontotyyppiaineisto 15.11.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI002.00
FI1498.00
FI160.00

5.3 Site designation (optional)

Harjualueet kuuluvat valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan. Vahvistetussa Länsi-Uudenmaan seutukaavassa Ojamonkankaan alue on merkitty lähivirkistysalueeksi (VL) ja Lohjanharjun alue suojelualueeksi (S). S-merkinnällä osoitetut alueet on tarkoitettu suojeltavaksi maa-aineslain nojalla. Ojamonkangas kuuluu osittain Gunnarlan rakennuskaava-alueeseen. Ojamonkankaan osa-alueen toteutuskeinona on rakennuslaki/maa-aineslaki. Alueilla, joilla on voimassa rakennuskaava, noudatetaan kaavamääräyksiä. Muualla suojelu toteutuu maa-aineslailla. Lohjanharjun osa-alueella on voimassa vahvistettu Lohjanharjun osa-yleiskaava, jonka kaavamääräykset sisältävät rakennuslain 124 a §:n mukaisen toimenpidekiellon. Tämän osa-alueen totetuskeinona on rakennuslaki, eli vahvistetun osa-yleiskaavan määräykset. Sorronsuo kuuluu valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan. Se toteutetaan perustamalla alueelle luonnonsuojelulain mukainen suojelualue.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Uudenmaan ELY-keskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY