Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0100032

1.3 Site name

Lintukiimanvuori

1.4 First Compilation date

1997-01

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.899700
Latitude:60.434400

2.2 Area [ha]

42.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
8220  info      29.8  0.00 
9010  info      0.00 
9050  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1910Pteromys volans     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Collema subnigrescens                   
Jasione montana                   
Lobaria scrobiculata                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1717.00
N1912.00
N2271.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Lintukiimanvuori on kaksiosainen Natura 2000 -alue Nummi-Pusulan keskiosassa. Alue koostuu laajan kallioalueen reunasta, joka kohoaa Varttilan kylän pelloilta 150 metrin korkeuteen. Suhteellinen korkeus on 90 metriä. Natura-alue koostuu kahdesta peräkkäisestä lounas-koillissuuntaisesta jyrkästä kallioselänteestä. Pääkivilajina on kiillegneissi, jota leikkaavat kapeat pegmatiittijuonet. Alueelta on myös kalkkikivihavaintoja. Kaakkoon viettävällä jyrkällä rinteellä on edustavia kallioketoja vaateliaine kasvilajeineen. Alueelta on tavattu uhanalaista jäkälälajistoa, ja kalliokedot ovat tärkeitä myös hyönteislajistolle. Rinteillä on myös kuivaa lehtoa. Alue on maisemallisesti hyvin merkittävä, sillä kallion suhteellinen korkeus on uusmaalaisittain poikkeuksellisen suuri. Kallio on hyvä näköalapaikka.

4.2 Quality and importance

Alueella esiintyy hyvin edustavana luontodirektiivin luontotyyppi kasvipeitteiset silikaattikalliot. Kalliot ovat keskiravinteisia eli mesotrofisia, ja niillä esiintyy erityisesti kallioketoja. Kalliokedoilla kasvavaa vaateliasta ja varsin harvinaista kasvilajistoa edustavat mm. vuorimunkki, kalliotuhkapensas ja maarianverijuuri. Monilajisilla kedoilla kasvavat lisäksi mm. mäkilemmikki, mäkivirvilä, tumma- ja liuskaraunioinen, mäkiarho, isomaksaruoho, mäkitervakko, kalliokohokki, kalliohatikka, kissankäpälä, keto-orvokki, häränsilmä, mäkikuisma ja haisukurjenpolvi. Kalliokedot ovat laajuudessaan edustavia ja tärkeitä hyönteislajistolle. Alueella elää mm. uhanalainen perhoslaji. Pohjoisemmalta osa-alueelta on tavattu uhanalainen kalliokeuhkojäkälä (Lobaria scrobiculata). Alueelta on löydetty myös uhanalainen haavanhyytelöjäkälä (Collema subnigrescens). Rinteillä on kuivahkoja lehtoja, joissa kasvavia vaateliaita lajeja ovat mm. lehto-orvokki, mustakonnanmarja, metsävirna, pähkinäpensas, jänönsalaatti, lehtopähkämö, vaahtera ja lehtokuusama. Erityisesti kallioketojen lajistolle on tärkeää valoisuus ja umpeenkasvun estäminen. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1. ja 3.2. mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamall.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HB02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Kontula, Tytti & Pykälä, Juha: Natura-kommentit kalliokohteista Uudellamaalla. (julkaisematon selvitys, kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle 5.12.1996.) Punkari, Mikko; Raunio, Anne; Viita, Helene & Yrjölä, Martti 1994: Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Uudenmaan läänissä. (julkaistu artikkeli. Tutkimusraportti. Vesi- ja ympäristöhallitus, luonnonsuojelututkimusyksikkö, Helsinki.) Pykälä, Juha 1992: Länsi-Uudenmaan seutukaava-alueen kasvistoltaan arvokkaat kalliot I. Länsi-Uudenmaan seutukaavaliiton julkaisu, Lohja. (julkaistu artikkeli) Pykälä, Juha. 1987. Länsi-Uudenmaan seutukaavaliiton arvokkaat kasvillisuuskohteet ja uhanalaiset kasvit. Länsi-Uudenmaan seutukaavaliiton julkaisu. (julkaistu artikkeli) Tietokantatäydennys 2016 Uudenmaan ELY-keskus. Liito-oravahavainnot 2014. Suomen ympäristökeskus 2013. Hertta (Eliölajit -tietojärjestelmä) 1.11.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Eteläisempi osa alueesta on Länsi-Uudenmaan vahvistetun seutukaavan suojelualuetta. Se on luokiteltu ympäristöministeriön teettämässä luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaiden kallioalueiden inventoinnissa valtakunnallisesti arvokkaaksi. Natura-alueen suojelutavoitteet toteutetaan maa-aineslain nojalla. Säätely koskee maa-ainesten ottoa.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY