Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0100034

1.3 Site name

Karstunlahden metsä ja kalliot

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Rannikon luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.936400
Latitude:60.286900

2.2 Area [ha]

34.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
8220  info      17.7  0.00 
9010  info      12  0.00 
9050  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Conocephalum salebrosum    localities           
Jasione montana    localities           
Porella cordaeana    localities           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1715.00
N2285.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Natura 2000 -alueeseen kuuluvat Karstunlahden rannalla sijaitseva vanha metsä sekä Pamminmäen ja Tennoonmäen kallioalueet. Kohteella on varttuneita kuusivaltaisia metsiä ja kiillegneissikallioita. Kallioiden kasvillisuus on edustavaa, alueella on mm. uhanalaista sammallajistoa. Karstunlahden vanha metsä Karstunlahden metsä on edustavaa kuusivaltaista vanhaa metsää, jossa sekapuuna on mäntyä ja haapaa. Kallionalusmetsät ovat tuoretta kangasta ja lehtoa. Lahopuustoa on runsaasti. Pamminmäki Pamminmäki on lounaaseen avautuva korkea kallio. Lakiosat ovat karua jäkäläkalliota, seinämillä on paikoin mesotrofista sammalkasvillisuutta. Tennoonmäki Tennoonmäen lounaisosassa on hyvin kehittynyttä kallioniittykasvillisuutta. Jylhän länsirinteen tyvellä on ilmeisesti valuvesien aiheuttamaa kalkkivaikutusta, joka näkyy vaateliaan sammallajiston esiintymisenä.

4.2 Quality and importance

Karstunlahden vanha metsä Karstunlahden metsä on edustavaa kuusivaltaista vanhaa metsää, jossa sekapuuna on mäntyä ja haapaa. Kallionalusmetsät ovat tuoretta kangasta ja lehtoa. Lahopuustoa on runsaasti, erityisesti kuusia kuolleessa pystypuustossa ja maapuustossa. Myös keloja on jonkin verran. Pamminmäki Pamminmäki on lounaaseen avautuva korkea kallio. Lakiosat ovat karua jäkäläkalliota, seinämillä on paikoin mesotrofista sammalkasvillisuutta. Kallion lajistoon kuuluvat mm. tummaraunioinen, liuskaraunioinen, kalliohatikka ja kalliokohokki sekä uhanalainen kalliopunossammal (Porella cordaeana. Tennoonmäki Tennoonmäen lounaisosassa on hyvin kehittynyttä kallioniittykasvillisuutta. Jylhän länsirinteen tyvellä on ilmeisesti valuvesien aiheuttamaa kalkkivaikutusta, joka näkyy vaateliaan sammallajiston esiintymisenä. Tennoonmäella kasvavat mm. vuorimunkki, tummaraunioinen, kalliohatikka, haisukurjenpolvi ja kalliokohokki. Sammallajistossa on useita harvinaisia ja uhanalaisia. Karstunlahden vanha metsä on hyvin pienialainen ja asutuksen ympäröimä. Alueen suojelutavoite: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojeluperusteena on vähintäänkin alueen merkittävyyden säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: * alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mi
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Punkari, Raunio, Viita & Yrjölä: Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Uudenmaan läänissä. Helsinki 1994. VYH luonnonsuojelututkimusyksikkö. Tutkimusraportti + liitteet. Pykälä J.: Länsi-Uudenmaan seutukaava-alueen kasvistoltaan arvokkaat kalliot I. Lohja 1992. Länsi-Uudenmaan seutukaavaliitto. Selvitys 84 s. + 2 liitettä. Pykälä J.: Länsi-Uudenmaan seutukaava-alueen kasvistoltaan arvokkaat kalliot II. Lohja 1992. Länsi-Uudenmaan seutukaavaliitto. Selvitys 184 s. + 4 liitettä. Valtioneuvoston periaatepäätös 27.6.1996: Vanhojen metsien suojeluohjelman kohteet. raportit: - Vanhojen metsien suojelu valtion mailla Etelä-Suomessa. 1992. Vanhojen metsien suojelutyöryhmän osamietintö. YM/Ympäristönsuojeluosasto. Työryhmän mietintö 1992:70. 59 s. + 169 karttasivua. (asiasanat: vanhat metsät, metsien suojelu, uhanalaiset lajit, valtion metsät). - Vanhojen metsien suojeluohjelman täydennys Etelä-Suomessa. 1994. Vanhojen metsien suojelutyöryhmän osamietintö II. YM/ALO. Työryhmän raportti 2. 51 s. + 334 s. liite, jossa kohdekuvaukset ja karttarajaukset. (asiasanat: vanhat metsät, metsien suojelu, uhanalaiset lajit, vanhojen metsien suojelu yksityismailla). Tietokantatäydennys 2016: - Interpretation Manual of European Union Habitats, EUR 27 July 2007, European Commission. - Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. - Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013 (lajit) ja 4/2013 (luontotyypit)

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Karstunlahden metsä kuuluu valtioneuvoston vahvistamaan vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Tennoonmäki on kalliotutkimuksessa inventoitu arvokas kallioalue. Natura-alueeseen kuuluva osa on Lohjan valtuuston hyväksymässä yleiskaavassa varattu suojelualueeksi. Vanhojen metsien suojeluohjelmaan kuuluvan alueen, pinta-alaltaan 9 hehtaaria, toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki. Myös Tennoonmäen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulailla. Pamminmäen suojelu toteutetaan maa-aineslain keinoin säätelemällä kiviaineksen ottoa. Alueelle on perustettu asetuksella seitsemän luonnonsuojelualuetta.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus, Etelä-Suomen Luontopalvelut
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY