Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0100039

1.3 Site name

Konianvuori

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.404700
Latitude:60.467800

2.2 Area [ha]

123.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7160  info      0.002  0.00 
8220  info      18  0.00 
9010  info      37  0.00 
9050  info      0.00 
91D0  info      1.5  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I6169Euphydryas maturna         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Lobaria pulmonaria                   
Neckera pennata                   
Nephroma laevigatum                   
Nephroma resupinatum                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N072.00
N163.00
N1782.00
N2213.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Vihdin pohjoisosassa Moksjärven lounaisrannalla sijaitseva kallio- ja metsäalue. Konianvuori kohoaa jyrkkärinteisenä 58 metriä järven pinnan yläpuolelle. Etenkin vuoren koillissivulla on korkea jyrkänne, jossa on suuri hiidenkirnumainen muodostuma. Muodostuma on geologinen erikoisuus. Seinämässä on myös luolamaisia halkeamia. Kallion kivilajina on kiillegneissi. Kallion laella on mäntyvaltaista vanhaa metsää ja juurilla kuusivaltaista vanhaa metsää, jonka aluskasvillisuus on osin lehtoa. Vanhemmissa meytisssä on runsaasti lahopuuta ja lahopuusta riippuvaisia lajeja. Alueella on myös nuoria metsiä joissa puusto on kehittymässä sekametsäksi jossa on melko runsaasti haapaa, raitaa ja myös vähän lehmuksia. Hiidenkirnulle johtaa kuluneita polkuja, joten se on suosittu käyntikohde. Kallion laelta avautuu kaunis näköala Moksjärvelle. Kalliokasvillisuus on paikoin kulunutta, mutta kasvilajistoltaan edustavaa. Alueen eteläpää on samaa Konianvuoren kalliomuodostumaa. Kallioalueen länsirinne on kauttaaltaan jyrkänteinen.

4.2 Quality and importance

Alueen edustavimmat luontotyypit ovat boreaaliset luonnonmetsät, joita on sekä mänty- että kuusivaltaisia, ja kasvipeitteiset silikaattikalliot. Myös boreaalinen lehtokasvillisuus on paikoin edustavaa. Vanha metsä kuuluu valtionmaiden vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Konianvuoren pohjoispäässä kallion laella metsä on harvahkoa, mäntyvaltaista kalliometsää, jossa kuusta on sekapuuna melko runsaasti. Alarinteillä vanha metsä on kuusivaltaista ja aluskasvillisuudeltaan lehtoa. Lahopuuta on melko runsaasti. Jyrkänteen juurelta on puilta tavattu valtakunnallisesti uhanalaista lännenmunuaisjäkälää sekä mm. raidankeuhkojäkälää. Rajautuminen järveen lisää metsän monimuotoisuutta. Kalliokasvillisuus on karuille silikaattikallioille tyypillistä ja edustavaa. Kalliolla on niittylaikkuja, joiden valtalajit ovat kalliokohokki, kalliohatikka ja ahosuolaheinä. Poronjäkälikkö ja tierasammalikko on kallion pohjoispäässä polkujen kohdalta kulunutta. Alueella on merkitystä metsälinnustolle, mm. metso ja huuhkaja pesivät siellä. Kalliokasvillisuus paikoin varsin kulunutta, kuitenkin lajistoltaan edustavaa. Alueen suojelutavoite: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojeluperusteena on vähintäänkin alueen merkittävyyden säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: * alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys * luontotyypin ja lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.02o
MG01.04i
MG05.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private44
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Vanhojen metsien suojelu valtion mailla Etelä-Suomessa. 1994. Vanhojen metsien suojelutyöryhmän osamietintö II YM/ALO. Työryhmän raportti 2. 51 s. + 334 s. liite, jossa kohdekuvaukset ja karttarajaukset. Punkari M., Raunio A, Viita H, Yrjöla M. 1994. Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Uudenmaan läänissä 1994. Vesi- ja ympäristöhallitus. Luonnonsuojelututkimusyksikkö. Tutkimusraportti. Tietokantatäydennys 2016: - Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. - Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013 (lajit) ja 4/2013 (luontotyypit)

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI0066.00
FI1334.00

5.3 Site designation (optional)

Natura-alueen suojelutavoitteiden toteuttamiskeinot ovat erilaiset alueen pohjois- ja eteläosissa. Pohjoisosa kuuluu valtionmaiden vanhojen metsien suojeluohjelmaan, joten Natura-alueen toteutuskeino täällä on alueen rauhoittaminen luonnonsuojelulain nojalla. Alue on Metsähallituksen hallinnassa. Konianvuoren kalliomuodostuma on todettu valtakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi ympäristöministeriön teettämässä luonnon- ja maisemansuojelullisesti arvokkaiden kallioalueiden kartoituksessa. Alueen eteläosa on mukana Natura-alueessa tällä perusteella, ja toteutuskeinona täällä on maa-aineslaki, jolla säädellään maa-aineksen ottamistoimintaa.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus, Etelä-Suomen Luontopalvelut
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY