Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0100041

1.3 Site name

Vanjärvi, Märjäntienmäki ja Laukkamäki

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.233300
Latitude:60.445000

2.2 Area [ha]

180.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6430  info      0.00 
7140  info      62  0.00 
8220  info      22  0.00 
9020  info      0.4  0.00 
9050  info      0.00 
9180  info      0.00 
91D0  info      0.8  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Endocarpon adsurgens                   
Porella cordaeana                   
Riccia beyrichiana                   
Ulmus glabra                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0631.00
N0735.00
N103.00
N161.00
N1715.00
N193.00
N2212.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Vihdin luoteisosassa sijaitseva kolmiosainen Naura 2000 -alue, joka koostuu Vanjärven lintujärvestä sekä Märjäntienmäen ja Laukkamäen kallio- ja lehtoalueista. Vanjärvi on kumpuilevan peltomaiseman keskellä sijaitseva Vanjoen laajentuma. Märjäntienmäki puolestaan kohoaa jyrkkärinteisenä 65 metriä järvenpinnan yläpuolelle ja rajaa avointa maisemaa. Vanjoen laakson kulttuurimaisema on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi ympäristöministeriön maisema-aluetyöryhmän mietinnössä. Laukkamäki puolestaan sijaitsee edellisistä osa-alueista kaakkoon ja rajaa Kirkkojärven peltomaisemaa. Vanjärvi on hyvin rehevä järvi, jonka ympärillä on laajat vesikasvillisuus- ja niittyvyöhykkeet. Veden laatua heikentää lähinnä maatalouden hajakuormitus. Vanjoki ei enää virtaa järven läpi, vaan sivuaa järveä länsipuolella. Vanjärven tilaa on parannettu vuosina 2011-2013 toteutetulla kunnostushankkeella, jossa Vanjoen päävirtama ohjattiin pohjapadolla kulkemaan uudelleen Vanjärven kautta, järven pintaa nostettiin ja lisäksi järvelle ruopattiin lisää avovesialuetta. Märjäntienmäki on länsirinteeltään jyrkänteinen kallio, jonka jyrkänteen juurella on rehevä lehto. Kalliokasvillisuus on monilajista ja edustavaa. Alue on kalliokiipeilijöiden suosiossa. Kiipeily on uhka jyrkänteen arvokkaalle kasvillisuudelle. Kallion kivilajit ovat pääasiassa pyrokseenigneissi ja kiillegneissi. Laukkamäki on kivilajiltaan mikrokliinigraniittia ja pyrokseenigneissiä. Etenkin kallion lounaisjyrkänne aluslehtoineen on kasvillisuudeltaan hyvin arvokas.

4.2 Quality and importance

Alue muodostaa arvokkaan luontokokonaisuuden, jossa on useita edustavia ja lajistoltaan merkittäviä luontotyyppejä. Vanjärvi Vanjärvi on valtakunnallisesti, jopa kansainvälisesti arvokas lintujärvi, jonka lintulajimäärä suhteessa pinta-alaan on huomattavan korkea. Alueen linnustoon kuuluu parhaiden lintuvesiemme lajeja kuten pikku-uikku, mustakurkku-uikku, harmaasorsa, jouhisorsa, heinätavi, harmaahaikara ja luhtahuitti. Järvi on erittäin merkittävä myös lintujen kevätmuuton aikaisena levähdyspaikkana. Se sijaitsee Hankoniemeltä Pohjanpitäjänlahden kautta sisämaahan suuntautuvan vesi- ja kahlaajalintujen muuttoreitin varrella. Huhtikuun alussa järven rannat avautuvat jäästä yleensä muita järviä aiemmin. Parhaina päivinä järvellä voi lepäillä yli tuhat puolisukeltajasorsaa ja yli sata joutsenta sekä satoja kahlaajia, kuten liroja ja suokukkoja. Märjäntienmäki Märjäntienmäki on hyvin edustava keskiravinteinen silikaattikallio, jonka jyrkänteisellä länsirinteellä kasvaa vaateliaita sammal- ja putkilokasvilajeja, esim. uhanalainen luutasammal, useita kalkinsuosijasammalia kuten kielikellosammal sekä kallioketojen lajeja kuten kangasajuruoho. Kalliojyrkänteen ja paikallistien välissä on hyvin edustava lehto, josta osa voidaan luokitella raviini- ja rinnelehdoksi, koska pääpuulaji on metsälehmus. Raviini- ja rinnelehdot ovat Suomessa hyvn harvinaisia. Pensas- ja kenttäkerroksen lehtokasvillisuuteen kuuluvat kaikki edustavien kallionaluslehtojen lajit, joista tyypillisimpiä ovat lehto-orvokki, mustakonnanmarja, lehtokuusama ja imikkä. Jyrkänteen juurella on louhikkoa, jossa viihtyy mm. lehtopalsami. Lehdon puusto on pääasiassa melko iäkästä, ja lahoa lehtipuuta on varsin runsaasti. Laukkamäki Myös Laukkamäki on hyvin edustava keskiravinteinen silikaattikallio. Etenkin lounaisjyrkänteen kalliokedoilla kasvaa vaateliaita lajeja kuten ketokäenminttua, kangasajuruohoa ja sisämaassa harvinaista ruoholaukkaa. Kallion laella esiintyy harvinaisehkoa kalliotuhkapensasta. Lounaisjyrkänteen juurella on erittäin edustava lehto, joka voidaan luokitella Suomessa harvinaiseksi raviini- ja rinnelehdoksi. Puuston muodostavat pääasiassa lehtipuut kuten uhanalainen vuorijalava, saarni ja vaahtera. Puustossa on myös lahopuuta. Vaateliaista lehtolajeista esiintyy mm. pähkinäpensasta, jänönsalaattia ja lehto-orvokkia. Laukkamäen alueelta on tavattu myös valtakunnallisesti uhanalaisia sammallia, kuten turrisammal ja maksasammaliin kuuluva haprakarvesammal . Alueen jäkälä- ja sammallajisto on kokonaisuudessaan edustava sisältäen mm. seuraavat lajit: runkokarvesammal, kalliovelhonsammal, töppösammal, oravisammal, kivikutrisammal. Kiilto-omenasammal, sammaljäkälä, vainiokultajäkälä, kääpiötinajäkälä, suomulimijäkälä, jauherustojäkälä, rikkiruskeinen ja varjoneulajäkälä. Vanjärvi saattaa kesäisin olla varsin vähävetinen, minkä vuoksi sen umpeenkasvu on mahdollista. Se tulisi yksipuolistamaan alueen pesimälinnustoa. Märjäntienmäen jyrkkä länsirinne on suosittu kalliokiipeilykohde. Kiipeilytoiminta kuluttaa herkästi vaurioituvaa suojelullisesti arvokasta kasvillisuutta. Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä; -luontotyypin ja lajin elinympäristön laatua tai populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mo
Mo
Hi
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal2
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private98
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Länsi-Uudenmaan seutukaava-alueen kasvistoltaan arvokkaat kalliot II. 1992. Länsi-Uudenmaan seutukaavaliitto. Liite 1. Täydennyksiä tutkimuksen ensimmäisen osan kohteiden lajistoon. (julkaistu artikkeli, asiasanat: Länsi-Uusimaa, kalliot, kasvillisuus, kasvisto, uhanalaiset, luonnonsuojelu) Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma. 1982. Maa- ja metsätalousministeriön moniste. Degerstedt K., Virta Kalle ja Kari; Vanjärven linnustoselvitys 1995. Luoteis-Uudenmaan Lintutieteellinen yhdistys APLA ry. Tietokantatäydennys 2016: Vuorinen E. 2009: Vihdin Vanjärven hoito- ja käyttösuunnitelma. Uudenmaan ympäristökeskuksen raportteja 15/2009. Uudenmaan ympäristökeskus. Helsinki. 36 s.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0098.00
FI162.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Alueen eri osien suojelun toteutuksessa käytetään useita eri keinoja. Vanjärvi Vanjärvi rantasoistumineen ja -niittyineen kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Natura-alueen toteutuskeino täällä on vesilaki ja/tai luonnonsuojelulaki. Rantaniittyjen hoitoa voidaan edistää myös mahdollisesti maatalouden ympäristötuen avulla. Märjäntienmäki Märjäntienmäki on todettu ympäristöministeriön teettämässä luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaiden kallioalueiden inventoinnissa valtakunnallisesti arvokkaaksi. Natura-alueen toteutuskeino on täällä pääasiassa maa-aineslaki, jolla säädellään maa-aineksen ottoa. Arvokkain osa jyrkänteestä ja sen alapuolisesta rinnelehdosta (n. 6,5 ha) toteutetaan luonnonsuojelulain mukaisena luonnonsuojelualueena. Laukkamäki Laukkamäki on todettu on todettu ympäristöministeriön teettämässä luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaiden kallioalueiden inventoinnissa valtakunnallisesti arvokkaaksi. Natura-alueen toteutuskeino on täällä maa-aineslaki, jolla säädellään maa-aineksen ottoa. Laukkamäen lounaisosa (n. 3 ha) on jo suojeltu yksityismaan luonnonsuojelualueena. Natura-alueen perustaminen ei muuta luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräyksiä.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Uudenmaan ELY-keskus
Address:
Email:
Organisation:Vihdin kunta
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Vanjärvi on kesäaikaisen virtaaman vähäisyyden vuoksi kasvamassa umpeen. Linnustoarvojen säilyttäminen edellyttää todennäköisesti kunnostamistoimenpiteitä. Vanjärven tilaa on parannettu vuosina 2011-2013 toteutetulla kunnostushankkeella, jossa Vanjoen päävirtama ohjattiin pohjapadolla kulkemaan uudelleen Vanjärven kautta, järven pintaa nostettiin ja lisäksi järvelle ruopattiin lisää avovesialuetta.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY