Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

FI0100042

1.3 Site name

Nummi-Pusulan lintuvedet

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.120000
Latitude:60.311900

2.2 Area [ha]

423.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA298Acrocephalus arundinaceus     
BA054Anas acuta     
BA054Anas acuta    10   
BA056Anas clypeata    11  50   
BA056Anas clypeata    16  16   
BA055Anas querquedula    10   
BA055Anas querquedula     
BA039Anser fabalis    15  50   
BA258Anthus cervinus     
BA028Ardea cinerea    15   
BA059Aythya ferina    11  50   
BA059Aythya ferina    10  10   
BA061Aythya fuligula     
BA061Aythya fuligula    11  50   
BA021Botaurus stellaris     
BA081Circus aeruginosus    bfemales   
BA122Crex crex    cmales   
BA037Cygnus columbianus bewickii     
BA038Cygnus cygnus     
BA038Cygnus cygnus    20  250   
BA099Falco subbuteo     
BA123Gallinula chloropus     
BA127Grus grus     
BA338Lanius collurio     
BA177Larus minutus    11  50   
BA177Larus minutus     
BA179Larus ridibundus    345  345   
BA152Lymnocryptes minimus     
BA068Mergus albellus     
BA260Motacilla flava    11  11   
BA094Pandion haliaetus     
BA151Philomachus pugnax    20  150   
BA234Picus canus     
BA007Podiceps auritus     
BA006Podiceps grisegena     
BA006Podiceps grisegena    DD 
BA119Porzana porzana    cmales   
BA193Sterna hirundo     
BA161Tringa erythropus     
BA166Tringa glareola    50  300   
BA162Tringa totanus     
BA162Tringa totanus     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A052Anas crecca    40  40           
A257Anthus pratensis    21  21           
A371Carpodacus erythrinus    38  38           
Chlaenius nigricornis                   
Coenagrion puella                   
Elatine alsinastrum                   
A153Gallinago gallinago    27  27           
1035Leucorrhinia caudalis                   
1042Leucorrhinia pectoralis                   
6182Sympecma paedisca                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0695.00
N072.00
N163.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Natura-kohde koostuu viidestä erillisestä lintuvesialueesta Nummi-Pusulassa ja Lohjan kunnassa. Nummi-Pusulan alueelta kohteeseen sisältyvät Koisjärvi, Kyynäräjärvi ja Savijärvi. Järvet sijaitsevat Maikkalanselkään laskevan vesireitin varrella. Lohjan kunnasta Natura kohteeseen kuuluvat Kutsilanselkä ja Vasarlanlahti.

4.2 Quality and importance

Nartura 2000-kohde on monipuolinen usean lintuveden muodostama kokonaisuus. Lintuvedet on lintuvesien suojeluohjelmassa todettu kansainvälisesti ja valtakunnallisesti arvokkaiksi. Kasvisto on edustavaa, lintuvesille tyypillistä. Sekä vesilintu- että kahlaajalajisto ovat Uudenmaan monipuolisimpia. Alueella esiintyy runsaasti lintudirektiivin liitteen I lajeja. Koisjärvi Koisjärvi on rehevä, lähes umpeenkasvanut järvi, joka on lähes kokonaan viljelysten ympäröimä. Lounaispään rannoilla on niittyjä, joita karja laiduntaa. Keväisin järven vesi on korkeammalla ja järvi on suosittu vesilintujen levähdyspaikkana. Järven pesimälinnustoon kuuluu monia vaateliaita vesilintuja. Kyynäräjärvi Kyynäräjärvi on lähes kokonaan metsän ympäröimä. Avovettä on kesäisin vähän. Järven suurin arvo on vaateliaassa pesimälajistossa, johon kuuluvat mm. laulujoutsen, kaulushaikara ja kurki. Savijärvi Savijärvi on rehevä umpeenkasvava järvi, jossa on kesälläkin avovettä noin kymmenisen hehtaaria. Savijärvellä on erityisen suuri merkitys vaativien lajien pesimäpaikkana, erityisesti rantakanojen osuus on huomattava. Myös naurulokki ja pikkulokki pesivät alueella. Vasarlanlahti Vasarlanlahti on Hiidenveden pitkän ja kapean lahden perukka. Alueella pesii runsaasti vesilintuja ja lokkeja. Lahdella pesivät mm. laulujoutsen, kaulushaikara, ruskosuohaukka, punasotka, heinätavi ja luhtahuitti. Kutsilanselkä Kutsilanselkä on Väänteenjoen laajentuma. Alueella pesii runsaasti veslilintuja mm. seudun suurin nokikanayhdyskunta. Pesimälinnustoon kuuluvat myös kyhmyjoutsen, laulujoutsen, heinätavi, punasotka, ruskosuohaukka kurki ja kalatiira. Alueen muuton- ja sulkasadon aikainen merkitys linnustolle on huomattava. Ranta-alueiden rakentamisesta saattaa aiheutua lisää käyttöpaineita, mm. ruoppaustarpeita, linnustollisesti tärkeille vesialueille. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.2 mainitut lajit (lukuun ottamatta populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvatalueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä, - lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mi
Mi
Li
Hi
Hi
Mi
Mi
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Hb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Pykälä, J. 1987. Länsi-Uudenmaan seutukaavaliiton arvokkaat kasvillisuuskohteet ja uhanalaiset kasvit. Länsi-Uudenmaan seutukaavaliitto. Kohde 19/ sivut 24-25. (julkaistu artikkeli, asiasanat: Länsi-Uusimaa, uhanalaiset kasvit, arvokkaat kasvillisuuskohteet, luonnonsuojelu) Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma. 1982. Maa- ja metsätalousministeriön moiniste. Linnustoselvitys 1984-86 Kois-, Savi- ja Kyynäränjärviltä. Länsi-Uudenmaan seutukaavaliitto. Tietokantatäydennys 2016 Södersved, J. 2008: Nummi-Pusulan lintuvesien pesimälinnuston selvitys 2007. Uudenmaan ympäristökeskuksen raportteja 22/2008. 26 s. Lammi, E. 2010: Nummi-Pusulan lintuvesien hoito- ja käyttösuunnitelma 2010. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy. Julkaisematon raportti. 86 s. Mäkinen, J. 2009: Nummi-Pusulan lintuvesien sudenkorentoselvitys 2009. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy. Julkaisematon raportti. 8 s. + liitteet. Koskinen, J. 2008: Lohjan Vaanilanlahden sudenkorentoselvitykset 2008. Julkaisematon tutkimusraportti, Uudenmaan ympäristökeskus. Birdlife Suomi 2014: Kerääntyvien lintulajien esiintyminen tietyillä linnustonsuojelualueilla Tiira-lintutietopalvelun havaintojen perusteella. Raportti. ELY-keskuksen muistio 30.5.2014

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0081.00
FI1619.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Kaikki lintuvedet kuuluvat valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Länsi-Uudenmaan vahvistetussa seutukaavassa alueet on varattu suojelualueiksi (SL). Savijärvi on rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi, ls-alueen pinta-ala on 81 hehtaaria. Koisjärven ja Kyynäräjärven suojelu toteutetaan perustamalla alueelle luonnonsuojelulain mukainen suojelualue. Vasarlanlahden ja Kutsilanselän toteutuskeinona on vesilaki/luonnonsuojelulaki. Ainakin ranta- ja ruovikkoalueilla käytetään luonnonsuojelulakia. Avovesialueita säännellään vesilailla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Uudenmaan ELY-keskus
Address:
Email:
Organisation:Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Nummi-Pusulan lintuvesien hoito- ja käyttösuunnitelma 2010.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY