Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0100045

1.3 Site name

Keravanjokikanjonin lehto

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Rannikon luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.034700
Latitude:60.566400

2.2 Area [ha]

54.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3260  info      0.1  0.00 
6430  info      0.4  0.00 
9010  info      3.8  0.00 
9050  info      27  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1910Pteromys volans     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Lobaria pulmonaria                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N067.00
N070.00
N108.00
N1630.00
N1755.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Tuusulan pohjoispäässä sijaitseva 2,5 kilometriä pitkä Keravanjoen laakso, jonka kasvillisuus on pääasiassa lehtoa ja kosteita rantaniittyjä. Alue on edustava kasvillisuudeltaan, linnustoltaan, geomorfologialtaan, maisemaltaan sekä virkistyskäytön kannalta. Keravanjoki virtaa tällä kohtaa luonnontilaisessa uomassa, joka on hyvin meanderoiva. Alue on edustava näyte luontaisesta jokidynamiikasta ja sen vaikutuksesta kasvillisuuden sukkessiokehitykseen. Vesi kuluttaa joen toista rantaa ja uoma siirtyy vähitellen. Kun joen mutka kehittyy liian jyrkäksi, joki puhkaisee uuden uoman ja vanha mutka muuttuu seisovavetiseksi juoluaksi. Juolua soistuu, ja vähitellen siihen syntyy rantaniittyä, lopulta rantalehtoa. Keravanjokikanjonista löytyy edustava vaihettumissarja juoluoista lehtoihin. Rinteillä on monin paikoin pieniä puroja, ja kasvillisuudessa on havaittavissa myös pohjaveden tihkuvaikutusta. Laakson maaperä on alueen pohjoisosassa hiekkaa ja eteläosassa hiesua ja savea. Pohjoisosa kuuluu Rajakallion harjujaksoon, ja täällä rinteet ovat paikoin korkeat ja hyvin jyrkät. Hiekkaiset törmät sortuvat ajoittain jokeen. Harjusta on otettu soraa Natura-alueen ulkopuolelta. Eteläpäässä rinteet ovat loivemmat ja rantatasanteita esiintyy. Alueen kasvillisuus on varsin luonnontilaista. Jokirannoilla on monin paikoin kosteita suurruohoniittyjä, jotka vaihettuvat lehdoiksi ja ylärinteiden lehtomaisiksi kangasmetsiksi. Itärannan luonnonsuojelualueella on lehtoa, jossa on myös vanhan metsän piirteitä. Alueen pohjoisosassa on muutama avohakkuuala. Keravanjoki on tällä kohtaa tärkeä virkistyskalastuskohde. Alueella on perhokalastusalue. Suosituin kalastuspaikka on pohjoisosan Santokoski, jonka rantojen kasvillisuus on paikoin kulunut. Joessa on luontainen purotaimenkanta, joka lisääntyy lähinnä sivu-uomissa. Jokeen on istutettu runsaasti vieraita kalakantoja. Keravanjoen vesi on tällä kohtaa varsin kirkasta. Yläpuolelta Hyvinkään puolelta tosin tulee Kaukaksen tehtaan pistekuormitusta, joka heikentää veden laatua. Santokoski on edustava koskiosuus, ja sen lähistöllä joen pohjamateriaali on hiekkaa ja soraa. Matalavetisessä joessa on useita edustavia somerikkosärkkiä. Jokiuoman leveys on enimmäkseen 5-7 metriä. Jokea käytetään myös melontaan.

4.2 Quality and importance

Alueella esiintyy useita luontodirektiivin luontotyyppejä ja lintudirektiivin lajeja. Keravanjoki on tällä kohtaa uomaltaan harvinaisen luonnontilainen uusmaalaiseksi joeksi. Luonnontilaa on muuttanut lähinnä vain melontaa haittaavan rantapuuston vähentäminen. Alue on arvokas ennen kaikkea joen sekä rantaniittyjen ja -metsien muodostamana toiminnallisena kokonaisuutena. Alueella on sekä kosteaa että tuoretta lehtoa. Kosteaa on jokivarren rantatasanteilla ja meandereissa sekä rinteen tihkupinnoilla. Tuoretta lehtoa on ylempänä rinteillä. Rannassa puuston muodostavat lähinnä harmaaleppä, haapa ja koivu, rinteet puolestaan ovat kuusivaltaisia. Vaateliaita lehtolajeja edustavat mm. mukulaleinikki, imikkä, näsiä, lehtokuusama, lehto-orvokki, lehtotähtimö, pystykiurunkannus, velholehti, sormisara, koiranvehnä, mäkilehtoluste ja kotkansiipi. Pensaskerros on hyvin kehittynyt lehtopensaineen. Pohjaveden tihkuvaikutusta ilmentävät paikoittain rinteessä esiintyvät suokeltto, lehtotähtimö ja kevätlinnunsilmä. Metsässä on monin paikoin vanhan metsän piirteitä: lahoa lehtipuuta on melko runsaasti. Luonnonsuojelualueelta löytyi kaatuneesta raidasta Uudellamaalla harvinainen raidankeuhkojäkälä (Lobaria pulmonaria). Jokidynamiikan ja tulvien vuoksi luontaisesti syntyneet kosteat rantaniityt ovat edustavia. Peittävimpiä kasvilajeja ovat mesiangervo, lehtotähtimö, metsäkurjenpolvi ja valkovuokko. Myös mukulaleinikki, keltaängelmä, karhunputki, koiranputki, rönsyleinikki, ojakellukka, ahomatara, lehtovirmajuuri, nokkonen ja puna-ailakki ovat runsaita. Linnusto on runsas, ja lajistossa on varttuneiden metsien lajeja kuten pöllöjä ja tikkoja sekä harvinaiset pikkusieppo ja idänuunilintu. Kaatunutta ja kaatuvaa rantapuustoa on poistettu melontareitin vuoksi. Rantojen kasvillisuus varsin kulunutta johtuen runsaasta virkistyskäytöstä. Alueen suojelutavoite: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojeluperusteena on vähintäänkin alueen merkittävyyden säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: * alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mi
Mb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal74
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private26
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Luhani Laamanen: Luontosuhteiltaan arvokkaat alueet Tuusulassa. Tuusulan kunta 1988. Tietokantapäivitys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1/2013 (Lajien tausta-aineisto irroitettu 1.1.2013).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0092.00
FI168.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Alue on kokonaisuudessaan vahvistetun seutukaavan suojelualuetta. Alueella on neljä erillistä yksityismaan luonnonsuojelualuetta. Natura-alueen toteutuskeino maa-alueilla on luonnonsuojelulain mukaisen suojelualueen perustaminen. Keravanjoen vesialueella toteutuskeino on vesilaki, joka säätelee sellaisia hankkeita, jotka vaativat vesioikeuden luvan. Tavoitteena vesialueella on säilyttää uoman luonnontila ja luontainen hydrologia.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Alueelle olisi hyvä laatia hoito- ja käyttösuunnitelma.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY