Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0100055

1.3 Site name

Långån kosteikko

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Rannikon luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.785800
Latitude:60.065800

2.2 Area [ha]

46.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      1.9  0.00 
7140  info      11  0.00 
7160  info      0.01  0.00 
9080  info      0.00 
91D0  info      0.00 
91E0  info      0.5  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A307Sylvia nisoria             
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N062.00
N0761.00
N1622.00
N1715.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Långån kosteikko on joen tulva-alueen soita ja luhtaista ranta-aluetta Karjaan eteläosassa. Alue on erilaisten suotyyppien mosaiikkia. Rajauksen ulkoreunojen karut lyhytkorsi- ja rimpinevat vaihettuvat joenrannoille tultaessa vähitellen pajuviitaluhdaksi ja luhtakorviksi. Erityisesti keskeiset luhtanevat ovat hyvin monilajisia. Långån jokeen laskee vesiä ojasta, joka tulee läheisen sairaalan jätevedenpuhdistamosta. Vedenlaatumittausten mukaan jätevedenpuhdistamon aiheuttamaa ravinnekuormitusta ei kuitenkaan alempana joessa (esim. juuri natura-alueella) pysty erottamaan ympäröiviltä maa-alueilta tulevista ravinnepäästöistä.

4.2 Quality and importance

Långån kosteikkoalueella on joitakin Uudenmaan natura-alueilla harvinaisia luontotyyppejä, vaikkakaan ne eivät ole huomattavan edustavina. Tällaisia ovat mm. alueen metsäluhdat, joiden valtapuuna ovat erilaiset pajut (mm. halavaa) ja koivu. Joenvarsi on huomattavan luonnontilainen, ojituksia kosteikkoalueella ei juuri ole. Alueeseen kuuuluvan rehevän pikkulammen Lillsjön kasvillisuus on ilmeisesti luonnostaan hyvin monipuolinen. Alueella pesiikin muutamia harvinaisia luhta-alueiden lintuja. Långån jokeen laskee vesiä ojasta, joka tulee läheisen sairaalan jätevedenpuhdistamosta. Vedenlaatumittausten mukaan jätevedenpuhdistamon aiheuttamaa ravinnekuormitusta ei kuitenkaan alempana joessa (esim. juuri natura-alueella) pysty erottamaan ympäröiviltä maa-alueilta tulevista ravinnepäästöistä. Alueen suojelutavoite: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojeluperusteena on vähintäänkin alueen merkittävyyden säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: * alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys * luontotyypin, lajin elinympäristön laatua tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein * luontotyypin ja lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mb
Mi
Hi
Mo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal58
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private42
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Bondestam, K. & Bonn, T. 1993: Regionplanens skyddsområdesreserveringar i Pojo, Karis och Ingå. - Västra Nylands Regionplansförbund. Karjaa. 29 s. + 4 karttaliitettä. (Julkaistu artikkeli, avainsanat: seutukaavan suojelualuevaraukset, luontoarvot, Inkoo, Pohja, Karjaa) Kurtto, A. 1982: Luonnoninventointi 1982. Suojelukohdeselvitys. - Karjaan kaupunki. Ympäristönsuojelulautakunta. 65 s. () (Julkaistu selvitys, avainsanat Karjaa, suojelunarvoiset luontokohteet, kasvillisuus) Rusanen, P. 1990: Bruksträsketin - Marsjönin alueen linnustoselvitys 1990. - Inkoon kunta ja Karjaan kaupunki. 16 s. (Julkaisematon selvitys, avainsanat: linnusto, Bruksträsket, Marsjön) Vuorinen, E. 1996. Långån, Karjaa. Luontoselvitysten kooste. (Julkaisematon selvitys, Uudenmaan ympäristökeskus, avainsanat: luontotyypit, kasvisto, linnusto, perhoset). Tietokantapäivitys 2016: - Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. - Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013 (lajit) ja 4/2013 (luontotyypit)

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Alue ei kuuluu valtakunnallisiin suojeluohjelmiin. Suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain mukaisena suojelualueena.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus, Etelä-Suomen Luontopalvelut
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY