Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI0100058

1.3 Site name

Kotojärvi-Isosuo

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Rannikon luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.249400
Latitude:60.668600

2.2 Area [ha]

365.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7110  info      125  0.00 
7140  info      78  0.00 
7160  info      0.02  0.00 
9050  info      0.7  0.00 
9080  info      83  0.00 
91D0  info      58  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA223Aegolius funereus     
BA055Anas querquedula     
BA104Bonasa bonasia           
BA021Botaurus stellaris     
BA081Circus aeruginosus     
BA122Crex crex     
BA038Cygnus cygnus     
BA236Dryocopus martius           
BA099Falco subbuteo     
BA127Grus grus    10  50   
BA127Grus grus     
BA338Lanius collurio           
BA177Larus minutus     
BA152Lymnocryptes minimus     
BA260Motacilla flava     
BA234Picus canus     
BA007Podiceps auritus     
BA119Porzana porzana     
M1910Pteromys volans         
BA193Sterna hirundo           
BA220Strix uralensis           
BA107Tetrao tetrix    10  20   
BA166Tringa glareola     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Agrilus ater                   
Aspitates gilvaria                   
Macaria artesiaria                   
Pelecotoma fennica                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N062.00
N0790.00
N163.00
N172.00
N193.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Kotojärvi-Isosuon Natura-alue sijaitsee Mäntsälän länsiosassa. Se on topografialtaan tasainen, lasketusta järvestä ja keidassuosta koostuva alue. Maaperä on pääosin savea, turvetta ja moreenia. Kotojärven kasvillisuus on syntynyt järven laskun tuloksena. Avovesialue on tätä nykyä pieni ja pirstoutunut neljäksi lampareeksi, joita reunustaa laaja järviruokovyöhyke. Kotojärvellä on useita lähteitä, koska pohjavettä virtaa järven pohjoispuolen harjulta. Kotojärven kaakkoisreunalla sijaitseva pieni metsäsaareke, Koljansaari, on puuston luonnontilaisuuden vuoksi hyönteis- ja lintulajistoltaan mielenkiintoinen. Isosuo on suoyhdistymänä melko hyvin kehittynyt, kohtalaisen luonnontilainen kasvillisuudeltaan monipuolinen keidassuo. Suolla on vanhoja päältä umpeutuneita ojia, joita on tukittu ja padottu kaivinkoneella. Suon yli kulkee sähkölinja.

4.2 Quality and importance

Natura-alue on valtakunnallisesti merkittävä suoalue ja lintuvesi. Se on edustava sekä luontotyypeiltään että lintudirektiivin lajistoltaan. Kotojärvellä on huomattava merkitys muutonaikaiselle linnustolle, ja se on Etelä-Suomen oloissa poikkeuksellisen suuri luhtasuo. Alueella elää myös harvinaista hyönteislajistoa. Alueen suojelutavoite: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojeluperusteena on vähintäänkin alueen merkittävyyden säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys; - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä; - luontotyypin ja lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lo
Lo
Mo
Lo
Lo
Lo
Mi
Mi
Hi
Mi
Mb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lo

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal87
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private13
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Heikkinen, N. 1995: Mäntsälä-Pornainen seutukaava-alueen suojelualueiden inventointi kesäkuussa 1995. Luonnos. - Uudenmaan Liitto. 8 s. + 13 karttaliitettä. (Julkaisematon selvitys, avainsanat: Mäntsälä, Pornainen, arvokkaat luontokohteet, seutukaava) Helsingin ympäristöpiiri 1992: Kotojärven lintuvesikunnostus. - TNo 0192A774/24 (281 Hev 1:1) Lehmusvuori, M. 1986: Mäntsälän Kotojärven kasvillisuuskartoitus. - Helsingin vesi- ja ympäristöpiiri. TNo 281 Hev 1:1. Metsähallitus: linjalaskenta-aineisto, julkaisematon Rutanen, I. 1994: Etelä-Suomen vanhojen metsien kovakuoriaiset I. - Vesi- ja ympäristöhallinnonjulkaisusarja A 175. Helsinki. 83 s. (Julkaistu artikkeli, avainsanat: Etelä-Suomi, kovakuoriaiset, vanhat metsät) Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma. 1981. Maa- ja metsätalousministeriön lintuvesityöryhmä. Komiteamietintö 1981:32. Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma (sisältää kohdeluettelon ja rajaukset). 1982. Maa- ja metsätalousministeriön moniste. Tietokantapäivitys 2016: Kolehmainen, K. 2004: Mäntsälän Isosuon ennallistamissuunnitelma. Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013. Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1/2013 (Lajien tausta-aineisto irroitettu 1.1.2013). BirdLifen Tiira-tietokantahavainnot BirdLIfen tietokantahavainnot Metsähallituksen muistio 28.10.2014 Birdlife Suomi 2014: Kerääntyvien lintulajien esiintyminen tietyillä linnustonsuojelualueilla Tiira-lintutietopalvelun havaintojen perusteella. Raportti.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Isosuo on mukana valtakunnallisessa soidensuojeluohjelmassa. Kotojärvi taas on valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman kohde. Natura-alue on paikoin reunoiltaan hieman laajempi kuin suojeluohjelma-alueet, ja myös suota ja järveä yhdistävä Isosuon koillispää on otettu mukaan Natura-alueeseen ekologisen kokonaisuuden muodostamiseksi. Alue rauhoitetaan luonnonsuojelulain mukaisena suojelualueena.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Kolehmainen, K. 2004: Mäntsälän Isosuon ennallistamissuunnitelma. Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY