Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0100063

1.3 Site name

Kallahden harju-, niitty- ja vesialueet

1.4 First Compilation date

1996-08

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.148600
Latitude:60.185000

2.2 Area [ha]

251.0000

2.3 Marine area [%]

95.6000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1110  info      90  0.00 
1150  info      0.00 
1210  info      0.05  0.00 
1630  info      2.2  0.00 
1640  info      0.36  0.00 
9060  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A169Arenaria interpres             
A061Aythya fuligula    400  400           
A062Aythya marila             
A149Calidris alpina alpina    11  50           
A048Tadorna tadorna             
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0196.00
N040.00
N092.00
N172.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Helsingin itäosassa sijaitseva mereen pistävä harjuniemi, joka jatkuu hiekkasärkkinä ja hiekkapohjana merenpinnan alla. Suurin osa Natura 2000 -alueesta on vesialuetta. Maa-alueista vain jo perustetut luonnonsuojelualueet kuuluvat rajaukseen. Natura 2000 -alueeseen kuuluu kaksi pientä luonnonsuojelualuetta (Kallahdenharju alueen pohjoispäässä ja Kallahdenniemen rantaniitty alueen keskiosassa) sekä Kallahdenniemeä ympäröivät vesialueet Kutusärkän saaren eteläpuolelle saakka. Kallahdenniemen rantaniitty on hyvin alava (10-50 cm keskiveden pinnasta), ja se on syntynyt maankohoamisen seurauksena 100-200 vuotta sitten. Harju ja niitty ovat arvokkaita myös maisemallisesti. Lähistöllä on runsaasti asutusta, ja alueita käytetään virkistykseen. Niityllä on merkitty luontopolku. Molemmille luonnonsuojelualueille on vahvistettu hoito- ja käyttösuunnitelma. Vesialueen hiekkaiset ja kivikkoiset matalikot ovat tärkeitä linnuston pesimä- ja levähdysalueita.

4.2 Quality and importance

Alueella on edustava pitkittäisharju, joka on arvokas geomorfologisesti, maisemallisesti ja biologisesti. Harju jatkuu merenpinnan alla ja kuuluu luontodirektiivin luontotyyppiin vedenalaiset hiekkasärkät. Tällaiset matalat, hiekkaiset merenpohjat ovat Uudellamaalla harvinaisia ja ne ylläpitävät runsasta linnustoa ja edustavaa kasvistoa. Etenkin muuttavien joutsenten ja hanhien sekä kahlaajien levähdysalueena Kallahdenniemen länsi- ja eteläpuoliset matalat vesialueet ovat tärkeitä. Alueen vedenalaiset osat ovat luontoarvoiltaan huonosti tunnettuja. Natura-alueeseen kuuluvat maa-alueet edustavat pääkaupunkiseudulla harvinaisia luontotyyppejä, joilla on edustava kasvillisuus. Pohjoisosan kapea, jyrkkärinteinen harjukannas on pääasiassa n. 150-vuotiasta harjumännikköä. Kasvilajistossa on tavallisempien kangasmetsälajien joukossa mm. pohjanvariksenmarjaa ja sianpuolukkaa. Rantaniitty puolestaan on hyvin edustava alavan, hiekkaisen maankohoamisrannan niitty, jolla kasvaa kasvilajeja, joita ei juuri muunlaisilla paikoilla tavata ja jotka ovat siksi ainakin pääkaupunkiseudulla harvinaisia (mm. merinätkelmä, suola-arho, särmäputki, ketomaruna, käärmeenkieli). Alue on ahkerassa virkistyskäytössä varsinkin kesäisin. Luonnonsuojelualueilla on kulutusta pyritty ohjaamaan sallimalla liikkuminen vain merkityillä poluilla. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1. ja 3.2. mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: -alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, -alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MG01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Helsingin saariston linnusto. 1989. Ekotutkimus Ay/ Helsingin kaupungin ympäristönsuojelulautakunta. Julkaisu 8/89. (julkaistu artikkeli). IBA. Important Bird Areas in Finland. Kallahden niemen havaintolomake 1996. Tringa/Matti Nieminen/Helsingin kaupungin ympäristökeskus. (julkaisematon selvitys, BirdLife Suomi ja Suomen ympäristökeskus). Kallahdenharjun suojelualueen käyttö- ja hoitosuunnitelma. 1988. Eila Heikkilä/ Helsingin kaupungin ympäristönsuojelulautakunta. (entiset kaupungin ympäristönsuojelutoimisto ja kiinteistöviraston metsä- ja maatalousosasto). (julkaistu artikkeli). Kallvikin rantaniitty. Hoito- ja käyttösuunnitelma. 1988. Panplan Oy/ Helsingin kaupungin ympäristönsuojelulautakunta. (julkaistu artikkeli). Valtakunnallinen harjujensuojeluohjelma. 1980. Komiteamietintö 1980:41. Maa- ja metsätalousministeriön harjujensuojelutyöryhmä. Valtakunnallinen harjujensuojeluohjelma (sisältää kohdeluettelon ja karttarajaukset). 1984. YM. Ympäristön- ja luonnonsuojeluosaston julkaisu D:6. Helsinki 1984. Tietokantatäydennys 2016 Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit -tietojärjestelmä) 1.1.2013. Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI1496.00
FI164.00

5.3 Site designation (optional)

Natura 2000 -alueeseen sisältyvät maa-alueet eli Kallahdenharju ja Kallahdenniemen rantaniitty ovat Helsingin kaupungin omistamia luonnonsuojelualueita. Muu osa Natura-alueesta eli vesialueet kuuluvat valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan. Vesialueella Natura-alueen toteutuskeino on vesilaki, jonka avulla suojellaan vedenalaista luontoa, merenpohjaa ja veden laatua.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:
Organisation:Helsingin kaupunki
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Kallahden suojelualueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 1988. Eila Heikkilä/Helsingin kaupungin ympäristönsuojelulautakunta Kallvikin rantaniitty, hoito- ja käyttösuunnitelma 1988. Panplan Oy/Helsingin kaupungin ympäristönsuojelulautakunta
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY