Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0100066

1.3 Site name

Sipoonkorpi

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Rannikon luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.172800
Latitude:60.309400

2.2 Area [ha]

1267.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      1.66  0.00 
3260  info      2.43  0.00 
6270  info      1.3  0.00 
6430  info      0.86  0.00 
7140  info      15.1  0.00 
7160  info      0.004  0.00 
8220  info      60  0.00 
9010  info      70.7  0.00 
9050  info      50.3  0.00 
9070  info      2.75  0.00 
91D0  info      79.17  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I6169Euphydryas maturna         
P1984Herzogiella turfacea    area   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Anomoloma albolutescens                   
Antrodia pulvinascens                   
Antrodiella parasitica                   
Aphodius niger                   
Bembidion stephensii                   
Boletopsis leucomelaena                   
A087Buteo buteo             
Calypogeia suecica                   
Campanula cervicaria                   
Ceutorhynchus pallidicornis                   
Chamonixia caespitosa                   
A379Emberiza hortulana             
Ethmia quadrillella                   
Eupithecia pernotata                   
Harpanthus scutatus                   
Hygrocybe citrinovirens                   
Hygrocybe glutinipes                   
Ionomidotis irregularis                   
1361Lynx lynx                   
Lythrum portula                   
1357Martes martes                   
Neckera pennata                   
A072Pernis apivorus             
Plectania melastoma                   
A007Podiceps auritus             
Pyrausta cingulatus                   
Skeletocutis stellae                   
Urnula craterium                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.00
N073.00
N100.00
N153.00
N163.00
N1764.00
N1922.00
N225.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Sipoonkorpi on kahdesta yli viidensadan hehtaarin osa-alueesta muodostuva metsäinen, soinen ja kallioinen luontokonaisuus Sipoon ja Vantaan rajamailla. Kohteeseen kuuluu myös Sipoonjoen haaran Byabäckenin maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta kulttuuribiotooppeineen. Metsäistä aluetta luonnehtivat luonnontilaiset erikokoiset rämeet ja korvet, kallioalueiden männiköt, painanteiden kuusikot ja rinteiden lehtomaiset kankaat ja lehdot. Topografia on vaihteleva ja kallioperä ruhjoutunutta ja rikkonaista, mistä seuraa maastonmuotojen pienipiirteisyys ja monimuotoisuus. Alueen metsät ovat tyypillisesti varttuvia, varttuneita tai hakkuukypsiä kuusikoita ja männiköitä. Metsissä on paikoin enemmän luonnonmetsän rakennepiirteitä kuin tavallisessa talousmetsässä. Yli-ikäisten tai varsinaisten luonnonmetsien osuus on vähäisempi vaikkakaan ei merkityksetön. Järviä rajaukseen ei kuulu ja lampiakin on vain kolme, mutta pinnanmuodoista johtuen puroja on runsaasti ja niistä huomattava osa on luonnontilaisia. Osaa Sipoonkorven pohjois-osasta käytetään puolustusvoimien varastotoimintaan ja siihen liittyvään sotilaalliseen rakentamiseen sekä harjoitustoimintaan.

4.2 Quality and importance

Sipoonkorven arvo perustuu monimuotoiseen, uusmaalaisittain tyypilliseen metsä- ja suoluontoon. Sipoonkorpi on vielä eheä luontokokonaisuus pääkaupunkiseudun tuntumassa. Edustavat luonnontilaiset rämeet ja korvet, lehdot, ja purot tekevät alueesta arvokkaan myös luontodirektiivin kannalta. Sipoonkorvessa on luonnonmetsiä sekä perinneympäristöjen luontotyyppejä kuten hakamaita. Alueella on rikas metsälinnusto sekä runsaasti vanhojen metsien indikaattorilajeina toimivia kääpiä. Alueen monimuotoisuutta lisää siihen kuuluva Byabäckenin ympäristö, joka on arvokas kulttuuribiotooppi ja maisema-alue. Byabäckenin vesialue kuuluu toiseen Natura 2000 -alueeseen, Sipoonjokeen. Alueen suojelutavoite: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojeluperusteena on vähintäänkin alueen merkittävyyden säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys; - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä; - luontotyypin, lajin elinympäristön laatua tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein; - luontotyypin ja lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mi
Li
Mi
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Li
Li

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal97
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private3
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Anonymus 1991: Etelä-Sipoon ja Hindsbyn luontokohdeselvitys 1991. - Sipoon kunta. Ympäristönsuojelulautakunta, julkaisu 1:1992. Sipoo. 110 s. (julkaistu artikkeli, avainsanat: Etelä-Sipoo, Hindsby, arvokkaat luontokohteet). von Bonsdoff, T. 2012. Suursienikartoitus Sipoonkorven kansallispuistossa. - Metsähallitus, luontopalvelut, Etelä-Suomi. 10 s. Halinen, A. 2013. Sipoonkorven kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma (hyväksyttävänä). Honkanen, J. 2006. Sipoonkorpi - luontoselvitys ja nykyinen käyttö. - Sipoonkorven virkistyskäytön kehittäminen -projekti. 84 s. Jakobsson, Stefan. 1997. Tiedonanto Uudenmaan ympäristökeskukselle 17.3.1997 Sipoonkorven sienihavainnoista. Moniste + karttaliite. (julkaisematon selvitys, avainsanat: Sipoo, uhanalaiset ja harvinaiset sienet, arvokkaat sienikohteet) Kanerva, T. 2003. Sipoonkorven Byabäckenlaakson perinnemaisemine ja peltojen hoitosuunnitelma. Metsähallituksen luonnonsuoelujulkaisuja Sarja B No 68. 33s Kolehmainen, K. 2011. Sipoonkorven eteläosien hoito- ja ennallistamissuunnitelma. Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut. 47 s. Leikas, P. 2004. Sipoonkorven Hindsbyn metsän ennalistamis- ja luonnonhoitosuunnitelma.33 s. ja 10 liitettä. Päivärinta, A. 1998. Hindsbyn lehtojen ja laidunniittyjen kartoitus ja hoitosuunnitelma. - Moniste, Metsähallituksen luonnonsuojelun arkisto, Vantaq 47 s.Solonen, T. 1991. Hindsbyn metsän linnusto. - Sipon kunta, Ympäristönsuojelulautakunta, julkaisu 1/1991, 23 s. Routio, I. 1996. Maanilviäiskartoitus Varsinais-Suomen ja Uudenmaan lehdoissa - Moniste, Metsähallituksen luonnonsuojelun arkisto, Vantaa, 21 s. Suomen luonnonsuojeluliitto: Natura -lausunnon liitteet Uudenmaan osalta 19.8.2003 (Keijo Savolan, Mari Wikholmin ja Olli Mannisen retkeilyt alueella, Ossi Ryhäsen valokuva-aineistoa) (Julkaisematon artikkeli, Uudenmaan ympäristökeskus). Tietokantatäydennys 2016: - Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. - Metsähallitus 2013: Natura-alueiden tila-arviointien lajikohtaiset tiedot. - Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013 (lajit) ja 4/2013 (luontotyypit) Turja, M. 2000. byabäckenin nykytilanb selvitys ja kunnostusehdotuksia. - Moniste, Hämeen ammattikorkeakoulu ja Sipoon kunta. 82 s. Vuolanto, S., Juuti, T & Laaksonen, T. 1993: Luonnonsuojelu ja luonnon virkistyskäyttö Sipoonkorven alueella. Sipoonkorpi työryhmän mietintö. - Uudenmaan lääninhallituksen julkaisusarja 1993:7. Helsinki. 60 s. (Julkaistu artikkeli, avaisanat: luonnonsuojelu, virkistyskäyttö, metsätalous, monikäyttö, Sipoo, Vantaa) Ympäristötutkimus Oy Metsätähti. 1991. Etelä-Sipoon ja Hindsbyn luontoselvitys 1991. -Sipoon kunta, Ympäristönsuojelulautakunta, Julkaisu 1:1992, s. 91-98.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Natura-alueen suojelu toteutetaan perustamalla alueelle luonnonsuojelulain mukainen suojelualue, jolla turvataan Sipoonkorven säilyminen yhtenäisenä metsäalueena. Alueen suojelu ei rajoita puolustusvoimien toimintaa ja sen kehittämistä.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus, Etelärannikon puistoalue
Address:
Email:
Organisation:Uudenmaan ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Sipoonkorven kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma on laadittu vuoden 2013 loppuun mennessä ja se on nyt hyväksyttävänä. Hoito- ja käyttösuunnitelma selkeyttää alueen virkistyskäytön kanavoimista. Niityillä ja lehdoissa on hoidon tarvetta. Puronvarsien suojavyöhykkeitä olisi hyvä leventää.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY