Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0100070

1.3 Site name

Lampisuo

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Rannikon luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.389400
Latitude:60.521700

2.2 Area [ha]

120.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7110  info      115.2  0.00 
91D0  info      26.5  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0798.00
N172.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Lampisuo on Pornaisten kunnassa sijaitseva keskiosiltaan vielä melko luonnontilainen laaja keidassuo. Suon länsiosassa on avointa nevaa (lyhytkorsinevaa, rahkaista nevaa, hieman saranevaakin) kuljuineen ja melko isoja allikoitakin. Suon itäosat ovat männikön tiheyden ja puiden koon puolesta vaihtelevaa isovarpurämettä ja rahkarämettä. Rajauksen sisäpuolella ei ole ojituksia lukuunottamatta pohjoisen tien yhteydessä olevia ojia, mutta suoalueen pohjoispuoli ja kaakkoiskulma on ojitettu melko laajalta alueelta.

4.2 Quality and importance

Vaikka koko suoalueeseen onkin kohdistunut laajoja ojituksia, Lampisuosta on edelleen jäljellä laaja ojittamaton keidassuokokonaisuus. Etenkin Lampisuon kaakkoisosan ojitukset näyttävät kuivattaneen suoaluetta pieneltä osin rajauksen sisäpuoleltakin, jopa siinä määrin, että reunan tuntumassa on muuttuneita suotyyppejä. Ojat ovat kyllä vähitellen umpeenkasvamassa, mutta jos ja kun alueella tehdään kunnostusojituksia, kuivuminen tullee lisääntymään entisestään myös rajauksen sisäpuolella. Alueen suojelutavoite: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojeluperusteena on vähintäänkin alueen merkittävyyden säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: * alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lo
Lo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal99
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private1
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Lavinto, A. & Solonen, T. 1994: Uhanalaisten lintulajien esiintyminen Pornaisissa. - Helsingin lintutieteellinen yhdistys Tringa. 9 s. + 7 kartaa. (Julkaisematon selvitys, avainsanat: uhanalaiset linnut, Pornainen) Valtakunnallinen soidensuojelun perusohjelma 1981. Maa- ja metsätalousministeriö. Soidensuojelun perusohjelma II 1980. Maa- ja metsätalousministeriön soidensuojelutyöryhmä. Komiteamietintö 1980:15. Tietokantapäivitys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, luontotyyppi-aineisto 15.11.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Alue kuuluu kokonaisuutena valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan ja se tullaan perustamaan luonnonsuojelulain mukaisena suojelualueena.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: suo on tarkoitus säilyttää luonnontilaisena
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY