Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0100073

1.3 Site name

Mieliäissuo

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus, Järvi-Suomen luontopalvelut
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.869200
Latitude:60.815600

2.2 Area [ha]

170.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7110  info      156.6  0.00 
9010  info      3.4  0.00 
91D0  info      76.6  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0795.00
N175.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Orimattilan itäosassa sijaitseva alue, joka koostuu Mieliäissuon ja Kairessuon keidassoista sekä niiden välisestä kapeasta metsäisestä kannaksesta. Suot edustavat Rannikko-Suomen kermikeitaita. Niiden keskiosat ovat puutonta, karua nevaa ja reunat erilaisia räme- ja korpityyppejä. Soiden välialue on melko iäkästä kangasmetsää.

4.2 Quality and importance

Alueen suot ovat valtakunnallisesti arvokkaita, edustavia keidassoita. Pienempi Kairessuo on täysin luonnontilainen. Laajempi Mieliäissuo on suurimmaksi osaksi luonnontilainen, paitsi että itäpään halki kulkee oja, ja lounaisosassa on vanhoja turvepehkun ottopaikkoja. Suo on varsin karu eikä kasvistosta ole tiedossa harvinaisuuksia. Linnustokin on niukka, koska allikot puuttuvat. Suo on kuitenkin tyypillisyydessään ja luonnontilaisuudessaan merkittävä. Etenkin ojittamattomat suon reunavyöhykkeet ovat Etelä-Suomessa harvinaisia. Kasvistoa ja linnustoa ei ole tarkemmin tutkittu. Tiedossa ei ole aluetta uhkaavia tekijöitä. Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: Alueella vallitsevaluontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal99
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private1
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Soidensuojelun perusohjelma II. 1980. Maa- ja metsätalousministeriön soidensuojelutyöryhmä. Komiteamietintö 1980:15. Valtakunnallinen soidensuojelun perusohjelma. 1981. Maa- ja metsätalousministeriö. Tietokantatäydennys 2016 Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS-tietokanta, luontotyyppiaineisto 15.11.2013. Metsähallitus 2004: Mieliäissuon Natura 2000-alueen ennallistamissuunnitelma.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Mieliäissuo ja Kairessuo kuuluvat valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan. Soidensuojeluohjelmakohteet on yhdistetty ottamalla Natura-alueeseen mukaan kapea metsäinen kannas, jolla on vanhahkoa kangasmetsää. Koko Natura-alueen toteutuskeino on luonnonsuojelulain mukaisen suojelualueen perustaminen.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Metsähallitus 2004: Mieliäissuon Natura 2000-alueen ennallistamissuunnitelma.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY