Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0100080

1.3 Site name

Källaudden-Virstholmen

1.4 First Compilation date

1996-08

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.304700
Latitude:60.384400

2.2 Area [ha]

87.0000

2.3 Marine area [%]

82.4000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1150  info      3.3  0.00 
1210  info      0.9  0.00 
1610  info      67.9  0.00 
1640  info      4.4  0.00 
9080  info      0.9  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Artemisia campestris                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0176.00
N025.00
N046.00
N1713.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Alue sijaitsee Loviisan rannikolla. Alueella on rannikon suuntainen harjujakso, jonka korkeimmat kohdat kohoavat vedenpinnan yläpuolelle pieniksi hiekkasaariksi. Suurin osa alueesta on vesialuetta. Eteläosassa on lisäksi kaksi harjuniemeä ja niiden väliin jäävä flada. Maaperä alueella on hiekkaa ja somerikkoa. Rannikolla on seudulle tyypillisesti runsaasti irtolohkareita. Alue on tärkeä kulttuurihistorialtaan, ja saaret ovat pääosin valtion omistuksessa. Alueen länsipuolella sijaitsee Svartholmin vanha linnoitussaari, jonka historiaan Natura-alueenkin saaret liittyvät. Begravningsholmenilla on linnoituksen hautausmaa ja Krutkällarholmenilla vanhat ruutivaraston perustukset. Alue on virkistyskäytössä pienimpiä saaria lukuun ottamatta. Lökören, Ledgrundet, Tallören, Rönnören ja eteläisempi nimetön saari ovat puuttomia särkkiä. Källarevetissa on leirintäalue, ja läheistä rantaa käytetään uimarantana. Alueen välittömässä läheisyydessä on Imatran Voima Oy:n ydinvoimalaitoksen mantereella sijaitseva huoltoalue. Varsinainen ydinvoimalaitosalue sijaitsee läheisellä Hästholmenin saarella. Voimalaitoksen lämpimien jäähdytysvesien vaikutus ulottuu satunnaisesti Natura-alueelle. Ydinvoimalaitosalueella on varauduttu ydinvoimalaitoksen laajennukseen.

4.2 Quality and importance

Harjujakso on todettu harjujensuojeluohjelmassa valtakunnallisesti arvokkaaksi. Se on edustava kasvillisuudeltaan, maisemaltaan ja geomorfologialtaan sekä maankohoamisen aikaansaaman kehityksensä vuoksi. Maankohoaminen paljastaa hitaasti uutta hiekkaista rantavyöhykettä ja kasvillisuuden sukkessiokehitys jatkuu. Suurimmilla saarilla kasvaa jo mäntymetsää. Källaviken puolestaan on pieni flada, josta maankohoamisen myötä on muodostumassa kluuvijärvi. Hiekkaisilla merenrannoilla esiintyy niille tyypillisiä kasvilajeja, jotka ovat muualla harvinaisia (mm. rantatyräkki, merinätkelmä, suola-arho ja rantahirvenjuuri). Matalat hiekkaiset merenpohja-alueet ylläpitävät edustavaa vesikasvillisuutta ja pohjaeläimistöä ja toimivat tärkeinä lintujen ravinnonsaantipaikkoina. Pienet puuttomat särkät ovat linnustoltaan runsaita, mm. tiirakolonioita esiintyy. Alueen merenpohjan lajistoa ei ole inventoitu. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1. ja 3.2. mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HG01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Kontturi, Osmo & Lyytikäinen, Ari. 1990. Uudenmaan harjuluonto. Valtakunnallinen harjututkimus. Uudenmaan seutukaavaliiton julkaisuja. Raportti 43. (julkaistu artikkeli). Valtakunnallinen harjujensuojeluohjelma. 1980. Komiteamietintö 1980:41. Maa- ja metsätalousministeriön harjujensuojelutyöryhmä. (julkaistu artikkeli). Valtakunnallinen harjujensuojeluohjelma (sisältää kohdeluettelon ja karttarajaukset). 1984. YM. Ympäristön- ja luonnonsuojeluosaston julkaisu D:6. Helsinki 1984. (julkaistu artikkeli). Östman, Maud. 1994. Loviisan kaupungin alueen kasvillisuuskartoitus sekä yleinen kuvaus linnustosta. Loviisan kaupunki. Ympäristölautakunta. 26 s. + karttaliitteet ja lajilistat. (julkaistu artikkeli). Tietokantatäydennys 2016 Harjusaariaineisto. SYKE.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI14100.00

5.3 Site designation (optional)

Koko alue kuuluu valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan. Natura 2000 -alueen eri osissa käytetään erilaisia toteutuskeinoja. Vesialueilla suojellaan vedenalaista luontoa, merenpohjaa ja veden laatua vesilain nojalla. Loviisan voimalaitosalueen nykyinen ja suunniteltu käyttö ja kunnossapito, voimalaitoksen mahdollinen laajennus sekä käytetyn polttoaineen sijoitus voimalaitosalueelle eivät vaaranna alueen suojelun tarkoitusta. Valtion omistamat saaret Virstholmen, Lökören, Arrestantholmen, Krutkällarholmen, Tallören, Rönnören ja Begravningsholmen ehdotetaan rauhoitettavaksi luonnonsuojelulain ja muinaismuistolain nojalla. Muilla rajauksen sisään jäävillä maa-alueilla toteutuskeino on maa-aineslaki/rakennuslaki. Osa alueesta on 22.12.1989 vahvistetun Loviisan asemakaavan E1 aluetta (luonnontilaisena säilytettävä alue), tällä alueella suojelu toteutuu vahvistetun kaavan kaavamääräyksillä. Muualla säädellään maa-ainesten ottamistoimintaa maa-aineslailla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Alueelle tulisi laatia suunnitelma virkistyskäytön ohjaamiseksi paremmin kulutusta kestäville alueille.
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY