Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

FI0100082

1.3 Site name

Teutjärven ja Suvijärven lintuvedet

1.4 First Compilation date

1996-09

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.484200
Latitude:60.597800

2.2 Area [ha]

568.0000

2.3 Marine area [%]


No information provided

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA298Acrocephalus arundinaceus     
BA054Anas acuta    10  30   
BA056Anas clypeata    15   
BA056Anas clypeata     
BA055Anas querquedula     
BA051Anas strepera     
BA039Anser fabalis    300  3500   
BA028Ardea cinerea    10   
BA222Asio flammeus     
BA059Aythya ferina     
BA059Aythya ferina     
BA061Aythya fuligula     
BA061Aythya fuligula    10  30   
BA062Aythya marila    20   
BA021Botaurus stellaris    cmales   
BA045Branta leucopsis    5000  30000   
BA081Circus aeruginosus    bfemales   
BA082Circus cyaneus     
BA084Circus pygargus    bfemales   
BA122Crex crex    cmales   
BA038Cygnus cygnus    20  250   
BA099Falco subbuteo     
BA127Grus grus    15   
BA127Grus grus     
BA338Lanius collurio     
BA152Lymnocryptes minimus     
BA068Mergus albellus    10  50   
BA094Pandion haliaetus     
BA151Philomachus pugnax     
BA119Porzana porzana    cmales   
BA193Sterna hirundo     
BA193Sterna hirundo    20   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0687.00
N0713.00
N100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Natura-alue on kaksiosainen lintuvesialue, joka sijaitsee Ruotsinpyhtään ja Elimäen rajalla. Pohjoisempi Teutjärvi on pyöreähkö, laakearantainen järvi, joka sijaitsee Teutjoen suulla. Teutjärven vedet laskevat kapeata Niemistönsalmea pitkin etelään Suvijärveen, joka on osa Kymijoen läntistä haaraa. Natura-alueeseen kuuluu Suvijärven rehevä pohjoisosa. Järvissä on laajat kasvillisuusvyöhykkeet. Järviruoko on valtalajina. Upos- ja kelluslehtisiä kasveja esiintyy järvellä samean veden takia hyvin niukasti. Avovesialueella kasvaa saarekkeina järvikaislan ja piurun muodostamia kasvustoja. Teutjärveä on laskettu viimeksi 1960-luvulla. Koko Teutjärveä ja osin Suvijärveä ympäröivät viljelykset. Kumpaakin järveä reunustavat tiheät pensaikot. Rannat ovat lähes rakentamattomat, vain Teutjärven koillisrannalla on pari rakennusta. Järvet ovat lintuvesiensuojeluohjelmassa luokiteltu kansainvälisesti arvokkaaksi kohteeksi. Sekä pesivä että muuttoaikoina levähtävä linnusto on runsas. Etenkin ruovikkolajeja pesii runsaasti, ja joukossa on harvinaisuuksia. Myös ympäröivät pellot ovat linnuston kannalta tärkeitä.

4.2 Quality and importance

Teutjärvi on tärkeä pesimäpaikka ja muutonaikainen levähdysalue useille lintudirektiivin lajeille. Alueella on vahva pesimäkanta kaulushaikaralla ja ruskosuohaukalla. Järven rantaluhdilla pesivät myös kurki, luhtahuitti ja luhtakana sekä joinakin vuosina suurharvinaisuus niittysuohaukka. Vesilinnustossa runsain laji on silkkiuikku. Lisäksi vaateliaat heinätavi, lapasorsa, tukkasotka ja punasotka pesivät alueella. Ruovikoiden sekä rantametsien ja -pensaikkojen varpuslinnusto on edustava. Muuttoaikoina Teutjärvellä ja läheisillä peltoalueilla levähtää suuria määriä metsä- ja valkoposkihanhia, laulujotsenia, vesilintuja ja kahlaajia. Natura-alueen ulkopuolelle jäävät rantapellot ovat myös hyvin tärkeitä harvinaiselle linnustolle. Siellä esiintyy säännnöllisesti peltopyitä, viiriäsiä ja runsaasti ruisrääkkiä. Linnustollista merkitystä on vähentänyt ranta- ja vesialueiden umpeenkasvu, ojitukset ja vesien perkaaminen. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.2 mainitut lajit (lukuun ottamatta populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvatalueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla, - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mi
Li
Hi
Hi
Mi
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma 1982. Maa- ja metsätalousministeriö. Airola J 1982: Kymenlaakson lintujärvien linnusto. Lintu-Kymi 4:52-57 Grönlund, Seppo & Repo, Jouni 1996: Teutjärvi-Suvijärvi IBA-lomake. Havaintolomake BirdLife Suomen ja Suomen ympäristökeskuksen projektissa "Suomen tärkeät lintualueet". Tietokantatäydennys 2016: Huolman, I. 2002: Teutjärven pesimälinnusto 2001. Käsikirjoitus. Inki, K. 2003: Teutjärven hoidon ja käytön periaatteet. Alueelliset ympäristöjulkaisut 302. Kaakkois-Suomen ympäristökeskus. 47 s. Birdlife Suomi 2014: Kerääntyvien lintulajien esiintyminen tietyillä linnustonsuojelualueilla Tiira-lintutietopalvelun havaintojen perusteella. Raportti. ELY-keskuksen muistio 30.5.2014

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Lähes koko alue kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Pieniä laajennuksia lintuvesiensuojeluohjelman rajaukseen on tehty Teutjärven itä- ja etelärannalla sekä Suvijärven luoteisrannalla, joissa rantapensaikkoja on otettu mukaan Natura-alueeseen. Natura-alueen suojelutavoitteet toteutetaan vesilain ja/tai luonnonsuojelulain nojalla. Vesilaki koskee sellaisia toimenpiteitä vesialueella, jotka vaativat vesioikeuden luvan.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Address:
Email:
Organisation:Uudenmaan ELY-keskus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Teutjärven hoidon ja käytön periaatteet.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY